Ważne wersje elektroniczne materiałów są udostępniane na stronie internetowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („Grupa PGE” lub „Spółka”) wyłącznie dla celów informacyjnych. Wszystkie opinie, oceny i prognozy zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich sporządzenia a przyszłe wyniki mogą, ale nie muszą być z nimi zgodne. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki.

Materiały są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Jeżeli zostaną wydrukowane, skopiowane lub pobrane z Internetu, nie wolno ich przesyłać ani przekazywać innym osobom.

Materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Jakakolwiek publiczna oferta akcji spółki na terytorium Polski będzie prowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie opublikowany przez Spółkę. Prospekt, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Spółki i akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej. Prospekt będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pgesa.pl) oraz w punktach obsługi klienta wskazanych w prospekcie emisyjnym.

Osoby niepodlegające jurysdykcji Stanów Zjednoczonych (Non-US Persons)

Papiery wartościowe Grupy PGE omawiane lub wzmiankowane w materiałach udostępnianych na stronie internetowej nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, zastawu ani zostać przeniesione w inny sposób niż (1) w drodze transakcji realizowanych w obrocie zagranicznym (off-shore transactions) spełniających wymogi określone w Przepisie 903 lub Przepisie 904 Regulacji S, zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, (2) na podstawie wiążącego wniosku o rejestrację i dopuszczenie do obrotu (registration statement) na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych, lub (3) na podstawie przysługującego zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Ustawie o Papierach Wartościowych, w każdym przypadku zgodnie z wszelkimi stosownymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Transakcje zabezpieczające dotyczące takich papierów wartościowych mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.

Wymagania dotyczące osób podlegających jurysdykcji Wielkiej Brytanii (U.K. Persons)

Materiały dostępne na stronie internetowej mogą zostać udostępnione i są przeznaczone wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji i zajmujących się zawodowo inwestycjami (investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), ze zmianami („Rozporządzenie”) lub (c) podmiotów prawnych, stowarzyszeń oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej o wysokiej wartości netto (high net work) oraz innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane, spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Ewentualne inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczą omawiane materiały są dostępne wyłącznie osobom przebywającym na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, będącym osobami uprawnionymi i będą oferowane wyłącznie takim osobom. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Europejski Obszar Gospodarczy – wyłącznie Inwestorzy Kwalifikowani

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem Polski) omawiane materiały mogą być udostępniane i są kierowane wyłącznie do „inwestorów kwalifikowanych”, w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego (Dyrektywa 2003/71/WE) („inwestorzy kwalifikowani”).

MATERIAŁY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII.

Materiały dostępne na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są kierowane do, ani nie są przeznaczone dla osób przebywających lub zamieszkałych na terytorium Stanów Zjednoczonych.