Jubileusz 45-lecia świętowali krwiodawcy z Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Przez ten czas krwiodawcy oddali w sumie ponad15 tysięcy litrów krwi, a w ten sposób przyczynili się do ratowania życia i zdrowia tysięcy osób.

Krwiodawcy zrzeszeni przy bełchatowskiej kopalni, jednym z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy Kapitałowej PGE, już od 45 lat oddają krew i wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, oficjalne uroczystości miały skromny charakter. 12 września w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie odbyła się msza święta w intencji honorowych dawców krwi.

msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020.jpg
msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020_2.jpg

W czasie 45-letniej działalności Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 256 akcji honorowego oddawania krwi, w trakcie których oddano łącznie 15,4 tysięca litrów krwi. Członkowie klubu niejednokrotnie oddawali krew również w innych punktach w Polsce i za granicą. Warto wspomnieć również o bożonarodzeniowych akcjach HDK w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, podczas których oddano łącznie 108 litrów krwi, a przy okazji obdarowano świątecznymi upominkami małych pacjentów. Nieodłączną częścią tych wizyt jest udział zakładowej orkiestry górniczej z kopalni. Dotychczas zorganizowano osiem takich akcji.

2019_gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez bełchatowskich górników to piękny gest, który ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. To także wyraz bezinteresownego poświęcenia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Początki ruchu honorowego krwiodawstwa przypadają na rok 1974, kiedy dla uczczenia obchodów dni HDK 56 uczestników oddało 14,250 ml krwi. – Rok później wybrano pierwszą Radę Zakładową Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie, a jej reprezentantowi Wojciechowi Loszkowi powierzono sprawy ochrony zdrowia pracowników zakładu. Efektem tej działalności była akcja honorowego krwiodawstwa w lipcu 1975 r., kiedy to 38 osób oddało 8.800 ml krwi – wspomina Andrzej Chlebicki, prezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Od tej pory idea krwiodawstwana terenie Bełchatowa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a 11 września 1975 r.w strukturach PCK zarejestrowano Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWB Bełchatów. Dziewięć lat później Uchwałą Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi została przyjęta nazwa: Klub HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy Kopalni Bełchatów. Kolejne zmiany nastąpiły w 2015 r. 26 maja br. został powołany komitet założycielski Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, który 13 lipca 2015 r. decyzją Sądu Gospodarczego w Łodzi uzyskał osobowość prawną.

W ostatnim czasie akcje honorowego krwiodawstwa przeprowadzane są również wspólniez członkami Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów, a także z pracownikami Centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

krwiodawcy_pgegiek_weglowa_3q0a4507.jpg

5 września 2020 roku w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, nastąpiło zakończone sukcesem pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Już wkrótce nastąpi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

nowy-blok_elt_2020.jpg

Prace na budowie bloku nr 7 wchodzą w finalną fazę realizacji. Obecny stan zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 97 proc. Po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku energetycznego oraz instalacji pozablokowych, zrealizowany został etap rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bez użycia mediów. Po tym okresie, ale jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszego etapu rozruchu, dokonano chemicznego czyszczenia rurociągów bloku nr 7. Po tzw. „trawieniu” i zdemontowaniu tymczasowych układów niezbędnych do realizacji tego procesu, kocioł został przygotowany do pierwszego rozpalenia. Sprawdzone zostały wszystkie układy pomocnicze oraz systemy bezpieczeństwa a także przeprowadzone zostały testy na wszystkich układach pozablokowych niezbędnych do rozpalenia kotła na oleju lekkim.

Budowa nowoczesnej jednostki w Elektrowni Turów to jedna z flagowych inwestycji PGE. Zakończony sukcesem ten etap rozruchu bloku oznacza, że niezwykle skomplikowana zarówno pod względem projektowym, jak i realizacyjnym budowa powoli dobiega końca. Zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Turów na bloku nr 7 pozwoli na uzyskanie wysokiej, powyżej 43 proc. sprawności produkcji energii elektrycznej. W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Pierwsze rozpalenie kotła ma na celu zabezpieczenie przed korozją część ciśnieniową kotła. Proces przedmuchiwania kotła według technologii przygotowanej przez jego dostawcę będzie trwał ok. 4 tygodni. Po zakończeniu procesu przedmuchiwania para osiągnie czystość pozwalającą na podanie jej na turbinę. Kolejnym etapem rozruchu będzie synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, co planowane jest w listopadzie 2020 roku.

Nowy blok będzie spełniał surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 będzie prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok będzie charakteryzował się emisją CO2 o ok. 15% niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex. Rozpoczęcie prac na terenie budowy, czyli faza realizacji inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2014 roku. Blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW, z parowym kotłem pyłowym o parametrach nadkrytycznych będzie opalanym węglem brunatnym pochodzącym z pobliskiej Kopalni Turów. Nowa jednostka, po jej oddaniu do eksploatacji, pozwoli całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów. Siedem pracujących wtedy bloków, w tym całkowicie zmodernizowane bloki nr 1-3, osiągnie moc ponad 2.000 MW. Parametry nowego bloku dobrano w ten sposób, by do zakończenia jego pracy w 2044 roku w pełni i efektywnie wykorzystać zasoby węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, podsumowała pilotażowy projekt wolontariatu kompetencji, który realizowany był w minionym roku szkolnym. Projekt zakładał kontynuację i rozwój współpracy z lokalnymi szkołami ponadpodstawowymi poprzez organizację spotkań pracowników spółki – wolontariuszy z młodzieżą szkolną, prezentując potrzebne umiejętności, a także kwalifikacje przydatne na danym stanowisku pracy.

zajecia-z-komunikacji-trener-beata-nawrot-miler.jpg

Projekt dedykowany był uczniom klas pierwszych, którzy mieli możliwość pozyskania praktycznej wiedzy z poszczególnych obszarów, w których zatrudnieni są pracownicy centrali PGE GiEK. Przedstawiciele spółki podczas spotkań opowiadali o swojej codziennej pracy, zdobytych kompetencjach, umiejętnościach i rozwoju.

Wolontariat kompetencji realizowany przez naszą spółkę to budowanie kapitału społecznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz pomoc młodzieży szkolnej w podjęciu decyzji, co do dalszej edukacji i wyboru zawodu. Dziękujemy dyrekcjom szkół za wspaniałą współpracę – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W pilotażowym projekcie wzięła udział młodzież z III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego – łącznie 233 osoby. Spotkania z uczniami odbywały się podczas zajęć z wychowawcą, na których wolontariusze PGE GiEK poprowadzili zajęcia praktyczne np. z komunikacji czy podstaw ekonomii.

Bardzo się cieszę, że pilotażowa edycja projektu była realizowana między innymi w III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie. Spotkania z pracownikami największej firmy w regionie były bardzo interesujące. Uczniowie uczestniczyli w nich bardzo aktywnie. Dodatkowo zajęcia wpisały się w program nauczania z przedmiotu Przedsiębiorczość. W ten sposób połączyliśmy teorię z praktyką – powiedziała Małgorzata Załęczna, wicedyrektor szkoły.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego projekt będzie kontynuowany w niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Obchody Dnia Energetyka w Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w pierwszy piątek września w Elektrowni Dolna Odra. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_zedo2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Michał Jach i Artur Szałabawka – Posłowie na Sejm RP, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Operacyjnych, a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem oraz Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

ryszard-wasilek_wiceprezes-pge.jpg

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Zespół Elektrowni Dolna Odra w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie odnosząc się do niezbędnych działań podejmowanych przez Grupę PGE, które są związane procesem transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE głośno mówi o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z takich działań jest propozycja wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 20-25 lat. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są na najwyższym szczeblu rządowym, a finalna decyzja będzie wymagała także zgody instytucji europejskich. W ten proces zaangażowana będzie również Strona Społeczna, ponieważ otwarty dialog pełni kluczową rolę w PGE – powiedział Ryszard Wasiłek.

rafal-mucha_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK, również odniósł się do wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym zakresie podejmowanych przez spółkę.

Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany przyszedł czas na megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to gwarancja długoterminowej stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez elektrownię rygorystycznych wymogów środowiskowych. Ponadto, na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra  w przyszłym roku  powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Będzie to pierwsza farma słoneczna zbudowana w spółce PGE GiEK – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie pracownikom za dotychczasową współpracę.

Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału, którzy w tym trudnym dla nas czasie z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i chroniąc tym samym oddział przed skutkami epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.

Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób, uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.

norbert-grudzien_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Do końca 2020 roku mecenat nad wydarzeniami artystycznymi w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie sprawować spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

filharmonia-w-szczecinie-fot-filip-kacalski.jpg

fot. Filip Kacalski

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera wydarzenia i inicjatywy lokalne, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność. Jako odpowiedzialny pracodawca zatrudniający prawie 15 tysięcy pracowników na terenie pięciu województw stawiamy sobie za cel propagowanie kultury muzycznej na najwyższym poziomie wśród społeczności lokalnej, dlatego dostrzegamy potrzebę współpracy z taką instytucją jak Filharmonia w Szczecinie. Grupa Kapitałowa PGE wspiera polskie filharmonie, nasza spółka dziś poszerza tą listę, obejmując mecenat nad wydarzeniami artystycznymi szczecińskiej filharmonii. To w Szczecinie znajduje się jeden z siedmiu Oddziałów naszej spółki, Zespół Elektrowni Dolna Odra, a pracownicy oddziału stanowią znaczną część wśród gości szczecińskiej filharmonii  – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Filharmonia jest cenionym obiektem w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni lat z Orkiestrą Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie współpracowali światowej sławy dyrygenci i soliści, m.in. Renard Czajkowski, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz, Leszek Możdżer, Małgorzata Walewska. Filharmonia w Szczecinie dba o rozwój i współpracę młodych muzyków oraz promocję polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Witolda Lutosławskiego – jest bowiem inicjatorem międzynarodowego projektu „International Lustosławski Youth Orchestra”.

Filharmonia mieści się w nowoczesnym, wyróżnianym w wielu konkursach budynku. Budowla charakteryzuje się odwagą i lekkością, a jednocześnie tworzy spójną linię z neogotycką zabudową otoczenia.

Wsparcie przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Filharmonii w Szczecinie to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE z filharmoniami. Grupa angażuje się w mecenat kultury wysokiej, pozostając jednym z największych mecenasów kultury w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

Z kolei PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie. Są wśród nich Rzeszów, Kielce, Lublin i Gorzów.

Koncerty w filharmoniach od zawsze cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy.W  sezonie artystycznym 2019/2020 w wydarzeniach muzycznych w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział blisko 400 tys. słuchaczy.

pge_giek_mecenas_filharmonii_szczecinskiej_1.jpg

 

Już za kilka tygodni komisja ds. skarg i petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy petycję w obronie kompleksu Turów, pod którą podpisało się około 30 tys. osób, zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

W akcję zbierania podpisów, zainicjowaną przez PGE, solidarnie zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Podpisy zbierane były również w parafiach i przez harcerzy. Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. 23 czerwca petycja w obronie kompleksu Turów została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego. Dalsze funkcjonowanie KWB Turów było tematem debaty Komisji Petycji europarlamentu 14 lipca. Za kilka tygodni sprawa będzie rozpatrywana przez komisje skarg i petycji PE.

Mamy do czynienia z wielkim przejawem solidarności polskiego społeczeństwa, które sprzeciwia się niesprawiedliwemu traktowaniu. Nie ma naszej zgody na oczekiwania, że Polska jako jedyny europejski kraj, zlikwiduje kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu. Będziemy bronić polskie interesy na arenie międzynarodowej – podkreślała podczas przekazania petycji Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeciwnicy likwidacji kompleksu Turów z ogromnym niepokojem śledzili działania czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez organizacje ekologiczne z Czech, których efektem miało być doprowadzenie do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Mieszkańcy regionu wyrazili w petycji zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwrócili uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Zrobimy wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska.  Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, równie z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech. Rozmawialiśmy tam o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w 70 proc. i zabezpieczy ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji, temat ochrony zasobów wód był dla nas priorytetowy – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Z 30 - letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.  Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW – PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Przypomnijmy, że w marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła już także przygotowania do transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego poprzez aktywizację działań Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który wspólnie ze Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej przygotuje w ciągu dwóch kolejnych dekad transformację regionu oraz zajmie się przekwalifikowaniem i kształceniem pracowników dla nowych gałęzi gospodarki.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

Defence of the Turów complex in the European Parliament

In just a few weeks, the European Parliament's Complaints and Petitions Committee will consider the petition in defence of the Turów complex, signed by around 30,000 people, supporters of the operation of the Turów Mine and power plant, branches of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

The actions of collecting signatures, initiated by PGE, were jointly and severally engaged by residents of the surrounding poviats, scouts as well as PGE GiEK employees and community representation. Signatures were also collected in parishes and by scouts. The petition is a response to a complaint signed by the inhabitants of the Liberec Region regarding shitting down Turów Mine submitted to the European Parliament. In the petition of the Polish side, the social aspect was emphasized. It also drew attention to the much larger lignite mines operating in the Czech Republic and Germany. On 23 June, the petition in defence of the Turów complex was handed over to Anna Zalewska, Member of the European Parliament. The further operation of the Turów Committee on Petitions was the subject of a debate in the European Parliament's Committee on Petitions on 14 July. In a few weeks' time, the matter will be considered by the EP Complaints and Petitions Committees.

We are dealing with a great manifestation of the solidarity of the Polish society, which is against unfair treatment. We do not agree to the expectations that Poland, as the only European country, will close its lignite mines within 10 years, while other countries - richer than Poland - have much more time to do so. We will defend Polish interests on the international arenaas emphasized by Anna Zalewska, Member of the European Parliament, during the transfer of the petition.

Opponents of the liquidation of the Turów complex followed with great concern the actions of their Czech neighbours, supported mainly by environmental organizations from the Czech Republic, the effect of which was to lead to the closure of the Turów mining and energy complex. In a petition, the inhabitants of the region expressed their concern about the actions of the Czech side, which questions the legitimacy of the operation of the Mine and thus the Turów Power Plant, which employs approximately 5,000 inhabitants of the region. In addition, they noted that another 10,000 people work in the companies operating for the complex.

We will do everything to make the Turów complex continue to function in the interests of the inhabitants of Lower Silesia.  Our actions are supported by rational arguments, which we presented to our neighbours many times as part of long-term public consultations, also with the participation of residents of Germany and the Czech Republic. We talked there about the measures that will be taken to eliminate the potential impact of the Turoszów opencast mine on the border areas. Currently, the construction of a nearly 1,200-meter-long underground screen, which is already 70% ready, is underway and it will protect the water intake in the Czech town of Uhelna against the potential impact of the Turów Mine. From the beginning of works on the extension of the license, the protection of water resources was a priority for us - as underlined by Wioletta Czemiel-Grzybowska, President of the Management Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

The correctness of the arguments of the supporters of the operation of the Turów Mine and power plant is confirmed by the independent opinion of the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute, which shows that the weather conditions, not the activity of the Turów Lignite Mine, have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.  The study contains an analysis of data and observations made on the basis of long-term measurement results from many rainfall and water gauge stations located in the Turów Mine and in its vicinity, on the Polish and Czech sides of the border. In the study, the experts of the Institute of Meteorology and Water Management also emphasized that currently the drought should be analysed not only as a natural phenomenon, but as a synergy of natural climatic conditions and human activity affecting the water cycle. The occurrence of a drought cannot be prevented, but by understanding the mechanisms of its occurrence, it is possible to limit its effects. This is especially important in areas with intensive economic activity. The study of IMiGW - PIB has been made available to the public.

Let us recall that in March, the Turów Mine was granted an extension of the mining license for 6 consecutive years, and at the same time it is trying to extend the license until 2044, i.e. until the coal deposits are completely exhausted. After 2044, in line with the European Union's Green Deal policy, the areas of the Turoszów energy complex will undergo a reclamation process. As part of the license renewed in 2020, the Turów Mine conducts its mining activities in the mining area reduced by more than a half in relation to the area specified in the old license from 1994. When trying to extend the license, PGE GiEK carried out many information activities referring to all comments and questions regarding the further operation of the mine and its impact on the immediate surroundings.

Extending the operation of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant, and thus a reliable supply of electricity to over 3 million households.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna has also started preparations for the energy transformation of the Zgorzelec region by activating the activities of the South-Western Energy Cluster, which, together with the Zgorzelec Cluster for the Development of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, will prepare the transformation of the region over the next two decades and will retrain and educate employees for new branches of the economy.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który będzie zabezpieczał ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Inwestycja proekologiczna jest odpowiedzią kopalni na obawy strony czeskiej o lokalne ujęcie wodne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_1.jpg

W czerwcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy  przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Realizowana inwestycja o wartości 17 milionów złotych jest działaniem profilaktycznym. Ekran jest gotowy w blisko 70 proc.

Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego w pobliżu czeskiej miejscowości Uhelna jest wyjściem naprzeciw postulatom strony czeskiej wynikającym z obaw o lokalne ujęcie wodne. Inwestycja jest działaniem profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się z własnej inicjatywy. Ekran przeciwfiltracyjny będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok. 1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Inwestycja realizowana jest w celu eliminacji potencjalnego wpływu eksploatacji górniczej na rozwój leja depresji na południe od Kopalni Turów.

Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego to wyraz naszej troski o zasoby naturalne. W okolicach naszych kopalni szczególnie zwracamy uwagę na temat ujęć wodnych, stąd nasze zobowiązanie do ich szczególnej ochrony. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu przeciwfiltracyjnego jest działaniem prewencyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy potwierdził w niezależnym badaniu, że to warunki meteorologiczne, a nie Kopalnia Turów, mają największy wpływ na poziom wód po czeskiej stronie – mówi Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu PGE GiEK ds. Wydobycia.

Poziom wód podziemnych w rejonie Kopalni Turów jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej.

Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku Kopalni Turów, znajdują zastosowanie w budowie nieprzepuszczalnych ekranów w celu zabezpieczenia wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością.

Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już kopalni Mir w Mirnym, będącej  drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonka w Kanadzie. W Polsce tego typu ekran przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej, umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.

Ochrona środowiska, w tym troska o zasoby wód, ma dla spółki PGE GiEK ogromne znaczenie. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla w KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był dla Kopalni Turów priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, wskazujących że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. Z opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy niezależnej analizy naukowej wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne. Podczas 30-letniej obserwacji naukowcy stwierdzili, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_2.jpg

The mine in Turów protects drinking water resources on the Czech side

In the Turów Lignite Mine, owned by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group, a cut-off wall is being built, which will protect the possible flow of water from the intake in the Czech village of Uhelna towards the mine. The pro-ecological investment is the mine's response to the Czech side's concerns about the local water intake.

In June 2020, the Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute, prepared an independent scientific study, which indicated that the weather conditions, and not the activity of the Turów Lignite Mine, had the main impact on the water resources at the Czech border. The implemented investment worth PLN 17 million is a preventive measure. The screen is ready in nearly 70 percent.

The construction of a cut-off wall near the Czech town of Uhelna is a response to the demands of the Czech side resulting from concerns about the local water intake. Investment is a preventive measure to which the Turów Mine has committed itself on its own initiative. The cut-off wall will be approx. 1100 m long, approx. 1 m wide, and its depth will range from 65 m to 117 m. The investment is being implemented to eliminate the potential impact of mining operations on the development of the depression cone south of the Turów Mine.

The construction of an underground cut-off wall is an expression of our concern for natural resources. In the vicinity of our mines, we pay particular attention to water intakes, hence our commitment to their special protection. Additional protection of the only drinking water intake in Uhelna with the use of a cut-off wall is a preventive measure. The Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute confirmed in an independent study that it is the meteorological conditions, and not the Turów Mine, that have the greatest impact on the water level on the Czech side - says Zbigniew Kasztelewicz, Vice President PGE GiEK for Mining.

The groundwater level in the area of the Turów Mine has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 measurement sites for the groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network. The results of the specialists' research confirm that the mine does not dehydrate the drinking water intakes.

Completion of the works included in the contract for the construction of the screen, in accordance with the building permit, is scheduled for the end of September 2021. After this date, hydrodynamic and technical tests and analyses will be carried out to check the barrier's operation. The wall can be expanded if necessary. The wall’s effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech monitoring system.

Cut-off walls are the most common way to build waterproofing screens. Those made in a low-pressure version, as is the case with the Turów Mine, are used in the construction of impermeable screens to protect mine workings and shafts, river embankments, water reservoirs, protect deep construction excavations or isolate landfills. They are very effective.

Similar cut-off wall were made in diamond mines in Russia, e.g. around the now closed Mir mine in Mirny, which is the second deepest excavation ever drilled into the Earth, and during the sealing of the ground of the Peribonka Dam in Canada. In Poland, this type of a cut-off wall has been used in Katowice for three years at the "Czułów" shaft. Last year, the construction of a waterproofing barrier in an amber opencast mine was completed in Górka Lubartowska, thus enabling safe extraction of amber.

Environmental protection, including care for water resources, is of great importance to PGE GiEK. From the beginning of works on the extension of the license for coal mining in KWB Turów, the protection of water resources was a priority for the Turów Mine. So far, there is no unequivocal expertise and evidence that the mine has an impact on eight active water intakes located in the Czech Republic. The independent scientific analysis prepared by the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute shows that the meteorological conditions have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.

Obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia w Bełchatowie mszą św. w intencji energetyków i ich rodzin, celebrowaną przez ks. Biskupa Marka Marczaka. Po mszy w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się akademia, na której uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

dzien-energetyka-pge-giek-2020.jpg

W związku z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Paweł Sałek, Minister Kancelarii Prezydenta RP - Doradca Prezydenta RP, europoseł Anna Zalewska, Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, Piotr Adamczyk, wicemarszałek woj. łódzkiego, a także przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz cały zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezes Wiolettą Czemiel-Grzybowską.

Wśród wielu gratulacji, które otrzymali energetycy z PGE GiEK, były życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Michała Kurtyki – ministra klimatu.

pawel-salek-minister-kancelarii-prezydenta.jpg

Reprezentują Państwo szczególnie newralgiczny sektor gospodarki narodowej. Rozwinięta, nowoczesna energetyka stanowi jeden z głównych filarów bezpieczeństwa, stabilnościi ekonomicznego wzrostu każdego państwa, także Polski. To od wysiłku tysięcy polskich energetyków zależy prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich dziedzin życia w naszym kraju. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za Państwa pracęi starannie, które służą obywatelom, polskiej gospodarce i jej dalszemu rozwojowi - podkreślił w liście Andrzej Duda Prezydent RP.

Państwa koncern - lider branży wydobywczej węgla brunatnego i największy dostawca energii elektrycznej - jest niezastąpiony w podtrzymywaniu sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce. Tworzą go doświadczeni profesjonaliści, ludzie, na których można polegać. Prezentujecie Państwo zawód wymagający ciągłego doskonalenia, zdobywania nowych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Premiera RP.

 

PGE GiEK na drodze transformacji

Podczas energetycznej gali prezes PGE Wojciech Dąbrowski nawiązując do pandemii podkreślił, że PGE Polska Grupa Energetyczna, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, bez zakłóceń wypełniała misję, którą jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej. Odniósł się także do transformacji energetycznej.

wojciech-dabrowski-prezes-pge.jpg

Przed Grupą Kapitałową PGE, podobnie jak przed całą branżą energetyczną w Polsce, stoją wielkie wyzwania związane z transformacją energetyczną. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja to aspekty, które już dziś wpływają na sektor energetyczny, determinując prace Zarządu PGE i spółek z naszej Grupy Kapitałowej. Zmiany otoczenia gospodarczego, wynikające także z pandemii koronawirusa, skłoniły nas do intensyfikacji prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej PGE, której osią będzie zielony kierunekz uszanowaniem konwencjonalnej podstawy. Jesienią przedstawimy plan na kolejne lata, wizję Grupy nowoczesnej, która sprosta współczesnym wyzwaniom. Chcę jednak podkreślić, że kwestie społeczne mają dla nas kluczowe znaczenie, zaś każdą decyzję, która będzie podejmowana w przyszłości, poprzedzą nie tylko szczegółowe analizy i uważna rozmowa ze Stroną Społeczną, ale też będzie ona uwzględniać dobro naszych pracowników – zapewnił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do transformacji polskiej energetyki odniosła się także w swoim wystąpieniu prezes zarządu PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.

wioletta-czemiel-grzybowska-prezes-pge-giek.jpg

Dzisiaj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w przemianę polskiej energetyki, z pełnym przekonaniem, że będzie to przemiana skuteczna. Naszym największym atutem są bowiem ludzie - znakomici specjaliści, pracujący zarówno bezpośrednio przy wydobyciu węgla i wytwarzaniu energii, jak też ci dbający o pozostałe obszary działalności Spółki. Mając takich pracowników możemy być spokojni o dalsze funkcjonowanie i śmiało podejmować kolejne - nawet najtrudniejsze - wyzwania – podkreślała Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Prezes PGE GiEK podziękowała także za wsparcie, jakie spółka otrzymuje od władz krajowych, parlamentarzystów oraz samorządowców wszystkich regionów, na terenie których prowadzi swoją działalność.

Zwłaszcza dziś, gdy kształtują się rozwiązania decydujące o przyszłości i kształcie polskiego miksu energetycznego, ten wspólny głos, podkreślający znaczenie polskiej energetyki wyznaczający jej kierunki rozwoju, jest dla nas fundamentem, na którym, jako spółka Skarbu Państwa, opieramy nasze działania – dodała prezes PGE GiEK.

Ze względu na pandemię, liczba zaproszonych na uroczystość pracowników z najdłuższym stażem pracy i sukcesami na rzecz spółki została znacznie ograniczona. Kilkadziesiąt osób uhonorowano odznaczeniami państwowymi i branżowym. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Mariusz Warchoł, pracownik Elektrowni Bełchatów. Podczas akademii wręczono także 22 Złote Medale za Długoletnią Służbę, 17 odznaczeń za zasługi dla energetyki oraz jeden dyplom za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

wreczenie-odznaczen.jpg

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE otrzyma pół miliarda złotych dofinansowania w formie pożyczek od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej.  Umowy podpisane z NFOŚiGW obejmują cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w Elektrowni Bełchatów. Dzięki ich realizacji obniżone zostaną emisje tlenków siarki, rtęci i pyłu.

podpisanie_umow_pge_nfosigw_4.jpg

Inwestycje prośrodowiskowe, które otrzymają dofinansowanie, przeprowadzone będą na wszystkich dwunastu pracujących blokach energetycznych. Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3–6 oraz 8–12 i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2, Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2–12 i 14 niemal 18 mln zł.

W elektrowniach należących do PGE GiEK z powodzeniem łączymy naszą misję zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju z troską o środowisko naturalne. Do tej pory udało nam się zrealizować już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i tym bardziej cieszy fakt, że zyskują one także aprobatę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Pozyskanie tak dużego wsparcia finansowego przyczyni się do dostosowania pracy bloków w Elektrowni Bełchatów do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już w sierpniu przyszłego roku – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Elektrownia Bełchatów spełnia obecnie wszystkie obowiązujące normy emisyjne i intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z konkluzji BAT, co nastąpi w sierpniu 2021 r. Elektrownia Bełchatów nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem.  Efektem tych prac jest znacząca redukcja emisji do atmosfery w tej lokalizacji. Od lat 90-tych do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii. 

Elektrownia Bełchatów jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, pokrywając ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, a także najważniejszym stabilizatorem polskiego systemu elektroenergetycznego.

Elektrownia Bełchatów nie jest jedyna jednostką z Grupy PGE, która w 2020 roku otrzymało z NFOŚiGW dofinansowanie na inwestycje proekologiczne. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 9 mln zł przyznane zostało na modernizację sieci i węzłów w elektrociepłowni PGE Toruń, a także 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedział na pismo Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew, w sprawie przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i przyszłości gminy Złoczew. W piśmie prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował burmistrzowi spotkanie i rozmowę.

W piśmie przekazanym PGE, Dominik Drzazga, burmistrz Złoczewa, przedstawił sytuację gminy Złoczew i jej Mieszkańców oraz zwrócił się do PGE z pytaniami dotyczącymi powstania kopalni odkrywkowej i związanej z nią przyszłością gminy. W piśmie burmistrz podniósł aspekt Mieszkańców Gminy Złoczew, którzy z jednej strony rozumieją korzyści gospodarcze a z drugiej nie zapominają o negatywnych skutkach, jakie w środowisku naturalnym może spowodować ta inwestycja. 

W przesłanej do burmistrza odpowiedzi, PGE informuje m.in. o wymogach formalnych  procesu  uzyskania koncesji,  w tym o zaskarżeniach organizacji pozarządowych, które wpływają na wydłużenie procesu koncesyjnego. W piśmie PGE podkreśla, że projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei jak i obaw Mieszkańców oraz korzyści jak i strat ekonomicznych a samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem realizacji inwestycji, której powodzenie zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej.

Prezes zarządu Wojciech Dąbrowski podkreśla w piśmie, że trwają prace nad nową strategią Grupy PGE. Jesienią ma zostać zaprezentowany dokument przedstawiający plany Grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Ze względu na wagę i znaczenie przyszłości gminy i złoża Złoczew dla Mieszkańców prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował spotkanie i wspólną  rozmowę z burmistrzem.

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów. Magistrala będzie transportować węgiel, który zostanie wykorzystany jako paliwo dla budowanego bloku energetycznego nr 7. Generalnym wykonawcą prac jest spółka RAMB z Bełchatowa, nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

nowa_magistrala_kwbt_ramb1.jpg

Budowa nowej nitki przenośników magistrali węglowej jest związana z budową nowego bloku w Elektrowni Turów a także postępującym frontem zwałowiska wewnętrznego. W trakcie budowy powstaną cztery kompletne przenośniki taśmowe. Zagwarantują one sprawne i nieprzerwane dostawy węgla do pobliskiej elektrowni. Długość nowej magistrali układu wyniesie ponad 3 km, jej wydajność teoretyczna to 8.100m3/h, a prędkość taśmy 5,24m/s.

Budowa magistrali to kolejna inwestycja towarzysząca budowie bloku w Elektrowni Turów – naszej najważniejszej obecnie, obok rozpoczynającej się budowy bloków w Elektrowni Dolna Odra inwestycji. Cieszę się, że wykonawcą prac jest bardzo doświadczona w realizacji tego typu zadań spółka RAMB z Grupy PGE. Przypomnę, że w maju tego roku jedna z największych maszyn podstawowych, jakie powstały dla europejskiego przemysłu górniczego, czyli zwałowarka ZGOT 11500, rozpoczęła pracę w turoszowskiej kopalni. Ta maszyna również wybudowana została przez spółkę RAMB z Grupy PGE - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

nowa_magistrala_kwbt_ramb2.jpg

Istniejąca od 2000 roku spółka RAMB z Grupy PGE specjalizuje się w robotach towarzyszących branży górnictwa odkrywkowego, w szczególności w zabezpieczeniach antykorozyjnych, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych a także robotach ogólnobudowlanych i elektrycznych. Dla turoszowskiej i bełchatowskiej kopalni spółka zrealizowała już kilkadziesiąt kontraktów, w tym budowy kilometrów tras przenośników, stacje zwrotne i napędowe a także przeprowadziła remonty maszyn podstawowych oraz budowy systemów kanałów i rowów odwodnieniowych.

Cieszymy się, że to właśnie naszej spółce przypadła w udziale realizacja tak istotnego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zadania. Budowana przez RAMB magistrala będzie kolejnym elementem kluczowego zarówno dla kopalni jak i elektrowni ciągu KTZ. To niezwykle zaawansowany technologicznie obiekt z uwagi na zastosowane układy sterowania oraz rozdrabniania mające na celu transport wymaganej ilości węgla o określonej granulacji do miejsca docelowego – mówi Marcin Ławniczek, prezes spółki RAMB.

W nowej magistrali węglowej zostaną zastosowane innowacyjne napędy falownikowe. Umożliwią one płynną regulację prędkości taśmy przenośnika w zależności od ilości transportowanego węgla mierzonego za pomocą wagi taśmowej. Przełoży się to na niższą emisję hałasu podczas pracy, oszczędność energii elektrycznej oraz niższe zużycie techniczne podzespołów i urządzeń przenośnika. Ponadto na jednym z ciągów zostanie zabudowana kruszarka młotkowa, która będzie rozdrabniała węgiel. To podobny sposób kruszenia węgla jak na koparkach KWK-1500 w naszej kopalni – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

nowa_magistrala_kwbt_ramb3.jpg

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych unijnych wymogów emisyjnych. W Elektrowni Turów trwa obecnie budowa nowego bloku energetycznego – ten blok będzie charakteryzował się emisją CO2 na poziomie ok. 0,9 t/MWh, czyli ok. 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w nowobudowanym bloku energetycznym zagwarantują wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolą na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższych 25 lat.

23 lipca Fundacja PGE Energia Ciepła, nadzorowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, przekazała na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 95 tysięcy złotych. Ofiarowana kwota przeznaczona zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników szpitala związanych z epidemią COVID-19.

przekazanie-czeku-od-fundacji-pge-ec_1.jpg

Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazały na ręce Bożeny Mocha-Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku czek o wartości 95 tysięcy złotych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nigdy nie była obojętna na to, co dzieje się w otoczeniu jej zakładów. Jako największy producent energii elektrycznej zatrudniający prawie 15 tysięcy pracowników w kraju walczymy z koronawirusem na wielu frontach chroniąc zdrowie załogi i tym samym wspierając administrację rządową. Chylimy czoła całemu personelowi medycznemu za codzienne poświęcenie. Mamy nadzieję, że pieniądze, które dziś przekazujemy pomogą szpitalowi, ale także nam wszystkim przejść bezpiecznie przez ten trudny okres – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przekazane środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej pracowników szpitala, m.in. specjalistycznych maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji.

Wojewódzki szpital w Rybniku jak większość placówek w dobie ogólnokrajowej pandemii, znalazł się na pierwszej linii walki z COVIDEM. Jak zawsze w trudnych sytuacjach możemy liczyć na sprawdzonych przyjaciół - a takim przyjacielem szpitala jest Fundacja, która po raz kolejny nas wspiera. Środki przekazane na zakupy związane z szeroko rozumianym zabezpieczeniem Pracowników Szpitala przed epidemią, skutecznie wspomogą nas w obecnej sytuacji. Fundacja doskonale rozumiejąc potrzeby zdrowotne regionu celnie i skutecznie wspomaga lokalną społeczność za co w imieniu szpitala, personelu a także pacjentów składam serdeczne podziękowanie – powiedziała Bożena Mocha-Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku.

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stoją dziś przed całym społeczeństwem, a w szczególności przed personelem medycznym. Jesteśmy bardzo wdzięczni medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Solidarnie podjęliśmy działania wobec tej trudnej sytuacji i mając na uwadze bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek oraz sanitariuszy tym symbolicznym gestem chcemy wyrazić wdzięczność za ich poświęcenie – powiedziała Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła.

Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała w 2018 roku, na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych na realizację przygotowania zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. W lutym 2019 roku Fundacja wsparła Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, przekazując 300 tys. złotych na zakup nowej specjalistycznej neonatologicznej karetki ratującej zdrowie i życie noworodków, a we wrześniu kwotą 150 tys. utworzenie Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, która będzie zajmować się wszczepieniami kardiostymulatorów, defibrylatorów i gdzie wykonywane będą zabiegi ablacji oraz krioablacji.

Fundacja PGE Energia Ciepła jest organizacją pożytku publicznego. Zakres działalności Fundacji obejmuje zarówno ochronę i promocję zdrowia, jak i działania oświatowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Fundacja PGE Energia Ciepła uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi, wspiera rozwój lokalny.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, szanuje środowisko naturalne i jego zasoby, a działania na rzecz ochrony środowiska należą do jej priorytetów. Przykładem troski spółki o otaczającą ją przyrodę są zrekultywowane tereny pogórnicze, w szczególności wzgórza przy Kopalni Bełchatów i Turów, ze zróżnicowaną i bogatą fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki.Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym zyskuje bioróżnorodność.

Kompleksy górniczo-energetyczne PGE GiEK w Bełchatowie i Turowie są przykładami dbałości o środowisko naturalne, która zawsze leżała u podstaw działalności spółki. Swoją strategię zrównoważonego rozwoju firma opiera m.in. na trosce o minimalizowanie oddziaływania na środowisko.

 

gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

– W trosce o zachowanie równowagi naturalnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wykorzystuje wiele rozwiązań, które pozwalają jej ograniczyć negatywny wpływ na przyrodę, zapewniając zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki. Za przykład niech posłużą choćby nasze kopalnie, które zrekultywowały już blisko 6 tysięcy ha terenów pogórniczych, na których łącznie posadziły blisko 47 milionów drzew – podaje Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

Drugie życie terenów pogórniczych

 

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych.

 

kwb-belchatow_nasadzenia-na-zwalowisku-zewnetrznym-pola-szczercow.jpg

Tereny poeksploatacyjne podlegają bieżącej rekultywacji w całym okresie działalności górniczej, zgodnie z warunkami decyzji administracyjnych. Rekultywacja wykonywana na tych obszarach polega na przywracaniu im wartości użytkowych i przyrodniczych. Takie działania przyczyniły się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Dzięki zwiększaniu zdolności do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywaniu ich przez dłuższy czas (retencji), uregulowaniu spływu wód deszczowych, ograniczeniu spływu powierzchniowego i erozji skarp poprawiła się jakość wód odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych, a fauna i flora zyskały życiodajne siedliska.

 

Odpowiedzialnie zarządzamy naszym wpływem na otoczenie, a duża skala produkcji przekłada się na zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Jesteśmy w gronie spółek, które spełniają wysokie standardy środowiskowepodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska.

 

Trzy „górniczo-energetyczne” wzgórza

 

Góra Kamieńsk - wzgórze największego kompleksu wypoczynkowego w centralnej Polsce

Zrekultywowane tereny Kopalni Bełchatów pokrywają dzisiaj lasy, w których swoje miejsce do życia znaleźli reprezentanci świata roślin i zwierząt, a wśród nich sporo rzadkich i chronionych gatunków. Zalesiony teren zwałowiska zewnętrznego, dzisiaj nazywany Górą Kamieńsk, zamieszkują m.in. drapieżne ptaki: jastrzębie, myszołowy, sokoły pustułki, a także wiele gatunków ssaków: zające, lisy, jenoty, sarny, dziki i jelenie.

 

sarny-przy-kwb-belchatow_1.jpg

Dotychczas Kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych. Ponad 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym. Góra Kamieńsk jest dzisiaj najbardziej spektakularnym efektem działań rekultywacyjnych kopalni. To największe obecnie w centralnej Polsce wzgórze (maksymalna wysokość ponad 407 m n.p.m.) stało się turystyczną atrakcją regionu; zimą staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku miejscem turystyki rowerowej i pieszej. W przyszłości stanie się elementem największego w centralnej Polsce kompleksu wypoczynkowego, który ma powstać na terenach pogórniczych. Zgodnie z planem, po 2050 r. nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię ok. 4000 hektarów, co oznacza, że na powierzchni jezior zmieściłoby się 3200 boisk piłkarskich wielkości murawy na stadionie PGE Narodowy. Maksymalna głębokość sięgnie ok. 170 m. Jeziora będą dwa razy głębsze od Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce.

 

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców – „bliźniacza” Góra Kamieńsk

Kolejnym przykładem zielonego wzgórza w pobliżu Kopalni Bełchatów jest zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców. Jego formowanie zajęło górnikom 17 lat. Góra zajmuje powierzchnię ok. 1130 ha, przy wysokości względnej ok. 140 m. Na razie rosną na niej młode drzewa, a powierzchnię pokrywa sporo terenów trawiastych. Wśród zwierząt żyjących na zwałowisku można spotkać liczne stada saren, dziki i zające. Stałymi mieszkańcami są także lisy. Z ptaków przeważają gatunki odkrytych terenów polnych i łąkowych, a wśród nich m.in. polny skowronek. Oprócz niego na górze można spotkać świergotka polnego i drzewnego, kuropatwę czy bażanta. Nieuformowane fragmenty wierzchowiny od lat zasiedlają dwie pary rzadkiej sieweczki obrożnej. Teren patrolują kruki, myszołowy i pustułki. Sporą niespodzianką jest stale żerująca i przemieszczająca się po skarpach para żurawi.

 

blizniacza-gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

Ślady wilka

Rekultywacji poddawane jest także tereny zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Już dzisiaj na jego zboczach możemy spotkać nowych lokatorów, którymi są np. sarny, zające, lisy, jenoty, myszy polne, norniki, dziki a nawet borsuki. Czasami można natknąć się na samotny ślad wędrującego po Polsce i przechodzącego przez kopalniane tereny wilka. Ptaki osiadłe to: kosy, drozdy śpiewaki, sójki, bażanty czy grzywacze. Drobne ptactwo reprezentowane jest także przez zięby, trznadle, potrzeszcze, trzciniaki, skowronki polne, świergotki oraz sikory. Z ptaków drapieżnych polują tu myszołowy, pustułki czy jastrzębie. Czasami na przelotach pojawi się tu nawet czasowo bielik. Nowe, zrekultywowane siedliska są przyjazne dla gadów i płazów, które chętnie zasiedlają te tereny. Można tu spotkać jaszczurki zwinki, a w zarybionych dwóch oczkach wodnych na wierzchowinie: ropuchy zielone i szare oraz żaby: wodne, rzekotkę, moczarowe i trawne. Nad brzegami zbiorników można napotkać czyhającego na nie węża zaskrońca. W ciągu ostatnich lat w wodzie pojawiły się nawet wydry i bobry. Nie mniej bogaty jest świat bezkręgowców - na odsłoniętych fragmentach zadarnionych skarp i półek można spotkać piękne motyle, a wśród nich najpiękniejszego, jakim niewątpliwie jest paź królowej. Na piaszczystych drogach swoje pułapki kopią mrówkolwy i uganiają się za innymi owadami polujące chrząszcze trzyszcze piaskowce.

 

Bioróżnorodność na wzgórzu przy Kopalni Turów

Nie mniejszą bioróżnorodnością mogą poszczycić się poprzemysłowe tereny Kopalni Turów, która prowadzi rekultywację wszystkich terenów pogórniczych od końca lat 50. ubiegłego wieku. Dotychczas zrekultywowała blisko 2900 ha, z czego 2400 przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Przykładem doskonałej harmonii z przyrodą jest zwarty kompleks leśny o powierzchni ponad 2000 ha, na którym zasadzono ok. 20 mln drzew. Żyją w nim sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne, a nawet chronione łasice, łaski i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez gatunki zalatujące, lęgowe oraz zimujące. Niektóre z nich, takie jak pustułka czy puszczyk, są zaliczane do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce. W miejscach wilgotnych można spotkać płazy i gady, a wśród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki górskie, ropuchy szare, jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne.

 

zwalowisko_zewnetrzne_kwb-turow.jpg

Obecnie zwałowiska pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. W gminie Bogatynia wzrósł on z 27 do niemal 30 proc. Wśród roślinności drzewiastej obecnej na pogórniczych terenach można spotkać olszę szarą i czarną, brzozę brodawkowatą, modrzew europejski, czerwone i szypułkowe dęby, klony czy pospolitą i czarną sosnę. Górzysty teren Dolnego Śląska sprawił, że całość sprawia wrażenie naturalnego lasu, a antropogeniczna góra doskonale wpisuje się w krajobraz. Turoszowskie tereny są atrakcyjnym miejscem dla uprawiania turystyki i poznawania przyrody.

 

Doceniane przez niezależnych ekspertów i stawiane za wzór proekologiczne działania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów istotnie wpływają na zmniejszenie stopnia uciążliwości dla środowiska. Na obszarach poprzemysłowych powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy charakteryzujące się wyjątkową bioróżnorodnością – podsumowuje prezes PGE GiEK.

Cztery samochody będące w użytkowaniu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, trafiły do Wojska Obrony Terytorialnej. Dzięki temu terytorialsi wzmocnią wsparcie systemu opieki zdrowotnej w zakresie działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

przekazanie-samochodow-terytorialsom-wot.jpg

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) dotyczącą wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie potrzeb transportowych w czasie pandemii COVID-19, wytypowano cztery samochody osobowe.

Samochody, które użyczyliśmy Wojskom Obrony Terytorialnej będą służyły społeczeństwu w czasie trwającej jeszcze pandemii. Wspieramy walkę z koronawirusem na wielu płaszczyznach, gwarantując nie tylko niezawodne dostawy energii, ale wspierając także administrację państwową i terytorialsów, którzy codziennie pomagają placówkom medycznym i samorządom w walce z pandemią - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

PGE GiEK i Betrans przekazały do MAP i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu cztery samochody osobowe na okres 3 miesięcy.

Przeznaczone do rekultywacji tereny pokopalniane wokół odkrywki Bełchatów i 40 hektarów należących do Gminy Kleszczów zostaną zagospodarowane. PGE i Gmina Kleszczów podpisały List Intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Kleszczów. Intencją PGE jest udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej rozwojowi obszaru bełchatowskiego.

pge_podpisanie-listu-intencyjnego-z-gmina-kleszczow_2.jpg

Dzięki PGE i dobrej współpracy z władzami gminy, Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce oddziałującą na rozwój Bełchatowa – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Gmina Kleszczów opracowuje obecnie koncepcję zagospodarowania gminnych terenów o powierzchni 40 ha oraz terenów pokopalnianych przeznaczonych do rekultywacji. PGE postrzega rekultywację jako integralną część działalności górniczej, dzięki której następuje odtworzenie i zagospodarowanie przekształconego środowiska.

List Intencyjny podpisany w Urzędzie Gminy Kleszczów przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE i Sławomira Chojnowskiego, wójta Gminy Kleszczów, dotyczy wzajemnego wsparcia w procesie pozyskania dofinansowania i wspólnej pracy nad rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku rekreacyjno-sportowym, wodnym i leśnym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności. 

Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu rozwoju sportu i aktywności fizycznej, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz budowy ośrodka przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich na rewitalizowanych terenach pokopalnianych oraz uzyskania finansowania Projektu ze środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi Sławomir Chojnowski, wójt Gminy Kleszczów.

Opracowywana w Gminie koncepcja rozwoju infrastruktury służącej celom sportu i rekreacji wpisuje się w rządowe plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów sportowych dla sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami, zapewnienia im optymalnych warunków treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich.

PGE jest najlepszym pracodawcą w energetyce. Przypomnę, że wśród polskich spółek publicznych PGE pozostaje liderem płatności odprowadzanych na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. Jesteśmy też odpowiedzialnym sponsorem bełchatowskiego sportu. Naszą intencją jest prowadzenie rewitalizacji terenów pokopalnianych w uzgodnieniu z Gminą Kleszczów i w sposób spójny z oczekiwaniami pracowników Grupy PGE, Strony Społecznej i lokalnych społeczności. Chcemy mieć udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej szeroko pojętemu rozwojowi obszaru bełchatowskiego - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, a firmą SPIE Elbud Gdańsk została podpisana 8 lipca 2020 r. Kontrakt o wartości blisko 54 milionów złotych netto obejmuje budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych o  łącznej mocy ok. 1400 MW.

elektrownia-dolna-odra.jpg

Umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę, wymagane demontaże, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji oraz 2-letni serwis gwarancyjny obiektów związanych z wyprowadzeniem mocy wraz z zasilaniem rezerwowym nowych bloków. W ramach kontraktu zmodernizowane zostanie także istniejące wyprowadzenie mocy z bloku nr 6 Elektrowni Dolna Odra dla potrzeb realizacji projektu budowy nowych jednostek.

Podpisanie umowy to kolejny krok w realizacji projektu budowy niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, spełniających limity emisyjne, które zaczną obowiązywać już sierpniu przyszłego roku. Projekt ten jest więc niezwykle istotny ze względu na transformację systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Pozwoli on na ograniczenie emisji CO2 o ok. 2-3 mln ton rocznie. Zawarcie przedmiotowego kontraktu zagwarantuje terminową realizację projektu budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MWe w Elektrowni Dolna Odra PGE podpisała 30 stycznia 2020 r. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. W pierwszym kwartale 2020 r. podpisana została także umowa przyłączeniowa nowych bloków do systemu przesyłowego gazu ziemnego z Gaz-Systemem oraz do krajowego systemu elektroenergetycznego z PSE. Aktualnie Generalny Wykonawca pracuje nad dokumentacją projektową inwestycji. Budowane obecnie bloki nr 9 i 10 uzyskały już 17-letni kontrakt w ramach aukcji Rynku Mocy od początku 2024 roku. Planowane przekazanie do eksploatacji bloków 9 i 10 to grudzień 2023 roku.

Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych, tj. 2, 5 mln mieszkańców oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Budowa nowoczesnych i elastycznych jednostek gazowych w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW to wsparcie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nowe bloki, dzięki swej elastyczności, będą mogły w przyszłości świadczyć regulacyjne usługi systemowe na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego, wspomagające integrację coraz większej mocy odnawialnych źródeł energii, tym samym wzmacniając elastyczność KSE i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu. Cztery lata budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka tysięcy pracowników to szansa nie tylko dla lokalnych firm budowlanych, ale również dla działalności wspierającej jak: usługi transportowe czy hotelowo-gastronomiczne.

 

Informacje o Elektrowni Dolna Odra:

Elektrownia Dolna Odra będąca częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra jako największy wytwórcza energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski odgrywa ważną rolę dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Aktualnie w elektrowni pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Obecnie na czterech blokach 5-8  realizowana jest inwestycja budowy katalitycznej instalacji odazotowania, dzięki czemu cztery jednostki spełnią wymagania konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie.

Już w 2021 r. w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE na terenach  Elektrowni Dolna Odra powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW. Docelowo na terenach ELDO powstaną farmy PV o łącznej mocy ok. 100 MW.

Fundacja PGE Energia Ciepła w Rybniku, nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, to jeden z najbardziej znanych ośrodków edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych w regionie. O letniej działalności fundacji mówi Katarzyna Dutkiewicz, Prezes Zarządu fundacji.

katarzyna-dutkiewicz_prezes-fundacji-pge-ec.jpg

Fundacja od lat organizuje wypoczynek letni dla dzieci. Czy podobnie będzie w tym roku?

Tak, podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku dzieci będą mogły spokorzystać z półkolonii. Ta forma letniego wypoczynku ma dziś szczegółne znaczenie, stanowiąc często jedyną alternatywę na wakacje. Półkonie dla dzieci od 7 do 12 lat organizujemy od połowy lipca do końca sierpnia z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W tym roku wypoczynek odbędzie się pod hasłem „Uniwersytet Wakacyjny”. Po raz pierwszy nasze półkolonie przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją JSW. Wychodząc naprzeciw temu, że z powodu pandemii wiele polskich rodzin znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, przedstawiliśmy rodzicom ofertę, gdzie całkowity koszt uczestnictwa dziecka w tygodniowum turnusie, to tylko 100 zł. Dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach sportowych, różnych warsztatach oraz wycieczkach po ciekawych miejscach regionu.

Pandemia koronawirusa zmieniła zasady pobytu w tego typu obiektach. Jakie zasady obowiązują na terenie fundacji?

Ten rok jest dla nas wszystkich wyjątkowy. Obecnie działają już wszystkie strefy fundacji, w tym basen, saunarium, zakład rehabilitacji leczniczej czy siłownia. Nowością dla wszystkich z pewnością będzie fakt, że basen kryty – zwyczajowo zamknięty latem – w tym roku będzie dostępny dla wszystkich miłośników pływania. Przygotowaliśmy oferty specjalne na okres wakacji, zachęcamy do zapoznania się z ich szczegółami na naszej stronie internetowej i facebookowej. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że wszystkie strefy fundacji zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa epidemicznego. Zdrowie naszych gości jest absolutnym priorytetem.

Za nami trudny okres związany z zamknięciem obiektów sportowych w związku z pandemią. Jak Państwo poradziliście sobie z tą nietypową sytuacją?

Podobnie jak wszystkie tego typu obiekty w kraju, także nasz był zamknięty przez okres 3 miesięcy. Skupiliśmy się w tym czasie przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym gościom oraz pracownikom. Ten okres wykorzystaliśmy również na bieżące remonty pomieszczeń i infrastruktury.

Czy może Pani zdradzić, jakie plany ma Fundacja na resztę bieżącego roku?

W planie na ten rok mamy szereg wydarzeń, które praktycznie od początku są związanez fundacją i Rybnikiem, m.in. Rybnicki Festiwal Fotografii czy turniej artystyczny „Pojedynek na Słowa”. Chcielibyśmy zorganizować zawody pływackie „Otylia Swim Tour” oraz spotkania dla dzieci i seniorów. Najbliższe miesiące to dla nas nie tylko kontynuowanie dotychczasowej działalności na rzecz społeczności lokalnej, ale także realizacja nowych projektów.

Szczegóły dotyczące działalności fundacji na stronie https://fundacjapgeenergiaciepla.pl/

fundacja-pge-energia-ciepla.jpg

Petycja w obronie Kopalni i Elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, trafiła 23 czerwca na ręce Anny Zalewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pod dokumentem, który ma trafić do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, podpisało się blisko 30 tysięcy przeciwników likwidacji kompleksu Turów. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK.

Mamy do czynienia z wielkim przejawem solidarności polskiego społeczeństwa, które sprzeciwia się niesprawiedliwemu traktowaniu. Nie ma naszej zgody na oczekiwania, że Polska jako jedyny europejski kraj, zlikwiduje kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu. Będziemy bronić polskie interesy na arenie międzynarodowej – podkreśla Anna Zalewska, poseł Parlamentu Europejskiego.

Podpisy, które na ręce europoseł Anny Zalewskiej, członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, przekazał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, wraz z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafią do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE. Władze Grupy PGE podejmują stanowcze działania w obronie koncesji dla KWB Turów, która jest równoznaczna z zachowaniem ciągłości Kompleksu Turów i miejsc pracy oraz rozwojem regionu.

Dzięki współpracy PGE GiEK z samorządami powiatu bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, skąd pochodzi większość pracowników kopalni oraz elektrowni lokalizacji Turów, powstał szeroki ruch społeczny, którego celem jest obrona kompleksu przed jego likwidacją. Działania te od początku wspierała Grupa PGE.

Żądania strony czeskiej, zmierzające do odebrania koncesji i wygaszenia działalności kompleksu w Turowie w ciągu 10 lat, są bezpodstawne. Zwłaszcza że w bliskim sąsiedztwie w Czechach i Niemczech funkcjonują znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Aktywa PGE z zapasem wypełniają wszystkie normy emisyjne, ciągle dostosowujemy nasze elektrownie i kopalnie do coraz bardziej rygorystycznych norm, działamy na podstawie legalnie przyznanej koncesji, a wszystkie nasze działania są zgodne z prawem. Wielokrotnie podkreślałem, że szybkie odejście od węgla nie jest możliwe ze względów technicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych. Kompleks Turów pełni bardzo ważną rolę na Dolnym Śląsku – zapewnia byt dziesiątkom tysięcy mieszkańców, gwarantuje pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów polskich  gospodarstw domowych i jest siłą napędowa rozwoju gospodarczego regionu – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

pge_turow_petycja_1.jpg

Przeciwnicy likwidacji kompleksu Turów z ogromnym niepokojem śledzili działania czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez organizacje ekologiczne z Czech, których efektem miało być doprowadzenie do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Mieszkańcy regionu wyrazili w petycji zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwrócili uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

W akcję obrony kopalni i elektrowni solidarnie zaangażowali się Pracownicy i ich rodziny, związkowcy i samorządowcy. Podpisy zbierane były również w parafiach i przez harcerzy. Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego.

Dziękuję samorządom, pracownikom, stronie społecznej, naszym wspaniałym harcerzom i wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.  To nie koniec walki -  zapewniam, że zrobimy wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska.  Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, równie z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech. Rozmawialiśmy tam o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który zabezpieczy ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji, temat ochrony zasobów wód był dla nas priorytetowy – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

pge_turow_petycja_2.jpg

Przypomnijmy, że w marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny została wyróżniona przez Towarową Giełdę Energii „Platynowymi Megawatami” przyznanymi dla najaktywniejszych spółek oraz maklerów działających na rynku giełdowym w 2019 roku.

norbert-grudzien_platynowe-megawaty.jpg

Spółka PGE GiEK została uhonorowana w dwóch kategoriach – za „Największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2019” oraz za „Pełnienie funkcji animatora w roku 2019”. Dodatkowo, laureatem indywidualnego „Platynowego Megawata” w kategorii „Makler roku 2019” wyróżniony został Adam Piotrowski z Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem PGE GiEK. Wyróżnienie zostało przyznane za „Największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2019”. W imieniu spółki statuetki odebrał Norbert Grudzień, Wiceprezes PGE GiEK ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem

„Platynowe Megawaty” zostały przyznane już po raz dziesiąty. Podsumowując 2019 rok Towarowa Giełda Energii uhonorowała osiem przedsiębiorstw energetycznych, w tym dwa domy maklerskie oraz siedmiu maklerów, działających na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

- Otrzymane wyróżnienia to dla nas dowód, że nie tylko potrafimy wytwarzać energię elektryczną i ciepło w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska naturalnego, ale również zawierać korzystne transakcje na rynkach energii budowanych i prowadzonych już od 20 lat przez Towarową Giełdę Energii. Nasza aktywność przyczynia się do zwiększania skali obrotów na rynkach prowadzonych przez TGE a w konsekwencji do ich rozwoju – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

statuetki_platynowe-megawaty.jpg

PGE GiEK oprócz nagrody za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2019 została wyróżniona za pełnienie funkcji animatora na rynku terminowym energii elektrycznej. Działalność animatora polega na ciągłym składaniu zleceń po obu stronach rynku z określonym spreadem tak, aby jak największa ilość transakcji mogła dojść do skutku. Spready na poszczególnych instrumentach Rynku Terminowego Towarowego zostały zdefiniowane przez Giełdę w toku konsultacji z rynkiem, na poziomie pozwalającym w jak największym stopniu minimalizować koszty uczestników, wynikające z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Efektem tego jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co uczestnicy rynku realizują swoje zlecenia kupna i sprzedaży po bieżących cenach rynkowych, a animator uzyskuje dodatkowe korzyści finansowe z funkcjonowania na tych rynkach organizowanych przez TGE.

Instrumenty terminowe na energię elektryczną, za obrót którymi został wyróżniony Pracownik PGE GiEK Adam Piotrowski, to m.in. kontrakty terminowe, które pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym. Pozwala to sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży i zakupu energii elektrycznej. Obrót kontraktami na energię elektryczną odbywa się w systemie notowań ciągłych oraz w systemie aukcyjnym. Aukcje organizowane są zgodnie z określonym harmonogramem, na wniosek nabywcy lub oferenta. W praktyce aukcje ułatwiają zakup lub sprzedaż dużych wolumenów energii elektrycznej.

Towarowa Giełda Energii, spółka której 100% akcji należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, powstała w grudniu 1999 roku, pierwotnie jako Giełda Energii. TGE jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, działającą w oparciu o przepisy m.in. ustawy o giełdach towarowych, która posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Działalność TGE znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzenia obrotu na prowadzonych przez giełdę rynkach, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE GiEK z Grupy PGE. Z 30 letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

kwb-turow_male.jpg

Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Eksperci IMiGW-PIB przeprowadzili ocenę uwarunkowań na podstawie analizy trendów dobowych sum opadów oraz codziennych przepływów, a także analizy susz meteorologicznych i hydrologicznych w okresie 30 lat. Eksperci przeanalizowali dane ze stacji opadowych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie kopalni – w Sieniawce, Bogatyni, Wyszkowie, Biernej i Sulikowie oraz stacji opadowych na obszarze Republiki Czeskiej w Libercu, Bedrichovie i Hejnicach, a także stacji wodowskazowych na Nysie Łużyckiej: Liberec (CZ), Hradek (CZ), Porajów, Sieniawka i Zgorzelec, stacji wodowskazowej Turoszów na Miedziance oraz stacji na rzece Witka (CZ Smeda): Bily Potok (CZ), Frydlant (CZ). Ilość i jakość materiału badawczego pozwoliła na uzyskanie miarodajnych i reprezentatywnych wyników.

Dokonane przez naukowców z IMGW-PIB analizy ilościowe i jakościowe opadów i przepływów wskazują na brak trendów w przebiegu codziennych wartości w wieloleciu. Ponadto zarówno dla opadów, jak i przepływów nie stwierdzono okresowo występujących anomalii. Przebieg codziennych przepływów w wieloleciu świadczy o stabilnym reżimie hydrologicznym i braku zaburzeń w cyklu hydrologicznym. Jest to podstawa do stwierdzenia, że przepływy wody po stronie czeskiej generowane są głownie warunkami meteorologicznymi, a nie działalnością kopalni Turów. Wpływ KWB Turów na przebieg codziennych przepływów nie jest znaczący – powiedział Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. W przypadku ujęcia wody w Uhelnej, z uwagi na jego lokalizację, podejmowane są profilaktyczne działania zabezpieczające, polegające na budowie ekranu przeciwfiltracyjnego na głębokość od 60-110 m i długości około 1200 metrów, który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku kopalni. Podkreślam, że są to jedynie działania prewencyjne, do których dobrowolnie zobligowaliśmy się w ramach decyzji środowiskowej. Eksperci jasno wskazują, że to nie Kopalnia Turów, a warunki meteorologiczne mają największy wpływ na poziom wód po stronie czeskiej – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Eksperci IMiGW-PIB podkreślają także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej.

Analiza okresów suszy pozwala na stwierdzenie, że obszary górskie są szczególnie narażone na susze hydrologiczne ze względu na ich inicjujący udział w kształtowaniu się zasobów wodnych w Polsce. Obserwowany w ostatnich latach brak utrzymującej się w okresie zimowym pokrywy śnieżnej zakłóca proces odbudowania się zasobów wodnych. W sytuacji deficytu wód powodowanych suszą letnio-jesienną, susza pojawia się już w okresie wiosennym, stanowiąc kontynuację suszy z poprzedniego sezonu.

Opracowanie IMiGW-PIB wskazuje, że wpływ działalności Kopalni Turów na przepływy wody na obszarze Worka Żytawskiego nie jest znaczący. To ważne stwierdzenie w kontekście funkcjonowania Kopalni Turów, która otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a która zgodnie z dokumentacją zasobową i racjonalną gospodarką złożem zaprojektowana była do ok. 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi docelowej rekultywacji i rewitalizacji.

Kopalnia Turów prowadzi obecnie swoją działalność na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do uchwalonego obszaru określonego w koncesji z roku 1993 r. Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku. Kompleks turoszowski to również największy pracodawca w regionie zgorzeleckim. Obecnie zatrudnia ponad 3600 osób. Blisko 15 000 pracowników firm dostawczych i usługowych bezpośrednio związanych jest z funkcjonowaniem kopalni i elektrowni w Turowie.

Informacje dodatkowe

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości. Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy. Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizowała dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których rozmawiano o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

Spółka PGE GiEK, w ramach ubiegania się o przedłużenie koncesji do roku 2044 r. zobligowana jest do uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (poprzedzającej wydanie koncesji) złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała niemal 5 lat. Przedmiotową decyzję wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 21 stycznia 2020 r., po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja nakłada na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację szeregu inwestycji ograniczających jej odziaływanie na środowisko. Są to tzw. środki minimalizujące oddziaływanie. Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może potencjalnie oddziaływać, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego przeciwfiltracyjnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który ma za zadanie zabezpieczenie przed przepływem wód z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana

W odpowiedzi na skargę podpisaną przez mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim, w czerwcu br. mieszkańcy lokalnych powiatów rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów. Na dzień 22 czerwca 2020 r. poparcia udzieliło już blisko 30 000 osób, składając swój podpis pod petycją „TAK dla TUROWA”. W petycji zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Mieszkańcy chcą ją złożyć na ręce Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu.

Independent opinion of Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMWM-NRI): The Turów Lignite Mine has a insignificant impact on the hydrological conditions on the Czech side of the border

The Institute of Meteorology and Water Management – the State Research Institute has prepared an independent scientific study which indicates that it is the meteorological conditions, and not the Turów Lignite Mine operated by the company PGE GiEK, a member of the PGE Group, that exert the major influence on the water resources at the Polish-Czech border. Scientists’ thirty years’ observations show the mountainous area of the Żytawski Valley, where the Turoszów power generation complex is located, is particularly exposed to hydrological droughts.

kwb-turow_male.jpg

The study contains an analysis of conducted observations and measurements taken over a period of many years at various precipitation stations and water-level gauges located on the premises of the Turów Lignite Mine and its vicinity, on both sides of the Polish-Czech border. 

IMWM-NRI experts carried out an assessment of the conditions on the basis of an analysis of daily rainfall trends and daily water flows, as well as an analysis of meteorological and hydrological droughts over the past 30 years. They analysed the data from the precipitation stations located in the nearest vicinity of the mine – in Sieniawka, Bogatynia, Wyszków, Bierna and Sulików, the precipitation stations located in the territory of the Czech Republic in Liberec, Bedrichov and Hejnice, as well as the water-level gauges on the Nysa Łużycka River located in Liberec (CZ), Hradek (CZ), Porajów, Sieniawka and Zgorzelec, the Turoszów water-level gauge station on the Miedzianka River and the water-level gauges on the Witka River located in the villages of  Bily Potok (CZ) and Frydlant (CZ).  The quantity and quality of the available research material gave the scientists access to reliable and representative results.

The quantitative and qualitative analyses of precipitation and water flows carried out by the IMWM-NRI researchers indicate a lack of clear trends in the course of daily values over a period of many years. Moreover, no periodical anomalies were found for both precipitation and flows. The course of daily water flows over many years indicates a stable hydrological regime and no disturbances in the hydrological cycle. This is the basis for the statement that water flows on the Czech side are generated mainly by meteorological conditions and not by the activities of the Turów Lignite Mine. The influence of the Turów Mine on the course of daily flows is not significant, said Przemysław Ligenza, Director of the Institute of Meteorology and Water Management.

Since the beginning of works on the extension of the Turów mining concession, the topic of water resources protection has been a priority. So far there have been no unambiguous expert opinions and evidence showing that the mine affects the eight active water intakes in the Czech Republic. In the case of the water intake in Uhelna, due to its location, preventive protective measures are being taken, consisting in the construction of an anti-filtration screen at a depth of 60-110m and with a length of approximately 1200m, which will prevent any potential flow of water from the Uhelna area towards the mine. I emphasize that these are only preventive measures which we have voluntarily committed ourselves to as part of the environmental decision. Experts clearly indicate that it is not the Turów Mine, but the meteorological conditions that have the greatest impact on water levels on the Czech side, stressed Zbigniew Kasztelewicz, Vice President for mining operations at PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

The experts of IMWM-NRI also stress that nowadays droughts should be analysed as not only a natural phenomenon but also a synergy of natural climatic conditions and human activity influencing water circulation. The occurrence of drought cannot be prevented, but thanks to understanding the mechanisms of its occurrence it is possible to limit its adverse consequences. This is particularly important in areas with intensive economic activity.

Conducted analyses of drought periods indicate that mountainous areas are particularly vulnerable to hydrological droughts due to their initiating role in the shaping of water resources in Poland. The lack of snow cover observed in the recent winter periods disturbs the water resources recovery process. In the circumstances of water deficit caused by summer-autumn droughts, a drought appears already in spring, being a continuation of the drought from the previous season.

The study conducted by the IMWM-NRI shows that the impact of the operations conducted by the Turów Lignite Mine on water flows in the Żytawski Valley is not significant. This is an important statement in the context of the functioning of the Turów Mine, which has received an extension of the mining concession for 6 more years, and which, according to the resource documentation and the reasonable management of the available lignite deposit, should remain in operation until approximately 2044. After 2044, in accordance with the EU Green Deal, the areas of the Turów power complex will undergo the process of targeted land rehabilitation and revitalization.

At present the Turów Mine's operations cover a half of the mining area approved for this purpose in the concession granted in 1993. The extension of the functioning of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant and thus a secure supply of electricity to more than 3 million households until 2044. The Turów complex is also the largest employer in the Zgorzelec region. It currently employs over 3,600 people. Nearly 15,000 employees of supply and service companies are directly involved in the operation of the lignite mine and the power plant in Turów. 

 

Additional information

As part of the concession process, a detailed environmental report has been prepared. It includes analyses of any expected impact of the facility and, most importantly, specifies measures necessary to minimize any potential negative impact of the conducted activity. Several thousand comments and questions were answered, and the participants of the concession extension procedure, as well as persons interested in it, obtained the necessary information on all issues that raised any doubts. In accordance with the requirements of the national and EU law, representatives of administrative authorities, the public as well as the neighbouring countries, i.e. the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, participated in the environmental impact assessment procedure. Various objections were raised under this procedure. Following the principle of good business practices, PGE GiEK organized additional meetings, not covered by legal regulations, with the residents of the Czech villages of Chotyne and Uhelna in autumn 2019. During the meeting they discussed measures to be taken to eliminate the potential negative impact of the Turów opencast mine on the border areas. In addition to the standard procedure required under the applicable legal regulations, meetings with the residents of Opolna-Zdrój were also held in the first half of 2019.

As part of its application for the extension of the concession until 2044, PGE GiEK is obliged to obtain a so-called decision on environmental conditions. An application for the issue of an environmental decision (which precedes the issue of a concession) was submitted by PGE GiEK as early as in 2015, and the environmental impact assessment procedure for the continuation of the mining operations on the Turów deposit took almost 5 years.The decision was issued by the Regional Director of Environmental Protection in Wrocław on 21 January 2020 after the completion of the environmental impact assessment procedure. The decision imposes specific obligations on the Turów Mine, including the implementation of a number of investments limiting its impact on the environment. These are so-called impact minimization measures. The subject of the environmental impact assessment procedure and cross-border arrangements included also the impact of the Turów Mine on water resources at the Czech border. The groundwater level has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German specialist teams. The measurement network comprises 550 groundwater table sites, of which more than 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network. The results of specialist surveys confirm that the mine does not cause the depletion of water resources at the drinking water intakes. In order to protect the only drinking water intake in Uhelna, which the Turów Mine may potentially affect, steps were taken to develop and implement an anti-filtration underground screen which will be constructed at a depth of about 60-110 m and which will prevent the flow of water from the Uhelna area towards the mine. The effectiveness of the screen will be continuously monitored by the Polish-Czech monitoring system.

In response to the complaint requesting the closure of the Turów mine signed by the inhabitants of the Liberec Region in the Czech Republic and submitted to the European Parliament, in June this year the inhabitants of the local Polish districts started to collect signatures under the petition in defence of the Turów complex. On 22 June 2020,nearly thirty thousand people had already given their support to the petition. The petition emphasizes the social aspect and draws attention to the much larger lignite mines operating in the Czech Republic and Germany. The inhabitants intend to submit it to Ursula von der Leyen, President of the European Commission. The PGE Group supports this initiative by emphasizing that the Turów power generation complex is one of the key elements of the Polish energy system, operates on the basis of a concession granted in accordance with the applicable law, meets all environmental standards, and provides jobs for thousands of residents of the region.

Nezávislý posudek IMiGW-PIB: důl Turów má nepatrný vliv na hydrologické podmínky na české straně

Meteorologický ústav vodního hospodářství, státní výzkumný ústav připravil nezávislou vědeckou studii, v níž se uvádí, že hlavní vodní zdroje u českých hranic mají meteorologické podmínky a nejsou ovlivněny činností hnědouhelného dolu Turów, který patří společnosti PGE GiEK ze skupiny PGE. V průběhu třiceti let, kdy vědci sledují oblast Žitavského výběžku, v němž se nachází turoszowský energetický komplex,  bylo zjištěno, že tato horská oblast je zvlášť vystavena účinkům hydrologického sucha.

kwb-turow_male.jpg

Studie obsahuje analýzu údajů a rozbor sledování na základě mnohaletých výsledků měření z mnoha odpadních a vodoměrných stanic umístěných na území dolu Turów a v jeho blízkosti na polské i české straně hranic.

Specialisté IMiGW-PIB vyhodnotili podmínky na základě analýzy 24hodinových trendů sumy odpadu a každodenního průtoku vody, jakož i analýzy meteorologického a hydrologického sucha za období 30 let. Analyzovali údaje z odpadních stanic, které se nacházejí v nejbližším okolí dolu – v obcích Sieniawka, Bogatynia, Wyszków, Bierna a Sulików a odpadních stanic v Liberci, Bedřichově a Hejnicích, jakož i vodoměrných stanicích na Lužické Nise – Liberci, Hrádku nad Nisou, Porajově, Sieniawce i Zgorzelci, vodoměrných stanic Turoszów na Miedziance a stanici na říčce Witka (Smědá): Bílý Potok, Frýdlant.  Množství a kvalita výzkumného materiálu umožnila získat hodnověrné a reprezentativní výsledky.

Kvantitativní a kvalitativní analýzy odpadů a množství vody, které provedli badatelé z IMGW-PIB, vykazují absenci trendů v dlouholetém průběhu každodenních hodnot.  Navíc nebylo zjištěno, že by se vyskytly odchylky ani v případě odpadů, ani množství vody.  Průběh každodenního průtoku vody dlouhodobě svědčí o stabilním hydrologickém režimu, bez poruch hydrologického cyklu.  Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že množství vody na české straně záleží zejména na meteorologických podmínkách, a nikoli na provozu dolu Turów. Vliv hnědouhelného dolu Turów na průtok každodenního množství vody není významný,  řekl Przemysław Ligenza, ředitel Ústavu meteorologie a vodního hospodářství.

Od zahájení prací nad prodloužením licence na těžbu hnědého uhlí v dole Turów byla otázka ochrany vodních zdrojů prioritou. Dodnes neexistují jednoznačné expertízy a důkazy, že důl má vliv na osm aktivních jímek vody na české straně předmětného území. V případě jímky v Uhelné se s ohledem na její umístění provádějí preventivní zabezpečovací úkony jako stavba protifiltrační clony v hloubce 60 - 110 m a o délce asi 1 200 m, která zajistí potenciální průnik vody z území Uhelné směrem k dolu. Zdůrazňuji, že to jsou toliko preventivní opatření, která jsme se rozhodli dobrovolně učinit v rámci rozhodnutí o environmentálních opatřeních. Podle expertů je jasné, že nikoli důl Turów, ale meteorologické podmínky mají největší vliv na to, jaká je úroveň vody na české straně, zdůrazňuje místopředseda pro těžbu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Zbigniew Kasztelewicz.

Specialisté z IMiGW-PIG rovněž zdůrazňují, že v současné době je třeba sucho považovat nejen jako přírodní úkaz, ale jako synergii přírodních povětrnostních podmínek a působení člověka, což ovlivňuje oběh vody. Výskytu sucha se nedá předejít, avšak pochopením mechanismu jeho vzniku lze ovlivňovat omezování jeho důsledků. Zejména je to důležité v ekonomicky silně vytížených oblastech.

Výsledky analýzy období sucha nám dovolují konstatovat, že horské oblasti jsou zvláště vystaveny na hydrologické sucho, protože se účastní v utváření vodních zdrojů v Polsku. V posledních letech lze pozorovat nedostatek sněhové pokrývky v zimním období, což narušuje proces obnovy vodních zdrojů. Nedostatek vody způsobený vlivem letního a podzimního sucha se pak projevuje už v jarním období jako přetrvávajícího sucha z předešlé sezony.

Studie IMiGW-PIB ukazuje, že vliv provozu dolu Turów na množství vody v oblasti Žitavského výběžku není značný. Je to důležité zjištění v kontextu provozu dolu Turów, kterému byla prodloužena licence na těžbu o dalších šest let a která v souladu s dokumentací ložiska a racionálním hospodařením je projektována asi do roku 2044. Po roce 2044, v souladu se zelenou dohodou pro Evropu bude území turoszowského důlního energetického komplexu rekultivováno a revitalizováno.

Důl Turów provozuje v současné době činnost v oblasti, která je o polovinu menší než oblast chválená a uvedená v licenci z roku 1993. Prodloužení provozu Dolu Turów zaručuje Elektrárně Turów další činnost, a v důsledku toho budou zajištěny i dodávky elektrického proudu více než tří milionům domácností do roku 2044. Turoszowský komplex je rovněž největší zaměstnavatel v regionu Zgorzelce. V současné době zaměstnává více než 3 600 osob. Téměř 15 000 zaměstnanců dodavatelských společností a firem poskytujících služby je napojených na provoz dolu a elektrárny Turów. 

 

Další údaje

V rámci licenčního procesu byla zpracována podrobná zpráva o vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí, a zejména jsou uvedeny prostředky minimalizující potencionální vliv provozované činnosti. Byla poskytnuta odpověď na několik tisíc připomínek a námětů a účastnící řízení, jakož i zainteresované osoby, získali nezbytné informace o všech otázkách vzbuzujících pochybnosti. V souladu s tuzemskými a unijními zákony se hodnocení působení na životní prostředí účastnili zástupci správních orgánů, občané, jakož i sousedící státy – Česká republika a Spolková republika Německo. V rámci této procedury byly vznášeny námitky. Podle zásady dobré praxe PGE GiEK zorganizoval dodatečné zákonem nevyžadované setkání s českými občany na podzim 2019 v Chotyni a Uhelné, kde se hovořilo o opatřeních, která budou učiněna pro eliminaci případného vlivu turoszowského povrchového dolu na příhraniční území. Kromě toho, rovněž mimo standardní postup vyžadovaný zákonem, se v první polovině roku 2019 konala setkání s obyvateli Opolna-Zdroje.

Společnost PGE GiEK se v rámci snahy dosáhnout prodloužení licence do roku 2044 zavázala získat tzv. rozhodnutí ve věci vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání takového rozhodnutí (dříve než vydání licence) podalo PGE GiEK už v roce 2015 a procedura vyhodnocování vlivu na životní prostředí v případě dalšího využívání ložiska Turów trvala téměř pět let. Předmětné rozhodnutí vydal 21. ledna 2020 regionální ředitel ochrany životního prostředí ve Vratislavi po realizaci procedury vyhodnocování vlivu na životní prostředí. Toto rozhodnutí ukládá Dolu Turów konkrétní úkoly, včetně realizace řady investic omezujících její působení na životní prostředí. Jsou to tzv. prostředky minimalizující vliv. Předmětem postupu při vyhodnocování vlivu na životní prostředí a přeshraničních ujednání bylo rovněž působení elektrárny Turów na vodní zdroje u českých hranic. Hladina podzemních vod je již mnoho let monitorována polsko-českými a polsko-německými specializačními týmy. Monitorovací síť má 550 měřicích míst hladiny podzemních vod, z čehož více než 150 patří do polsko-české a polsko-německé měřicí sítě. Výsledky výzkumů specialistů potvrzují, že důl nezpůsobuje dehydrataci v jímkách pitné vody. Pro ochranu jediné jímky pitné vody v Uhelné, na níž může mít důl Turów potencionální vliv, byla učiněna opatření, jejichž cílem je příprava a zavedení podzemní clony, která vznikne v hloubce asi 60 - 110 m a která zajistí potencionální průnik vody z území Uhelné ve směru povrchového dolu. Efektivita této clony bude průběžně sledována polsko-českým monitorovacím systémem.

V reakci na stížnost podepsanou obyvateli Libereckého kraje ve věci uzavření dolu Turów, která byla podána u Evropského parlamentu v červnu minulého roku zahájili obyvatelé lokálních okresů podpisovou akci pro petici na obranu komplexu Turów. Ke dni 22. června 2020 sebrali již téměř 30 000 podpisů pod peticí „ANO pro TURÓW”. V petici byl zdůrazněn sociální aspekt a bylo rovněž poukázáno na skutečnost, že i v České republice a v Německu jsou provozovány hnědouhelné doly, a to značně větších rozměrů. Obyvatelé ji chtějí odevzdat do rukou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Skupina PGE toto hnutí podporuje a zdůrazňuje, že turoszowský energetický komplex je jedním z klíčových prvků polského energetického systému s licenčním právem, splňuje všechny environmentální normy  a zajišťuje zaměstnání pro tisíce obyvatel tohoto regionu.

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, już w roku 2021 powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Na początku czerwca oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji tej inwestycji.

infografika_pv_zedo.jpg

Budowa dwóch farm PV przewidziana jest na terenie o powierzchni 2,7 ha. Każda z instalacji fotowoltaicznych składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, inwerterów, stacji transformatorowych i przyłącza do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora. Energia pozyskana z realizowanej inwestycji pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 1500 gospodarstw domowych.

Projekt realizowany przez ZEDO, przy współpracy ze spółką PGE Energia Odnawialna to element szerokiego programu PV Grupy Kapitałowej PGE, którego strategicznym celem jest zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. PGE dąży do uzyskania 25 proc. udziału w segmencie PV w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza wybudowanie instalacji o mocy ok. 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 r.

Program PV Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do Grupy PGE.

Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Spółka PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.10 dedykowanego inwestycjom, które w największym stopniu zwiększą produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Decyzja odnośnie dofinansowania projektów zapadnie w trzecim kwartale bieżącego roku. Z kolei w czwartym kwartale spółka planuje przystąpić do organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji OZE na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest w trzecim kwartale przyszłego roku.

Z harmonogramu realizacji inwestycji wynika, iż Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie pierwszym oddziałem spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie ubiegłego roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Na tym terenie powstanie jedna z największych w kraju instalacji fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV planowana jest również na terenach Elektrowni Opole – dodaje Wioletta Czemiel-Grzybowska.