W dniu 18 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy X Wydział Gospodarczy w Łodzi wydał postanowienie, którym oddalił trzy apelacje uczestników postępowania - akcjonariuszy mniejszościowych od Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 11 maja 2011 r. w sprawie wpisu nowych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dotyczących podmiotu PGE GiEK SA. Tym samym połączenie Elektrowni Bełchatów z 12 spółkami branży energetycznej, wydobywczej i ciepłowniczej, w wyniku którego powstała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna składająca się z 11 oddziałów w tym dwóch kopalń węgla brunatnego, trzech elektrowni i sześciu elektrociepłowni jest prawomocne. W ustnym uzasadnieniu swej decyzji Sąd wskazał, iż wszystkie zarzuty trzech rozpoznawanych apelacji są bezpodstawne i podkreślił, iż nie można było w rozpoznawanej sprawie pominąć faktu, iż wszystkie powództwa akcjonariuszy mniejszościowych o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał połączeniowych zostały oddalone.  Szerzej stanowisko Sądu Okręgowego zostanie zaprezentowane w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia.