Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie oświadcza, iż w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, Spółka, na podstawie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jest obowiązana do nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 3 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, w celu umorzenia. Przymusowy odkup akcji, o którym mowa wyżej, obejmuje wnioski akcjonariuszy, które zostały skierowane w trybie art. 4181 Ksh pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.02.2012 r. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu odkupowi, powinni w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, co reguluje art. 4181 § 5 Ksh. Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2010 r., pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy i wynosi 17,68 zł za jedną akcję. Akcje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna będą przedmiotem odkupu, pod warunkiem, iż są wolne od umów zastawów, blokad, zajęć komorniczych oraz wszelkich innych praw osób trzecich.