W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przez akcjonariuszy odnośnie kwestii podatkowych dotyczących uzyskania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w ramach procedury przymusowego wykupu, informujemy  co następuje.

Akcjonariusze, których akcje podlegają procedurze przymusowego wykupu są zobowiązani do wykazania dochodu z tego tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym po roku podatkowym, w którym nastąpiło przeniesienie własności akcji z tytułu przymusowego wykupu.

W tym celu, na podstawie zawartej umowy, CDM Pekao S.A. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - sporządzi i przekaże  akcjonariuszom mniejszościowym będącym osobami fizycznymi informacje podatkowe (PIT-8C) dot. dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji w ramach przymusowego wykupu, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło przeniesienie własności akcji z tytułu przymusowego wykupu.