PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest zarządzana zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami odnoszącymi się do sposobu organizacji i kierowania spółką, realizacji celów oraz doskonalenia funkcjonowania. W Spółce opracowano i jest stosowany Zintegrowany System Zarządzania, który składa się z następujących systemów zarządzania:

  • ryzykiem,
  • ciągłością biznesową,
  • bezpieczeństwem informacji,
  • procesami, w tym jakością,
  • środowiskowego,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy.

Więcej informacji o ww. systemach zarządzania.

W Spółce corocznie jest przeprowadzany audyt zewnętrzny, którego celem jest uzyskanie dowodów na zgodność systemów z wymaganiami norm, właściwymi dla obszarów merytorycznych, objętych tymi systemami. Posiadane przez Spółkę certyfikaty zgodności z normami są jednocześnie potwierdzeniem przez jednostkę certyfikacyjną, iż zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedstawiają dobre praktyki, zgodne ze wymaganiami i ciągle usprawniane.