PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding energetyczny w Polsce. Ambicją Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata związanym m.in. z ochroną klimatu, Grupa podejmuje wiele działań na różnych płaszczyznach, dążąc do tego, aby odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym, a troską o środowisko naturalne. GK PGE inicjuje liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje wpływ działalności na środowisko oraz realizuje działania służące jego ochronie i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.