Realizacja zapisów umowy polsko-czeskiej ws. KWB Turów zgodnie z planem

3 lutego 2023 r. minął rok od podpisania umowy pomiędzy rządami Polski i Czech, która zakończyła spór wokół działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Podpisana umowa stworzyła stabilny mechanizm, który związał stronę polską i czeską, a także zakończyła spór inspirowany politycznymi aspiracjami w okresie wyborczym w Czechach. Realizacja jej zapisów zapewnia Polsce prawo do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, a lokalnym mieszkańcom nie tylko gwarancję utrzymania miejsc pracy i dalszego rozwoju regionu turoszowskiego, ale również wyprzedzająco, zgodnie z zasadą prewencji, pewność zachowania dbałości o czyste powietrze i dostęp do wody. Zapisy umowy w realizowane są zgodnie z harmonogramem, co na bieżąco potwierdza Republika Czeska.

W ramach realizowanej od roku umowy strona polska zadeklarowała przekazanie stronie czeskiej 45 mln Euro, w tym 35 mln Euro ze strony polskiego rządu, oraz 10 mln Euro ze strony Fundacji PGE. Środki te niezwłocznie po podpisaniu umowy zostały przekazane Republice Czeskiej. Kwota 10 mln Euro od Fundacji PGE trafiła do województwa libereckiego na wsparcie finansowania lokalnych i regionalnych projektów środowiskowych. Dodatkowo, w ramach podpisanej umowy, powstał Fundusz Małych Projektów, którego celem jest wzmocnienie ochrony środowiska w Czechach i w Polsce, w sąsiedztwie kopalni.

W umowie Polska zobowiązała się również m.in. do dokończenia budowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego w celu profilaktycznej ochrony wód na terytorium Czech, a także do budowy wału ziemnego i innych środków mających na celu realizację postulatów strony czeskiej.

Realizację inwestycji budowy wału ziemnego rozpoczęto opracowaniem harmonogramu realizacji zobowiązań Kopalni Turów w tym zakresie. Aktualnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonano wstępną dokumentację projektową, która została przekazana stronie czeskiej. Opracowanie to zawierała specjalistyczne studium w zakresie hałasu i dyspersji pyłu. Wykonane opracowanie, zgodnie z ustaleniami, zostało zaopiniowane przez stronę czeską, a następnie, po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń, nastąpi przejście do fazy realizacji.

Dodatkowo, w ramach podpisanej umowy, strona polska przekazała stronie czeskiej szereg informacji, w tym te dot. projektu budowlanego podziemnej bariery ochronnej wód głębinowych (ekranu przeciwfiltracyjnego) i jej parametrów. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, który został przekazany stronie czeskiej, w terminie wymaganym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia. Zakończono już zasadniczy etap budowy ekranu przeciwfiltracyjnego, polegający na wykonaniu ponad 200 zainiekowanych otworów. Obecnie trwają prace badawcze związane z oceną skuteczności ekranu.

Turów kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego w regionie

Ostatni rok, w którym Europa musiała zmierzyć się z kryzysem energetycznym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę, pokazał jak bardzo Kopalnia Turów wraz z pobliską Elektrownią Turów są kluczowe dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski oraz regionów przygranicznych. Dzięki węglowi brunatnemu, pochodzącemu z lokalnego, krajowego źródła, Elektrownia Turów wyprodukowała ubiegłym roku 12 tys. TWh energii elektrycznej, pokrywając 7% krajowego zapotrzebowania. Obecnie Kompleks Turów dostarcza prąd do domów ok. 3,7 mln Polaków, zapewniając stabilne dostawy energii do polskiego systemu elektroenergetycznego – szczególnie w momentach, kiedy tej energii w systemie potrzeba najwięcej. To energia elektryczna, która w szczytowych momentach mogłaby zasilić aż dwa polskie województwa.

Niewątpliwym atutem Kompleksu Turów jest jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie międzysystemowego połączenia polsko-niemieckiego Mikułowa-Hagenwerder, pracującego na napięciu 400 kV. Elektrownia Turów jest najbliżej położonym, dużym źródłem dla tego połączenia po stronie polskiej, co stwarza możliwość zasilania go w przypadku konieczności eksportu polskiej energii. Turoszowska elektrownia pełni więc ważną, stabilizującą rolę w pracy systemu elektroenergetycznego w miejscu połączenia transgranicznego, co w przyszłości może okazać się kluczowe z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie i wywołany nią kryzys na europejskim rynku energetycznym.

Kompleks Turów jest również wytwórcą ciepła systemowego. Jako jedyny dostawca ciepła oraz pitnej wody na obszarze Bogatyni, pełni strategiczną rolę w życiu jej mieszkańców, dostarczając ciepło do szpitali, szkół, tysięcy gospodarstw domowych i lokalnych przedsiębiorstw. Bogatynia nie posiada alternatywnego źródła ciepła – komfort posiadania ciepłych grzejników może zapewnić wyłącznie Elektrownia Turów, dzięki węglowi brunatnemu pochodzącemu z Kopalni Turów.

Dalsza działalność Kompleksu Turów zagwarantowała również stabilny byt około 80 tysiącom osób, wliczając w to pracowników i ich rodziny.

Informacje dotyczące realizacji umowy polsko-czeskiej można znaleźć również w oficjalnych komunikatach:

Implementation of provisions of the Polish-Czech agreement on The Turów Lignite Mine in accordance with the plan

On 3rd February 2023 one year has passed since the signing of the agreement between governments of Poland and the Czech Republic, which finalised a dispute over the Turów Lignite Mine. The signed agreement constituted a stable mechanism which bound the Polish and Czech parties, as well as ended the dispute inspired by political aspirations in the electoral period in the Czech Republic. The implementation of the agreement provides Poland with the right to energy security and energy independence, and local residents not only with the guarantee of keeping their jobs but also the guarantee of further growth of the Turoszów region, and also preemptively in line with the prevention principle, the guarantee of continual care of clean air and access to water. The contractual provisions are implemented in accordance with the schedule, which is confirmed by the Czech Republic on an ongoing basis.

As part of the agreement executed for a year, the Polish party declared to provide the Czech side with EUR 45 million, including EUR 35 million from the Polish government, and EUR 10 million from the PGE Foundation. Immediately after signing the agreement, these resources were transferred to the Czech Republic. The amount of EUR 10 million from the PGE Foundation was received by the Liberec Region and allocated to the support of financing localand regional environmental projects. Moreover, within the framework of the signed agreement, the Small Projects Fund has been set up in order to strengthen the environmental protection in the Czech Republic and in Poland, in the neighbourhood of the mine.

Pursuant to the agreement, Poland also undertook, among other things, to complete the construction of an underground cut-off wall for prophylactic protection of waters in the territory of the Czech Republic, as well as construct an earth wall and ensure other measures to fulfil the Czech side’s postulates.

The earth wall construction investment was commenced after developing an implementation schedule of the Turów Mine’s obligations in this regard. At present, in conformity to the adopted schedule, preliminary design documentation was drawn up, which was provided to the Czech side. It included a specialist study concerning noise and dust dispersion. According to the arrangements, the Czech party gave its opinion on the said study, and afterwardsonce all required permits are obtained, the implementation phase will start.

In addition, as part of the signed agreement, the Polish side provided its Czech counterpart with a lot of information, including data on the building permit design for the underground protective barrier of deep waters (cut-off wall) and its parameters. The investment is executed on the schedule, which was handed over to the Czech party, within the deadline required by the decision on environmental conditions of the project in the Bogatynia municipality, involving continuation of exploitation of the “Turów” lignite deposit.  The key stage of construction of the cut-off wall, i.e. making over 200 grouted holes, has already been finished. Research works related to assessment of the cut-off wall effectiveness are currently in progress.

Turów of the utmost importance for energy security in the region

Last year, in which Europe had to cope with the energy crisis caused by Russian aggression against Ukraine, showed how crucial the Turów Mine andthe nearby Turów Power Plant are for the energy security and energy independence of Poland, as well as border regions. Thanks to lignite from the local, domestic source, the Turów Power Plant produced 12 thousand TWh of electric energy last year, covering 7% of the national demand. Now, the Turów Complex delivers power to homes of approx. 3.7 million Poles, ensuring stable energy supplies to the Polish electric power system - in particular, at the moment when more of this energy is needed in the system. It is the energy which, at the peak, could power as many as two Polish voivodeships.

An undisputable advantage of the Turów Complex is its location in the immediate vicinity of the Polish-German Mikułowa-Hagenwerder interconnection operating at 400 kV. The Turów Power Plant is the closest large source for this interconnection on the Polish side, which creates the possibility of supplying it in case Polish energy needs to be exported. The Turów Power Plan thus plays an important, stabilising role in the operation of the power system at the site of the cross-border interconnection, which in the future may turn out to be crucial due to the ongoing war in Ukraine and the crisis caused by it on the European energy market.

The Turów Complex is also a producer of system heat. As the only supplier of heat and drinking water on the Bogatynia area, it performs a strategic role in its residents’ lives, delivering heat to hospitals, schools, thousands of households and local companies. Bogatynia does not have an alternative source of heat - the comfort related to the possession of warm heaters can be ensured by the Turów Power Plant only, thanks to lignite from the Turów Mine.

Further operation of the Turów Complex has also guaranteed stable existence for around 80 thousand people, including staff members and their families.

Information on the performance of the Polish-Czech agreement is also availablein official announcements:

Realizace ujednání polsko-české dohody o KWB Turów v souladu s plánem

Dne 3. února 2023 uplynul rok od podpisu dohody mezi vládami Polska a České republiky, která ukončila spor o provoz hnědouhelného dolu Turów. Podepsaná dohoda vytvořila stabilní mechanismus, který provázal polskou a českou stranu, a zároveň ukončila spor iniciovaný politickými aspiracemi během volebního období v ČR. Realizace ustanovení dohody poskytuje Polsku právo na bezpečnost a energetickou nezávislost a místním obyvatelům nejen záruku zachování pracovních míst a dalšího rozvoje regionu Turów, ale také s předstihem, v souladu se zásadou prevence, jistotu udržování čistého ovzduší a přístupu k vodě. Ustanovení smlouvy jsou realizována v souladu s harmonogramem, který Česká republika průběžně potvrzuje.

V rámci kontraktu realizovaného rok polská strana deklarovala převod 45 milionů EUR české straně (35 milionů EUR od polské vlády a 10 milionů EUR od nadace PGE) Tyto prostředky byly ihned po podpisu smlouvy předány České republice. Částka 10 milionů EUR z Nadace PGE putovala do Libereckého kraje na podporu financování místních a regionálních ekologických projektů. Dále byl na základě podepsané smlouvy zřízen Fond malých projektů, jehož účelem je posílení ochrany životního prostředí v České republice a Polsku v okolí dolu.

Polsko se v dohodě mimo jiné zavázalo: dokončit výstavbu podzemní antifiltrační clony pro preventivní ochranu vod na území ČR, dále vybudovat zemní val a další opatření směřující k naplnění požadavků české strany.

Realizace projektu výstavby zemního náspu začala zpracováním harmonogramu realizace závazků Dolu Turów v tomto ohledu. V současné době je v souladu s přijatým harmonogramem zpracována předběžná projektová dokumentace, která byla předložena české straně. Tato studie zahrnovala specializovanou studii o míře hluku a rozptylu prachu. Hotová studie, jak bylo dohodnuto, byla přezkoumána českou stranou a poté, po získání všech požadovaných povolení, bude zahájena realizační fáze.

Polská strana navíc v rámci podepsané smlouvy poskytla české straně řadu informací, včetně informací o projektu výstavby podzemní ochranné bariéry hlubinných vod (antifiltrační clona) a jejích parametrech. Investice je realizována v souladu s harmonogramem poskytnutým české straně, ve lhůtě požadované rozhodnutím o ekologických podmínkách projektu spočívajícího v pokračování těžby hnědouhelného ložiska „Turów“, realizované v obci Bogatynia. Hlavní etapa výstavby antifiltračního síta, spočívající ve zhotovení více než 200 vstřikovaných otvorů je již dokončena. V současné době probíhá výzkum, který má posoudit účinnost této clony.

Turów je klíčový pro energetickou bezpečnost v regionu

Loňský rok, ve kterém Evropa musela čelit energetické krizi způsobené ruskou agresí proti Ukrajině, ukázal, jak moc jsou důl Turów a nedaleká Elektrárna Turów klíčové pro bezpečnost a energetickou nezávislost Polska a příhraničních regionů. Elektrárna Turów díky hnědému uhlí z místního národního zdroje loni vyprodukovala 12 000 TWh elektřiny, pokrývající 7 % domácí poptávky. V současné době komplex Turów zásobuje elektřinou domácnosti přibližně 3,7 milionu Poláků a zajišťuje tak stabilní dodávky energie do polské energetické soustavy – zejména v dobách, kdy je tato energie v soustavě nejvíce potřeba. Jde o elektřinu, která by v stěžejních obdobích, mohla pohánět až dvě polská vojvodství.

Nespornou výhodou komplexu Turów je jeho poloha v bezprostřední blízkosti polsko-německého propojení Mikułowa-Hagenwerder, pracujícího na napětí 400 kV. Elektrárna Turów je nejbližším velkým zdrojem pro toto spojení na polské straně, což umožňuje jeho zásobování v případě potřeby exportu polské energie. Elektrárna Turów proto hraje důležitou, stabilizační roli v provozu elektrizační soustavy v místě přeshraničního propojení, což se v budoucnu může ukázat jako klíčové vzhledem k probíhající válce na Ukrajině a z ní vyplývající krize na evropském energetickém trhu.

Komplex Turów je také výrobcem systémového tepla. Jako jediný dodavatel tepla a pitné vody v Bogatyni hraje strategickou roli v životě svých obyvatel, zásobuje teplem nemocnice, školy, tisíce domácností a místní podniky. Bogatynia nemá alternativní zdroj tepla - komfort teplých radiátorů může poskytnout pouze Elektrárna Turów, a to díky hnědému uhlí z Dolu Turów.

Další provoz komplexu Turów také zaručil stabilní existenci pro přibližně 80 000 lidí včetně zaměstnanců a jejich rodin.

Informace o plnění polsko-české dohody lze nalézt také v oficiálních oznámeních:

Planmäßige Realisierung der Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens über KBW Turów

Am 3. Februar 2023 ist ein Jahr nach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der polnischen und tschechischen Regierung verstrichen, welches den Streit um die Tätigkeit des Braunkohletagebaus Turów beendete. Das unterzeichnete Abkommen erschuf einen stabilen Mechanismus zwischen der polnischen und tschechischen Seite und beendete auch den durch die politischen Ambitionen während der Wahlen in Tschechien initiierten Streit. Die Realisierung der Bestimmungen dieses Abkommens gewährte Polen das Recht auf die Sicherheit und energetische Unabhängigkeit, und den lokalen Einwohnern nicht nur eine Garantie der Erhaltung ihrer Arbeitsplätze und der weiteren Entwicklung der Turoszów-Region, sondern auch vorbeugend, gemäß dem Präventionsprinzip, zugleich auch die Sicherheit der Aufrechterhaltung der Fürsorge für saubere Luft und Zugang zum Wasser. Die Bestimmungen des Vertrages werden gemäß dem Zeitplan realisiert, was die Tschechische Republik laufend bestätigt.

Im Rahmen des seit einem Jahr realisierten Abkommens erklärte sich die polnische Seite, der tschechischen Seite 45 Mio. Euro, darunter 35 Mio. Euro von der polnischen Regierung,und 10 Mio. Euro von der Stiftung PGE zu überweisen. Diese Mittel wurden unverzüglich nach der Unterzeichnung des Abkommens der Tschechischen Republik überwiesen. Der Betrag von 10 Mio. Euro von der Stiftung PGE kam im Kreis Liberec an, und sollte der Unterstützung der lokalen und regionalen Umweltprojekte dienen. Zusätzlich entstand im Rahmen des Abkommens ein Fonds für Kleine Projekte (Fundusz Małych Projektów), dessen Ziel die Stärkung des Umweltschutzes in Tschechien und in Polen in der Nachbarschaft des Tagebaus sein sollte.

Polen verpflichtete sich im Abkommen u.a. auch zur Beendigung des Baus eines unterirdischen Antifiltrationsschirms zum prophylaktischen Schutz der Gewässerin Tschechien, sowie zum Bau eines Erddamms und zu anderen Maßnahmen, die die Realisierung der Postulate der tschechischen Seite fördern sollten.

Die Realisierung des Erddamms wurde mit der Ausarbeitung eines Zeitplans der Realisierung der Pflichten des Tagebaus Turów in diesem Bereich begonnen. Aktuell wurde gemäß dem angenommenen Zeitplan eine Vorab-Projektdokumentation angefertigt und an der tschechischen Seite übergeben. Diese Dokumentation enthielt eine fachorientierte Studie im Bereich des Lärms und der Staubdispersion. Zur angefertigten Dokumentation nahm, vereinbarungsgemäß, die tschechische Seite Stellung, und dann wird mannach der Erlangung aller erforderlichen Zulassungen die Realisierungsphase beschreiten.

Zusätzlich hat die polnische Seite, im Rahmen des unterzeichneten Abkommens, an die tschechische Seite eine Reihe von Informationen weitergegeben, darunter zum Bauprojekt einer unterirdischen Schutzbarriere für das Tiefenwasser (Antifiltrationsschirm) und ihren Parametern. Dieses Bauvorhaben wird gemäß dem Zeitplan realisiert, der der tschechischen Seite übergeben wurde, innerhalb der durch die Umweltgenehmigung für die Fortsetzung des Betriebes des Braunkohletagebaus „Turów” in der Gemeinde Bogatynia festgesetzten Zeit. Eine entscheidende Phase des Baus des Antifiltrationsschirms, die in der Anfertigung von über 200 Injektionsöffnungen besteht, ist bereits abgeschlossen. Gegenwärtig dauern die mit der Bewertung der Effektivität des Schirmsverbundenen Arbeiten an.

Turów ist von Schlüsselbedeutung für die energetische Sicherheit in der Region

Das letzte Jahr, in dem Europa gegen eine Energiekrise ankämpfen musste, die durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurde, zeigte, wie wichtig der Tagebau Turów und dasKraftwerk Turów für die energetische Sicherheit und Unabhängigkeit Polens und der grenznahen Regionen sind. Dank der Braunkohle, die aus der lokalen, inländischen Quelle stammt, generierte das Kraftwerk Turów im vergangenen Jahr 12 Tsd. TWh elektrische Energie, und deckte damit 7 % des nationalen Strombedarfs. Gegenwärtig liefert der Komplex Turów den Strom in die Haushalte von ca. 3,7 Mio. Polen, und sorgt somit für stabile Energielieferungen in das polnische elektroenergetische System - besonders dann, wenn diese Energie im System am meisten benötigt wird. Es handelt sich dabei um elektrische Energie, die in entscheidenden Momenten ganze zwei polnische Woiwodschaften mit Strom versorgen könnte.

Ein unbestrittener Vorteil des Energiekomplexes Turów ist seine Lage in der unmittelbaren Nachbarschaft der deutsch-polnischen grenzüberschreitenden Leitung Mikułowa – Hagenwerder, die mit 400 kV betrieben wird. Das Kraftwerk Turów ist die nächstgelegene große Quelle für diese Leitung auf polnischer Seite. Somit kann die Leitung, falls polnische Energie nach Deutschland exportiert werden muss, von hier aus gespeist werden. Das Kraftwerk Turów spielt daher eine wichtige stabilisierende Rolle für den Betrieb des Elektrizitätssystems am grenzüberschreitenden Knotenpunkt, was in Zukunft wegen des andauernden Krieges in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Krise auf dem europäischen Energiemarkt von Schlüsselbedeutung sein könnte.

Der Energiekomplex Turów erzeugt aber auch Systemwärme. Er ist der einzige Wärme- und Trinkwasserlieferant in Bogatynia, der eine strategische Rolle im Leben seiner Einwohner spielt, indem er Wärme in die Krankenhäuser, Schulen, Tausende von Haushalten und lokale Unternehmen liefert. Bogatynia besitzt keine alternative Wärmequelle - für den Komfort warmer Heizkörper kann ausschließlich das Kraftwerk Turów sorgen, dank der aus dem Tagebau Turów stammenden Braunkohle.

Ein weiterer Verdienst des Komplexes Turów besteht in der Sicherung eines stabilen Lebensunterhalts von etwa 80 Tausend Personen, einschließlich der Arbeitnehmer und ihrer Familien.

Die Informationen über die Realisierung des polnisch-tschechischen Abkommens sind auch in den offiziellen Meldungen zugänglich:

kompleks-turow.jpg

 

pgegiek_site