3 lutego 2024 r. minęły dwa lata od podpisania międzyrządowej umowy pomiędzy Polską i Republiką Czeską, która zakończyła spór wokół dalszej działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kopalnia na bieżąco i skrupulatnie realizuje jej zapisy zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. 

Kopania Turów rzetelnie i terminowo wykonuje zapisy polsko-czeskiej umowy, co w praktyce przekłada się na możliwość jej dalszego funkcjonowania, a tym samym zapewniania Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, a mieszkańcom pewności utrzymania miejsc pracy i dalszego rozwoju regionu. Realizacja zapisów umowy gwarantuje, zgodnie z zasadą prewencji, pewność zachowania przez kopalnię przez 20 następnych lat najwyższej dbałości o kwestie środowiskowe. 

– Polsko-czeska umowa, która zakończyła spór wokół Kopalni Turów, jest przez nas realizowana z najwyższą starannością. To dla nas jedno z priorytetowych zadań, podobnie jak wypełnianie zapisów decyzji środowiskowej. Realizacja międzyrządowej umowy daje gwarancję, że Kopalnia Turów będzie mogła dalej wydobywać paliwo niezbędne do produkcji ok. 7% krajowej energii, z poszanowaniem środowiska. Naszymi działaniami zabezpieczamy m.in. kwestie wód wgłębnych, poziomu emitowanego natężenia dźwięku czy ilości emitowanych zanieczyszczeń pyłowych, wywiązując się wzorowo ze wszystkich zobowiązań wobec Republiki Czeskiej – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Podziemny ekran przeciwfiltracyjny – wzrost poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra

W międzyrządowej umowie podpisanej 3 lutego 2022 r. Strona Polska zobowiązała się m.in. do dokończenia budowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego w celu profilaktycznej ochrony wód na terytorium Czech przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Kopalnia już zrealizowała tę inwestycję, a testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra. Kopalnia Turów na bieżąco prowadzi pomiary piezometryczne a wyniki przekazywane są Stronie Czeskiej.

Obecnie w toku jest aktualizacja modelu hydrogeologicznego rejonu Kopalni Turów z uwzględnieniem wpływu wybudowanego ekranu przeciwfiltracyjnego. Będzie to najbardziej rzeczywiste ujęcie sytuacji hydrogeologicznej tego rejonu. Z aktualizacją modelu wiążą się ogromne oczekiwania zarówno strony polskiej jak i czeskiej i pomimo, że prace nad modelem jeszcze trwają, już dziś widoczna jest presja ze strony przeciwników Kopalni Turów, aby z góry kwestionować jego wyniki. Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do tworzenia modelu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.

Zgodnie z zapisami polsko-czeskiej umowy, cyklicznie co 3 miesiące, na terenie Kopalni Turów organizowane są spotkania ekspertów z zakresu geologii i hydrogeologii z udziałem Czeskiej Służby Geologicznej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Pełnomocnika Rządu Strony Polskiej ds. Realizacji Umowy oraz przedstawicieli spółki PGE GiEK, w celu prowadzenia dokumentacji wydajności wypływów wód w południowej części kopalni. Poza pracami pomiarowymi w terenie odbywają się panele dyskusyjne, w trakcie których wymieniane są poglądy ekspertów na temat hydrogeologii rejonu transgranicznego. Kopalnia Turów, aby zachować transparentność swoich działań, wyraziła zgodę na prowadzenie pomiarów przepływu wód w trakcie tych spotkań.

Wał ziemny z roślinnością – prace ziemne wykonane w 75%

Kolejną inwestycją wynikającą z realizacji zapisów polsko-czeskiej umowy, jest budowa pomiędzy kopalnią a terenami Republiki Czeskiej naziemnego wału z roślinnością, który ma zasłonić widok na turoszowski kompleks energetyczny. Prace nad tym zadaniem rozpoczęto opracowaniem i przyjęciem przez obie strony projektu oraz harmonogramu inwestycji. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym planem – wykonano już 75% prac ziemnych związanych z formowaniem wału. Zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną ze Stroną Czeską, wał będzie miał 5 metrów wysokości, ok. 40 m szerokości w podstawie oraz nieco ponad kilometr długości.

Emisja hałasu – pomiary ciągłe z dostępem online

Strona Czeska może w trybie online sprawdzać poziom emisji hałasu z nowego technicznego punktu pomiaru hałasu (TPP) w miejscowości Opolno-Zdrój, którego lokalizację uzgodniono wcześniej z Republiką Czeską. Od marca 2023 r. punkt ten prowadzi pomiary hałasu w sposób ciągły, co daje Stronie Czeskiej możliwość bieżącego sprawdzania emisji hałasu generowanego przez kopalnię jak również oceny jego poziomu. W klimacie akustycznym w najbliższym otoczeniu Kopalni Turów nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu spowodowanych działalnością turoszowskiej odkrywki.

Emisje do powietrza – dwie nowe stacje automatycznego pomiaru zanieczyszczenia powietrza (APZP)

Zgodnie z umową, Kopalnia Turów zainstalowała dwie stacje automatycznego pomiaru zanieczyszczenia powietrza (APZP) – po jednej w północnym i w południowym sąsiedztwie kopalni, w miejscowościach Działoszyn i Jasna Góra. Ich dokładną lokalizację uzgodniono tuż po podpisaniu umowy, w październiku 2022 r. obie stacje zostały zainstalowane, a od 19 stycznia 2023 r. zebrane z nich pomiary są przekazywane bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz Stronie Czeskiej, zgodnie z zasadami jakości danych w zakresie oceny jakości powietrza, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej. Ponadto, w trosce o zmniejszenie emisji, Kopalnia Turów zainstalowała specjalistyczny system zamgławiania na zasobniku węglowym. Podstawowym działaniem ograniczającym emisję pyłu z terenów zwałowisk Kopalni Turów, jest prowadzona przez Kopalnię rekultywacja terenów pogórniczych w kierunku leśnym. Kopalnia Turów zrekultywowała do tej pory blisko 2700 ha, z czego 2300 ha terenów leśnych przekazała Lasom Państwowym. Na terenie zwałowiska zasadzono ok. 22 mln drzew, przez co wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia zwiększył się z 27% do 30%. Nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych norm dla jakości powietrza spowodowanych działalnością Kopalni Turów. 

Fundusz Małych Projektów

Na podstawie zapisów polsko-czeskiej umowy, w celu wzmocnienia ochrony środowiska na terenach Czech i Polski sąsiadujących z Kopalnią Turów, utworzony został dedykowany Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem którego możliwe jest finansowanie lokalnych i regionalnych projektów środowiskowych. W Funduszu obowiązuje równy podział wpłat środków finansowych do funduszu – rocznie po 250 000 EUR ze strony polskiej i czeskiej. PGE również partycypuje w środkach wpłacanych do Funduszu. Podmioty z Republiki Czeskiej i z Polski już mogą ubiegać się o środki z Funduszu na finansowanie lokalnych projektów prośrodowiskowych, a wszystkie wnioski złożone do Funduszu oceniane są przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzi równa liczba przedstawicieli z Kraju Libereckiego i Województwa Dolnośląskiego. Aktualnie Euroregion Nysa prowadzi już drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Turów.

kwbt_dwa_lata_obowiazywania_umowy_polsko-czeskiej.jpg

For the past two years, the Turów Mine exemplarily implements the provisions of the Polish-Czech Agreement

3 February 2024 marked two years since the signing of an intergovernmental agreement between Poland and Czechia, which ended the dispute surrounding the continued operation of the Turów Lignite Mine. The mine continuously and scrupulously implements its provisions in accordance with the previously adopted schedule.

The Turów Mine reliably and timely implements the provisions of the Polish-Czech agreement, which, in practice, translates into the possibility of its continued operation, thereby ensuring Poland's energy security and independence, and for the residents - the certainty of maintaining their jobs and further development of the region. The implementation of the provisions of the agreement guarantees - in accordance with the principle of prevention - the certainty that the mine will maintain the highest level of environmental care for the next 20 years.

The Polish-Czech agreement that ended the dispute around the Turów Mine is being implemented by us with the utmost care. This is one of the priority tasks for us, as is fulfilling the provisions of the environmental decision. The implementation of the intergovernmental agreement guarantees that the Turów Mine will be able to continue to mine the fuel necessary to produce about 7% of the country's energy, with respect for the environment. With our actions, we secure, among others, the issues of groundwater, the level of sound intensity or the amount of dust pollution emitted, fulfilling all obligations towards the Czech Republic in an exemplary manner," emphasises Sławomir Wochna, Manager of the Turów Lignite Mine.

Underground anti-filtration screen - increase in groundwater table level by up to 4.64 metres

In an intergovernmental agreement signed on 3 February 2022 Poland undertook, among other things, to complete the construction of an underground anti-filtration screen to prophylactically protect waters in the Czech territory from the potential impact of the Turów Mine. The mine has already completed this investment and tests on the effectiveness of the underground barrier confirm that it is fully functional. In control boreholes located to the south of the mine, i.e. on the side of the Polish-Czech border, increases in groundwater tables by up to 4.64 metres have been recorded. The Turów Mine conducts piezometric measurements on an ongoing basis and the results are reported to the Czech side.

An update of the hydrogeological model of the Turów Mine area is currently underway, taking into account the impact of the constructed anti-filtration screen. It will be the most realistic representation of the hydrogeological situation in the area. There are huge expectations from both the Polish and Czech sides connected with the model update, and although work on the model is still ongoing, there is already visible pressure from opponents of the Turów Mine to question its results in advance. The Turów Mine is not the only facility that can affect the water levels in the rock mass in the Czech border areas. The sensitivity of the water intake in the Czech village of Uhelna depends, among other things, on atmospheric recharge, the maintenance of the exploitation regime, i.e. the amount of pumped water in relation to the abundance of the intake, and the drainage of its resources by the Grabštejn gravel mine in Czechia, adjacent to the intake. Data from this facility, which is so important for modelling, were not fully provided to the Polish side despite numerous requests. The aforementioned atmospheric recharge, or to be more precise, the lack of it due to drought, is a key issue in an independent study by the Institute of Meteorology and Water Management of 2020, prepared on the basis of a thirty year observation period of the border area with Czechia, including the Turów Mine.

In accordance with the provisions of the Polish-Czech Agreement, meetings of geology and hydrogeology experts - with the participation of the Czech Geological Survey, the Polish Geological Institute - National Research Institute, the Poland’s Government Agent for the Implementation of the Agreement and representatives of the PGE GiEK company - are organised at the Turów Mine every 3 months in order to document the efficiency of water outflows in the southern part of the mine. In addition to the survey work in the field, panel discussions are held to exchange expert views on the hydrogeology of the transboundary area. During these meetings the Turów mine has agreed to conduct water flow measurements in order to keep its activities transparent.

Earth embankment with vegetation - earthworks 75% complete

Another investment resulting from the implementation of the Polish-Czech agreement is the construction of an above-ground embankment between the mine and the Czech Republic’s land with vegetation to obstruct the view of the Turów energy complex. Work on this task began with the development and acceptance by both parties of a design and investment schedule. The project is progressing according to plan, with 75% of the groundwork forming the embankment already completed. According to the design documentation agreed with the Czech side, the embankment will be 5 metres high, approximately 40 metres wide at the base and just over a kilometre long.

Noise emissions - continuous measurement with online access

The Czech side can check noise emissions online from a new technical noise measurement point in Opolno-Zdroj, the location of which had been previously agreed with the Czech Republic. Since March 2023, this point has been measuring noise continuously, which gives the Czech side the opportunity to check the noise emissions generated by the mine on an ongoing basis as well as to assess their level. In the acoustic climate in the immediate vicinity of the Turów Mine, there are no exceedances of the permissible noise standards caused by the activities of the Turów opencast.

Air emissions - two new automatic air pollution measurement stations

In accordance with the agreement, the Turów Mine has installed two automatic air pollution measurement stations - one in the northern and one in the southern vicinity of the mine, in Działoszyn and Jasna Góra. Their exact locations were agreed upon shortly after the signing of the agreement; both stations were installed in October 2022, and since 19 January 2023 the measurements collected from them have been transmitted directly to the Chief Inspectorate of Environmental Protection and to the Czech side, in accordance with the data quality principles for air quality assessment specified in the European Union law. In addition, in an effort to reduce emissions, the Turów Mine has installed a specialised fogging system on the coal bunker. The main activity limiting dust emissions from the heap areas of Kopalnia Turów is the reclamation of post-mining areas into forestry carried out by the Mine. The Turów Mine has so far reclaimed nearly 2,700 ha of land, of which 2,300 ha of forest areas were handed over to the State Forests. Approximately 22 million trees have been planted on the heaps, which has increased the forest cover rate in the Bogatynia Municipality from 27% to 30%. There are no exceedances of acceptable air quality standards caused by the Turów Mine.

Small Project Fund

Based on the provisions of the Polish-Czech agreement, a dedicated Small Projects Fund was established to strengthen environmental protection in the Czech and Polish areas neighbouring the Turów Mine, through which local and regional environmental projects can be financed. The fund has an equal distribution of financial contributions to the fund - annually EUR 250,000 each from the Polish and Czech sides. PGE also participates in the funds paid into the Fund. Entities from Czechia and Poland can already apply for resources from the Fund to finance local pro-environmental projects, and all applications submitted to the Fund are assessed by an Evaluation Committee, composed of an equal number of representatives from the Liberec Region and the Lower Silesian Voivodeship. Region and the Lower Silesian Voivodeship. Currently, the Euroregion Nysa is already running the second call for applications within the Turów Small Project Fund.

kwbt_dwa_lata_obowiazywania_umowy_polsko-czeskiej_eng.jpg

Již dva roky důl Turów vzorně naplňuje ustanovení česko-polské dohody

Dne 3. února 2024 uplynuly dva roky od podpisu mezivládní dohody mezi Polskou a Českou republikou, která ukončila spor ohledně pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów. V současné době důlní společnost důsledně plní její ustanovení podle schváleného harmonogramu.

Důl Turów spolehlivě a včas plní ustanovení polsko-české dohody, což v praxi znamená, že může pokračovat v těžbě uhlí a tím zajišťovat energetickou bezpečnost a nezávislost Polska, občanům dává jistotu udržení pracovních míst a dalšího rozvoje regionu. Plnění bodů dohody je zárukou, že důl bude po dobu následujících dvaceti let v maximální míře zohledňovat environmentální hlediska.

Česko-polskou dohodu, která ukončila spor kolem dolu Turów, plníme s maximální péčí. Je to pro nás jeden z prioritních úkolů, stejně jako plnění ustanovení rozhodnutí EIA. Naplňování mezivládní dohody zaručuje, že důl Turów bude moci i nadále těžit palivo potřebné k výrobě přibližně 7 % energie vyráběné v Polsku a to s ohledem na životní prostředí. Prováděnými opatřeními zajišťujeme mimo jiné problematiku spojenou s ochranou podzemních vod, intenzitou hluku nebo prašností, čímž přesně plníme všechny závazky vůči České republice – zdůrazňuje Sławomir Wochna, ředitel hnědouhelného dolu Turów.

Podzemní protidrenážní bariéra – zvýšení hladiny podzemní vody až o 4,64 metrů

V mezivládní dohodě podepsané 3. února 2022 se Polsko zavázalo mimo jiné dokončit výstavbu podzemní protidrenážní bariéry určené k preventivní ochraně vod na českém území před negativními vlivy dolu Turów. Důl již tuto investici dokončil a testy účinnosti podzemní bariéry potvrdily, že je plně funkční. V kontrolních vrtech umístěných jižně od dolu, tj. kolem hranice s ČR, bylo zaznamenáno zvýšení hladiny podzemní vody až o 4,64 metrů. Důl Turów provádí piezometrická měření průběžně a výsledky těchto měření poskytuje české straně.  

V současné době probíhá aktualizace hydrogeologického modelu oblasti dolu Turów, která zohledňuje vliv vybudované podzemní protidrenážní bariéry. Tento model velmi realisticky vykreslí hydrogeologickou situaci v oblasti. S aktualizací modelu jsou spojena obrovská očekávání jak z polské, tak z české strany, a přestože práce na modelu stále probíhají, již nyní je patrný tlak ze strany odpůrců dolu Turów, aby byly jeho výsledky předem zpochybněny. Důl Turów není jediným provozem, který může ovlivnit hladinu podzemních vod v horninovém profilu v českém příhraničí. Vydatnost vodního zdroje v místní části Uhelná ovlivňují atmosférické srážky, provozní režim jímání vody, tj. množství čerpané vody ve vztahu k vydatnosti zdroje, a taktéž odvodnění (drenáž) zdroje štěrkopískovnou Grabštejn, která s jímáním sousedí. Údaje z tohoto provozu, tak důležité pro aktualizaci hydrogeologického modelu oblasti, nebyly polské straně, i přes četné žádosti, v plném rozsahu poskytnuty. Zmíněné atmosférické doplňování, přesněji řečeno jeho absence v důsledku sucha, je klíčovým faktorem nezávislé studie Institutu meteorologie a vodního hospodářství z roku 2020, zpracované na základě třicetiletého sledování oblasti dotýkající se České republiky, zahrnující plochu dolu Turów.

V souladu s ustanoveními česko-polské dohody se každé tři měsíce v areálu dolu konají setkání odborníků v oboru geologie a hydrogeologie za účasti České geologické služby, Polského geologického ústavu-Národního výzkumného ústavu, vládního zmocněnce polské strany pro plnění dohody a zástupců společnosti PGE GiEK s cílem dokumentovat vydatnost vodních zdrojů v jižní části dolu. Kromě průzkumných prací v terénu probíhají panelové diskuse, jejichž cílem je výměna odborných poznatků zaměřených na hydrogeologii příhraniční oblasti. Důlní společnost Turów ve snaze zajistit transparentnost svých postupů souhlasila s prováděním měření průtoků během těchto setkání.

Zemní val s ozeleněním – zemní práce dokončeny na 75 %

Další investicí vyplývající z realizace česko-polské dohody je výstavba nadzemního valu mezi dolem a územím České republiky, včetně s jeho ozeleněním, který má zakrýt výhled na celý energetický komplex v Turošovském výběžku. Práce na tomto úkolu byly zahájeny zpracováním a schválením projektu a harmonogramu investic oběma stranami. Projekt postupuje podle plánu – 75 % zemních prací při tvorbě valu je již hotovo. Podle projektové dokumentace, odsouhlasené českou stranou, bude zemní val vysoký 5 metrů, se základnou širokou asi 40 metrů a dlouhý něco přes kilometr.

Emise hluku – průběžné měření s online přístupem

Česká strana může kontrolovat emise hluku online na novém technickém měřicím bodu (TPP) v obci Opolno-Zdrój, jehož umístění bylo projednáno s Českou republikou. Od března 2023 se v tomto bodě měří hluk nepřetržitě, což dává české straně možnost kontrolovat emise hluku produkované dolem a také průběžně vyhodnocovat hladiny hluku. Z měření vyplývá, že v bezprostřední blízkosti dolu Turów nedochází provozem povrchového dolu Turów k překračování stanovených hlukových limitů.

Emise do ovzduší – dvě nové stanice pro automatické měření čistoty ovzduší (APZP)

Dle vzájemné dohody instaloval důl Turów dvě automatické měřicí stanice pro sledování znečištění ovzduší (APZP) – po jedné v severní a jižní části dolu, v Działoszyně a Jasné Goře. Jejich přesné umístění bylo dohodnuto krátce po podpisu dohody. Obě stanice byly instalovány v říjnu 2022 a od 19. ledna 2023 jsou jejich měření předávána přímo Hlavnímu inspektorátu ochrany životního prostředí a české straně, a to v souladu s požadavky kvality dat pro hodnocení kvality ovzduší dle legislativy Evropské unie. Důl Turów ve snaze snížit emise instaloval dodatečně na zásobníku uhlí specializovaný mlžící systém. Hlavním opatřením omezujícím emise prachu z hald dolu Turów je rekultivace ploch po těžbě s převodem na lesní porosty. Důl Turów takto do dnešního dne rekultivoval téměř 2700 hektarů, z toho 2300 hektarů lesních ploch bylo předáno státnímu lesnímu podniku. Na odvalech bylo vysázeno přibližně 22 milionů sazenic stromů, čímž se zvýšila zalesněnost v obci Bogatynia z 27 na 30 %. Nejsou zaznamenány žádné případy překročení stanovených limitů kvality ovzduší provozem dolu Turów.

Fond malých projektů

Na základě ustanovení česko-polské dohody byl zřízen zvláštní Fond malých projektů pro posílení ochrany životního prostředí v českých a polských oblastech sousedících s dolem Turów, z něhož mohou být financovány místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí. Příspěvky do fondu hradí rovnoměrné – ročně po 250 000 EUR – polská a česká strana. Na finančních prostředcích odváděných do fondu se podílí také PGE. Subjekty z České republiky a Polska se již mohou ucházet o prostředky z tohoto Fondu na financování místních environmentálních projektů. Všechny žádosti podané Fondu posoudí hodnotící komise, složená ze stejného počtu zástupců Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. V současné době probíhá v Euroregionu Nisa již druhá výzva k předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů Turów.

kwbt_dwa_lata_obowiazywania_umowy_polsko-czeskiej_cz.jpg

In den vergangenen zwei Jahren hat der Tagebau Turów die Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens vorbildlich umgesetzt

Am 3. Februar 2024 sind zwei Jahre seit der Unterzeichnung eines zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Polen und der Tschechischen Republik vergangen, mit dem der Streit um den Weiterbetrieb des Braunkohletagebaus Turów beendet wurde. Das Bergwerk setzt die Bestimmungen kontinuierlich und sorgfältig nach einem zuvor genehmigten Zeitplan um.

Der Tagebau Turów setzt die Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens zuverlässig und fristgerecht um, was in der Praxis dazu führt, dass das Unternehmen seine Tätigkeit fortsetzen kann und damit die Energiesicherheit und -unabhängigkeit Polens sowie die weitere Entwicklung der Region gewährleistet und den Einwohnern das Gefühl der Sicherheit ihre Arbeitsplätze vermittelt. Die Umsetzung der Vertragsbestimmungen garantiert gemäß dem Vorsorgeprinzip die Gewissheit, dass der Tagebau in den nächsten 20 Jahren ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit für Umweltbelange aufrechterhalten wird.

Das polnisch-tschechische Abkommen, mit dem der Streit um den Tagebau Turów beendet wurde, wird von uns mit äußerster Sorgfalt umgesetzt. Dies ist für uns eine der vorrangigen Aufgaben, ebenso wie die Erfüllung von Bestimmungen des Umweltbescheids. Die Umsetzung des Regierungsabkommens garantiert, dass der Tagebau Turów, unter Wahrung des Umweltschutzes, weiterhin den Brennstoff fördern kann, der zur Deckung von etwa 7 % des nationalen Energiebedarfs benötigt wird. Mit unserer Tätigkeit sichern wir unter anderem die Belange des Grundwassers, der Schallintensität oder der Staubbelastung und erfüllen vorbildlich alle Verpflichtungen gegenüber der Tschechischen Republik“, betont Sławomir Wochna, Betriebsleiter des Braunkohlentagebaus Turów.

Unterirdische Filterwand - Anstieg des Grundwasserspiegels um bis zu 4,64 Meter

In dem am 3. Februar 2022 unterzeichneten Regierungsabkommen verpflichtete sich Polen unter anderem, den Bau einer unterirdischen Filterwand zu errichten, um die Gewässer im tschechischen Gebiet vorbeugend vor den möglichen Auswirkungen des Tagebaus Turów zu schützen. Der Tagebau hat diese Investition bereits abgeschlossen, und Tests über die Wirksamkeit der unterirdischen Wassersperre bestätigen, dass sie voll funktionsfähig ist. In den südlich des Tagebaus, d. h. auf der Seite der polnisch-tschechischen Grenze, vorhandenen Kontrollbohrungen wurde sogar ein Anstieg des Grundwasserspiegels um bis zu 4,64 m festgestellt. Im Tagebau Turów werden laufend piezometrische Messungen durchgeführt und die Ergebnisse den tschechischen Partnern mitgeteilt.

Derzeit wird das hydrogeologische Modell für das Gebiet um den Tagebau Turów aktualisiert, in das auch die Auswirkungen des errichteten Filterwand mit einbezogen werden. Dies bietet die realitätsnächste Darstellung der hydrogeologischen Situation des Gebietes.Sowohl von der polnischen als auch von der tschechischen Seite werden große Erwartungen an die Modellaktualisierung geknüpft, und obwohl die Arbeiten am Modell noch nicht abgeschlossen sind, sieht man bereits heute einen erheblichen Druck von Seiten der Gegner des Tagebaus Turów, die Ergebnisse bereits im Vorfeld in Frage zu stellen. Der Tagebau Turów ist nicht die einzige Anlage, die den Grundwasserspiegel im Gebirge der tschechischen Grenzgebiete beeinflussen kann. Die Empfindlichkeit der Grundwasserfassung in der tschechischen Gemeinde Uhelna hängt unter anderem von der atmosphärischen Anreicherung, der Aufrechterhaltung eines bestimmten Nutzungsregimes, d. h. der gepumpten Wassermenge im Verhältnis zu den Kapazitäten der Wasserfassung, und der Drainage ihrer Ressourcen durch die tschechische Kiesgrube Grabstejn ab, die an die Anlage angrenzt. Die Daten von diesem Standort, die für die Entwicklung des Modells so wichtig sind, wurden der polnischen Seite trotz zahlreicher Anfragen nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Die oben erwähnte atmosphärische Anreicherung, oder genauer gesagt, ihr durch Trockenheit bedingtes Fehlen, ist ein zentrales Thema in der unabhängigen Studie des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft von 2020,die auf der Grundlage einer dreißigjährigen Beobachtungsperiode des Grenzgebiets zur Tschechischen Republik, einschließlich des Tagebaus Turów, ausgearbeitet wurde.

Gemäß den Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens werden im Bergwerk Turów regelmäßig alle drei Monate Tagungen von Geologie- und Hydrogeologieexperten unter Beteiligung des Tschechischen Geologischen Dienstes, des Staatlichen Geologischen Instituts - Nationalen Forschungsinstituts, des polnischen Regierungsbeauftragten für die Umsetzung des Abkommens und von Vertretern der Firma PGE GiEK organisiert, um die Effizienz der Wasserabflüsse im südlichen Teil des Tagebaus zu dokumentieren. Zusätzlich zu den Erhebungen vor Ort werden Podiumsdiskussionen abgehalten, um die Standpunkte der Experten zu den hydrogeologischen Belangen des grenzüberschreitenden Gebiets auszutauschen. Der Tagebau Turów hat sich bereit erklärt, die Wasserdurchflussmessungen während dieser Tagungen durchzuführen, um die Transparenz seiner Maßnahmen zu gewährleisten.

Erddamm mit Vegetation - Erdarbeiten zu 75 % abgeschlossen

Ein weiteres Vorhaben, das sich aus der Umsetzung der Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens ergibt, ist der Bau eines oberirdischen Dammes mit Vegetation zwischen dem Tagebau und dem Gebiet der Tschechischen Republik, um die Sicht auf den Turówer Kraftwerksanlage zu versperren. Die Arbeit an dieser Aufgabe begann mit der Entwicklung und Verabschiedung eines Projekts und Zeitplans für die Umsetzung des Vorhabens durch beide Parteien. Das Projekt schreitet nach dem verabschiedeten Plan voran: 75 Prozent der Erdarbeiten bei der Errichtung des Dammes sind bereits abgeschlossen. Nach den mit der Tschechischen Republik abgestimmten Planungsunterlagen wird der Damm 5 m hoch, an der Basis etwa 40 m breit und etwas über einen Kilometer lang sein.

Lärmemissionen - kontinuierliche Messungen mit Online-Zugriff

Die Tschechische Republik kann die Lärmemissionen online von einer neuen technischen Lärmmessstelle in Opolno-Zdrój aus überprüfen, dessen Standort zuvor mit der Tschechischen Republik abgestimmt wurde. Seit März 2023 werden an dieser Stelle kontinuierlich Lärmmessungen durchgeführt, was der tschechischen Vertragspartei die Möglichkeit gibt, die vom Tagebau ausgehenden Lärmemissionen laufend zu überwachen und deren Pegel zu beurteilen. In der unmittelbaren Umgebung des Bergwerks Turów gibt es keine Überschreitungen der zulässigen Lärmgrenzwerte durch die Aktivitäten des dortigen Tagebaus.

Luftemissionen - zwei neue automatische Luftverschmutzungs-Messstationen

Entsprechend den Vertragsbestimmungen hat das Bergwerk Turów zwei automatische Luftverschmutzungs-Messstationen installiert - jeweils eine in der nördlichen und in der südlichen Umgebung des Tagebaus in den Städten Działoszyn und Jasna Góra. Ihre genaue Lage wurde kurz nach der Unterzeichnung des Abkommens vereinbart. Beide Stationen wurden im Oktober 2022 installiert und seit dem 19. Januar 2023 werden die von ihnen erhobenen Messwerte direkt an die Oberste Umweltschutzbehörde und die tschechische Vertragspartei übermittelt, nach Maßgabe der im EU-Recht festgelegten Grundsätzen für die Datenqualität zur Beurteilung der Luftqualität. Um die Emissionen zu reduzieren, hat das Bergwerk Turów darüber hinaus ein spezielles Vernebelungssystem für den Kohlebunker installiert. Die wichtigste Maßnahme zur Begrenzung der Staubemissionen aus den Abraumhalden des Tagebaus Turów ist die vom Bergwerk durchgeführte Sanierung der Bergbaufolgelandschaft zu Waldflächen. Das Bergwerk Turów hat bisher fast 2.700 Hektar saniert, von denen 2.300 Hektar an Waldflächen an das Forstamt (Lasy Państwowe) übergeben wurden. Im Bereich der Abraumhalde wurden rund 22 Millionen Bäume gepflanzt, wodurch der Waldanteil in der Gemeinde Bogatynia von 27 % auf 30 % anstieg. Derzeit werden durch den Betrieb des Bergwerks Turów keine Überschreitungen der zulässigen Luftqualitätsnormen verursacht.

Kleinprojektfonds

Auf der Grundlage der Bestimmungen des polnisch-tschechischen Abkommens wurde ein spezieller Fonds für Kleinprojekte eingerichtet, aus dem Umweltschutzmaßnahmen in den tschechischen und polnischen Gebieten, die an das Bergwerk Turów angrenzen, unterstützt sowie lokale und regionale Umweltprojekte finanziert werden können. Die finanziellen Beiträge zum Fonds werden zu gleichen Teilen von polnischer und tschechischer Seite mit jeweils 250.000 EUR pro Jahr geleistet. Auch PGE ist an den in den Fonds eingezahlten Mitteln beteiligt. Rechtsträger aus der Tschechischen Republik und Polen können bereits jetzt Mittel aus dem Fonds beantragen, um lokale Umweltschutzprojekte zu finanzieren. Alle beim Fonds eingereichten Anträge werden von einem Bewertungsausschuss geprüft, der sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Reichenberger Region (Liberecký kraj) und der Woiwodschaft Niederschlesien (województwo dolnośląskie) zusammensetzt. Die Euroregion Neiße führt derzeit bereits den zweiten Aufruf zur Einreichung von Anträgen im Rahmen des Kleinprojektfonds in Turów durch.

kwbt_dwa_lata_obowiazywania_umowy_polsko-czeskiej_de.jpg
pgegiek_site