Orzeczenie NSA jest prawomocne. Oddalenie skargi kasacyjnej oznacza, że dokumentacja wniosku PGE GiEK została sporządzona w sposób prawidłowy, a prowadzone przez Marszałka Województwa Łódzkiego postępowanie administracyjne i rozstrzygnięcie w postaci Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z 30.06.2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do Konkluzji BAT również zostało wydane w sposób prawidłowy.

Elektrownia Bełchatów, tak jak i pozostałe elektrownie należące do PGE GiEK, działa zgodnie z przepisami prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego spełniając dopuszczalne normy emisji poszczególnych substancji do atmosfery. Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, na projekty inwestycyjne związane z modernizacją Elektrowni Bełchatów oraz ochroną powietrza, w latach 2007-2016 przeznaczonych zostało ponad 7,7 miliarda złotych, a na dostosowanie jednostek wytwórczych do europejskich przepisów emisyjnych kolejny 1 miliard złotych.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna osiągnęła znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska. Dzięki podjętym, z odpowiednim wyprzedzeniem, decyzjom o realizacji projektów modernizacyjnych, we wszystkich oddziałach, w tym w Elektrowni Bełchatów zastosowane zostały technologie, które znacznie ograniczyły emisje substancji do atmosfery, jeszcze przed obowiązywaniem wymogów konkluzji BAT – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Od początku lat 90. Elektrownia Bełchatów zredukowała emisję dwutlenku siarki o 93%, tlenków azotu o 66%, a pyłów o 99%. Taki efekt został osiągnięty głównie dzięki wdrożeniu technologii poprawiających efektywność energetyczną. 

Elektrownia Bełchatów jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski – produkcja pokrywa około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

pgegiek_site