17 marca na teren Kompleksu Turów nielegalnie wtargnęli członkowie organizacji Greenpeace, powodując zakłócenia w ruchu zakładu górniczego. Obecnie nie ma zagrożenia dostaw energii elektrycznej dla ok. 2,3 milionów polskich gospodarstw domowych. Służby PGE GiEK wyceniają szkody finansowe związane z akcją Greenpeace.

Protest Greenpeace na terenie Kopalni Turów, inspirowany m.in. przez czeskich aktywistów, jest związany z żądaniem doprowadzenia do najszybszego zamknięcia kompleksu Turów, który jest jednym z największych i najważniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce.

Postulaty Greenpeace są nierealne. Doprowadziłyby do uzależnienia Polski od energii sprowadzanej z zagranicy, zaś dla tysięcy ludzi z regionu turoszowskiego utratę pracy z dnia na dzień. Zatrudnienie bezpośrednie w Kopalni i Elektrowni to ok. 5300 osób. Dodatkowo, pracownicy  spółek zależnych oraz podmiotów współpracujących, wraz z rodzinami, to około 60-80 tysięcy osób. Likwidacja działalności Kopalni i Elektrowni Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz dramatyczny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm.

Warto zwrócić uwagę, że Kopalnia Turów jest jedyną kopalnią w regionie, która jest celem tak intensywnych ataków organizacji ekologicznych. W Czechach, w odległości około 85 km od granicy z Polską działają kopalnie węgla brunatnego znacznie większe niż w Turowie, a w Niemczech w odległości około 60 km od granicy z Polską w Łużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Czeskie kopalnie są pięciokrotnie większe niż kopalnia Turów, a niemieckie kopalnie wydobywają prawie dziesięciokrotnie więcej węgla brunatnego niż Polska. W Zagłębiu Łużyckim Czesi eksploatują cztery elektrownie, uznawane za istotnych emitentów zanieczyszczeń do atmosfery. W najbliższym czasie ma zostać otwarta zupełnie nowa kopalnia odkrywkowa w Basenie Łużyckim.

Grupa PGE w nowej strategii do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku kompleksowo przedstawiła ścieżkę transformacji energetycznej.

Równolegle do prac nad Strategią, Grupa PGE realizuje prace nad transformacją regionów, w których energetyka konwencjonalna jest ważnym pracodawcą – takim miejscem jest turoszowski kompleks energetyczny. Zgodnie z planami PGE obecne kompleksy górniczo – energetyczne staną się miejscem realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. PGE będzie także aktywnie wspierać mieszkańców tych terenów  pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, przebranżowienia i objęcia ich programami stażowymi. Kompleks Turów jest już na drodze transformacji energetycznej, która łączy się z koniecznością dekarbonizacji wytwarzania. Będzie to jednak proces ewolucyjny.

Biorąc pod uwagę kwestie społeczne, gospodarcze, a także bezpieczeństwo energetyczne Polski, zamknięcie Kopalni Turów z dnia na dzień mogłoby wiązać się z katastrofalnymi skutkami. Straty z tym związane w obszarze technologicznym, biznesowym, społecznym i środowiskowym oszacowane zostały wstępnie na kwotę ok. 13,5 mld zł i wynikają m.in. z braku produkcji energii elektrycznej, konieczności rozwiązania umów mocowych, kosztów zrealizowanych modernizacji dostosowujących instalacje energetyczne do konkluzji BAT, nieopłacalności inwestycji budowy nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów i konieczności rozwiązania umów z pracownikami kompleksu. Dodatkowo zaprzestanie działalności kompleksu Turów w konsekwencji oznaczałoby konieczność natychmiastowego zabezpieczenia wyrobiska. Natychmiastowe wstrzymanie wydobycia skutkowałoby także poważnymi zagrożeniami geotechnicznymi i środowiskowymi, które mogłyby doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Kopalnia w Turowie funkcjonuje w oparciu o legalnie przyznaną koncesję wydaną na 6 lat przez Ministra Klimatu 20 marca 2020 r. zgodnie z polskim porządkiem prawnym. Kopalnia Turów planuje kontynuować działalność górniczą do 2044 roku, co zbiegnie się w czasie z zakończeniem eksploatacji Elektrowni Turów. Podczas starań Kopalni Turów o przedłużenie koncesji na wydobycie, transparentnie i z pełnym udziałem strony polskiej, czeskiej i niemieckiej zostały przeprowadzone postępowania dotyczące:

 • oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem środków minimalizujących oddziaływanie, zakończone wydaniem Kopalni Turów obowiązującej decyzji środowiskowej na kontynuację wydobycia węgla do 2044 r.
 • transgraniczne postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia, zakończone wzajemnie podpisanym, uzgodnionym protokołem ze stroną niemiecką i czeską,
 • strategicznej oceny oddziaływania dla uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • transgraniczne postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Illegal Actions by Greenpeace

On 17 March, members of the Greenpeace organisation illegally trespassed on the premises of the Turów Complex, causing disruption to the mining plant. At present, the supply of electricity to about 2.3 million Polish households is not at risk. PGE GiEK services are evaluating the financial damage resulting from Greenpeace’s action.

Greenpeace’s protest on the premises of the Turów Mine, inspired in part by Czech activists, is connected with the demand to close down, as fast as possible, the Turów Complex, one of the largest and most important electricity generators in Poland.

Greenpeace’s demands are impracticable. They would result in making Poland dependent on energy imported from abroad, and thousands of Turoszów region inhabitants would lose their jobs overnight. The Mine and Power Plant employ directly about 5,300 people. And the employees of subsidiaries and cooperating entities along with their families are another 60‑80 thousand. Closing down the Turów Mine and Power Plant without any long-term transition programme would lead to the collapse of the local labour market, a dramatic rise in unemployment and bankruptcy of hundreds of companies.

It is worth noting that the Turów Mine is the only mine in the region that is so much under attack by environmental organisations. In the Czech Republic, about 85 km from the Polishborder, lignite mines much larger than the Turów one operate, and the same is truefor Germany - only 60 km from the Polish border, in the Lusatian lignite mining district. The Czech mines are five times the size of the Turów mine, while the German mines extract almost ten times more lignite than Polish ones.Furthermore, in the Lusatian district the Czechs run four power plants considered significant emitters of air pollutants. In the near future, an entirely new opencast mine is to start its operations in the Lusatian Basin.

In its new 2030 strategy with an outlook to 2050, the PGE Group has comprehensively presented its energy transition pathway.

While developing its Strategy, the PGE Group has been working also on the transformationof the regions where the conventional power industry - such as the Turoszów energy complex - is an important employer. According to PGE’s plans, the present mining and energy complexes will hold investments in renewable energy sources. In addition, PGE will actively support the local population as regards creating new jobs, reskilling and providing trainee programmes. The Turów Complex is already on the path of energy transition, which requires also the decarbonisation of power generation. However, this will be an evolutionary process.

Taking into account social and economic issues, as well as Poland’s energy security, closing down the Turów Mine overnight could lead to disastrous consequences. The related technological, business, social and environmental losses have been preliminarily estimatedat the level of 13,500 million zlotys. They would result for instance from the lack ofelectricity generation, the necessity to terminate capacity agreements, the costs of completed modernisation works adapting energy systems to the BAT conclusions, the fact of rendering the investment in building a modern power unit of 496 MW at the Turów PowerPlant unprofitable, or the need to terminate contracts with the Complex employees. Additionally, closing down the Turów Complex would require prompt securing of the workings. The immediate cessation of mining operations would also cause serious geotechnical and environmental hazards that could lead to an ecological disaster.

The Turów Mine operates under a 6-year concession legally granted by the Minister of Climate on 20 March 2020, in accordance with Polish law. The Mine plans to continue its mining operations until 2044, which will coincide with the closure of the Turów Power Plant. When the Turów Mine was applying for extension of its mining concession, the proceedings were conducted - in a transparent manner and with full participation of Polish, Czech andGerman representatives - comprising:

 • environmental impact assessment of the project, including measures to minimise the impact, which resulted in the issuance of a binding environmental decision to continue coal mining by the Turów Mine until 2044,
 • cross-border project impact assessment procedure, which ended with signing, by all theparties, a report agreed on with the German and Czech representatives,
 • strategic environmental assessment for the purposes of adoption of the Local Spatial Development Plan,
 • cross-border strategic environmental assessment procedure for the purposes ofthe Local Spatial Development Plan.

Nelegální aktivity Greenpeace

17. března do areálu Komplexu Turów nelegálně vtrhli členové organizace Greenpeace a způsobili tímto potíže v provozu těžební společnosti. Na tuto chvíli dodávky eletřiny pro cca. 2,3 milionů polských domácností nejsou ohrožené. Služby PGE GiEK provádí vyhodnocení finanční škody spojené s aktivitou Greenpeace.

Protest Greenpeace v areálu dolu Turów, inspirován m.j. českými aktivisty, souvisí s požadavkem co nejrychlejšího uzavření komplexu Turów, který patří mezi největší a nejdůležitější výrobce elektřiny v Polsku.

Požadavky Greenpeace jsou nereální. Způsobily by závislost Polska na energii přiváděné ze zahraničí a pro tisíce lidí z turoszowského regionu by znamenaly ztrátu zaměstnání na hodinu. Důl a elektrárna zaměstnávají přímo cca. 5300 lidí. Navíc zaměstnanci dceřiných společností a spolupracujících podniků, i s jejich rodinami, čítají asi 60-80 tisíc lidí. Zrušení působení dolu a elektrárny Turów bez zajištění dlouholetého transformačního programu by znamenalo zhroucení místního pracovního trhu a také dramatický narůst nezaměstnanosti a bankrot stovek společností.

Mělo by se také zdůraznit, že důl Turów je jediný důl v regionu, na který se zaměřují takhle intenzivní útoky ze strany ekologických organizací. V České Republice, ve vzdálenosti asi 85 kmod hranice s Polskem, působí doly hnědého uhlí mnohem větší, než je Turów,také v Německu, ve vzdálenosti asi 60 km od hranice z Polskem, v Lužické uhelní pánvi. České doly jsou pětkrát větší než je Turów a německé doly těží skoro desetkrát více uhlí než Polsko.V Lužické pánvi Češi provozují čtyři elektrárny, které jsou považované za významné emitenty znečištění do ovzduší. V nejbližší době má být zprovozněn úplně nový povrchový důl v Lužické kotlině.

Skupina PGE ve své nové strategii do roku 2030 s perspektivou do roku 2050 komplexně znázornila stezku energetické transformace.

Souběžně s prací na strategii pracuje Skupina PGE na transformaci regionů,ve kterých je konvencionální energetika důležitým zaměstnavatelem – k takovým patří i turoszowský energetický komplex. Podle plánů PGE současné těžební a energetické komplexy se stanou místy pro realizaci investic do oblasti obnovitelných energetických zdrojů. PGE bude také aktivně podporovat obyvatelé těchto regionů z hlediska tvoření nových pracovních pozic, rekvalifikace a zahrnutí do stážových programů. Komplex Turów už se nachází na cestě energetické transformace, která souvisí s nutností dekarbonizace výroby. Jde tady ale o evoluční proces.

Z hlediska sociálních a ekonomických otázek, a také energetické bezpečnosti Polska, uzavření dolu Turów ze dne na den by mohlo mít katastrofální následky. Způsobené ztráty v oblasti technologické, obchodní, sociálnía environmentální byly původně vyhodnoceny na částku kolem 13,5 mld polských zlatých a vyplývají m.j.z ukončení výroby elektřiny, nutnosti zrušení kapacitnách smluv, nákladů na realizovanou modernizaci přizpůsobující energetické instalace závěrům BAT, nerentabilty investic do výstavby moderního energobloku s výkonem 496 MWv elektrárně Turów a nutností zrušení smluv se zaměstnanci komplexu. Dodatečně ukončení provozu komplexu Turów by znamenalo v důsledku nutnost okamžitého zajištění výkopu. Okamžité zrušení těžby by mělo za důsledek také vážná geotechnická a environmentální ohrožení, které by mohly způsobit ekologickou katastrofu.

Důl v Turowě působí na základě zákonně obdrženého povolení uděleného na 6 roků Ministrem Klimatu, 20. března 2020, z souladu s polskými zákony. Důl Turów plánuje pokračovat s těžební činností do 2044 roku, což se časově shodnes ukončením provozu elektrárny Turów. Během snahy dolu Turów o prodloužení těžebního povolení, bylo transparentně a s plnou účastí polské, českéa německé strany provedeno jednání týkající se:

 • vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s přihlédnutím k opatřením minimalizujícím tento vliv, které skončilo udělením dolu Turów platného rozhodnutí o environmentálních podmínkách pokračování těžby uhlí do roku 2044
 • přeshraniční jednání ohledně vyhodnocení dopadu záměru, ukončené vzájemně podepsaným protokolem dohodnutým s německoua českou stranou,
 • strategického vyhodnocení dopadu pro schválení Místního plánu územního rozvoje,
 • přeshraniční jednání ohledně strategického vyhodnocení dopadupro Místní plán územního rozvoje.

Illegale Aktivitäten von Greenpeace

Am 17. März drangen Mitglieder der Organisation Greenpeace illegal in den Turów-Komplex ein und verursachten Störungen im Betrieb der Bergbauanlage. Zurzeit ist die Stromversorgung von ca. 2,3 Millionen polnischen Haushalten nicht gefährdet. Die Dienste der PGE GiEK bewerten die mit Aktivitäten von Greenpeace verbundenen finanziellen Schäden.

Der Prostest von Greenpeace auf dem Gebiet des Tagebaus Turów, inspiriert u.a. durch tschechische Aktivisten, hängt mit der Forderung zusammen, den Turów-Komplex, der zu den wichtigsten und größten Stromerzeugern in Polen zählt, so schnell wie möglich zu schließen.

Die Postulate von Greenpeace sind unrealistisch. Das würde Polen von Energieimporten aus dem Ausland abhängig machen, Tausende Menschen aus der Umgebung von aus der Umgebung von Turów würden von einem Tag auf den anderen ihren Arbeitsplatz verlieren. Im Tagebau und Kraftwerk sind direkt ca. 5.300 Personen beschäftigt. Darüber hinaus beläuft sich die Zahl der Mitarbeiter von Tochtergesellschaften und kooperierenden Unternehmen, einschließlich ihrer Familien, auf ca. 60-80 Tausend Personen. Die Liquidierung der Tätigkeit des Tagebaus und des Kraftwerks Turów, ohne ein auf mehrere Jahre geplantes Wendeprogramm, würde den Zusammenbruch des lokalen Arbeitsmarktes sowie einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Insolvenz von Hunderten Unternehmen mit sich ziehen.

Es ist bemerkenswert, dass der Tagebau Turów die einzige Grube in der Region ist, die so intensiv von Umweltorganisationen angegriffen wird. In Tschechien, in der Entfernung von ca. 85 km von der polnischen Grenze und in Deutschland, in Entfernung von ca. 60 km von der Grenze mit Polen, im Lausitzer Braunkohlerevier sind viel größere Braunkohlengruben als die in Turów tätig. Tschechische Gruben sind fünfmal größer als der Tagebau Turów und deutsche Gruben bauen beinahe zehnmal mehr Braunkohle als Polen ab. Im Lausitzer Braunkohlenrevier betreiben die Tschechien vier Kraftwerke, die als wesentliche Emittenten von Luftverschmutzung gelten. In Kürze soll ein völlig neuer Tagebau in der Region Lausitz eröffnet werden.

Die PGE-Gruppe hat in der Strategie bis 2030 mit Perspektive bis 2050 einen komplexen Plan der Energiewende präsentiert.

Parallel zu den Arbeiten an der Strategie, arbeitet die PGE-Gruppe an der Transformation von Regionen, bei denen die konventionelle Energetik ein wichtiger Arbeitgeber ist - ein solcher Ort ist der Energie-Komplex in Turów. Gemäß den Plänen der PGE werden in den jetzigen Bergbau-Kraftwerk-Komplexen Investitionen im Bereich erneuerbarer Energiequellen umgesetzt. PGE wird aktiv die Einwohner dieser Gebiete im Hinblick auf Schaffung neuer Arbeitsplätze, Umschulung unterstützen und sie mit Praktika-Programmen umfassen. Der Turów-Komplex ist bereits während der Energiewende, die mit einer Entcarbonisierung der Stromerzeugung verbunden ist. Es wird jedoch ein Evolutionsprozess sein.

Im Hinblick auf soziale und gesellschaftliche Fragen sowie auf die Energiesicherheit Polens, könnte die Schließung des Tagebaus Turów von einem Tag auf den anderen verheerende Folgen mit sich ziehen. Die damit verbundenen Verluste im Technologie-, Geschäfts-, Sozial-und Umweltbereich wurden vorübergehend auf 13,5 Milliarden PLN geschätzt und resultieren u.a.  aus der fehlenden Stromproduktion, der Notwendigkeit, Energieverträge zu kündigen, den Kosten für die durchgeführten Modernisierungen zur Anpassung der Energieanlagen an die BVT-Schlussfolgerungen, der Unrentabilität der Investitionen in den Bau eines modernen Kraftwerksblocks mit einer Leistung von 496 MW im Kraftwerk Turów und der Notwendigkeit, Verträge mit den Mitarbeitern des Komplexes zu kündigen. Darüber hinaus würde die Einstellung des Betriebs des Turów-Komplexes die Notwendigkeit einer sofortigen Sicherung der Grube nach sich ziehen. Eine sofortige Beendigung des Abbaus würde auch zu schwerwiegenden geotechnischen und ökologischen Gefahren führen, die eine ökologische Katastrophe zur Folge haben könnten. 

Der Tagebau Turów ist auf der Grundlage einer gesetzlich erteilten Konzession tätig, die vom Klimaminister am 20. März 2020 für 6 Jahre gemäß der polnischen Rechtsordnung erteilt wurde.  Der Tagebau Turów plant, den Betrieb bis 2044 fortzusetzen. Dies fällt mitdem Ende des Betriebs des Kraftwerks Turów zusammen. Während der Bemühungen des Tagebaus Turów um eine Verlängerung der Bergbaukonzession wurden folgende Verfahren transparent und unter voller Beteiligung der polnischen, tschechischen und deutschen Seite durchgeführt:

 • Bewertung der Umwelteinwirkungen, einschließlich Maßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen, die mit der Erteilung eines verbindlichen Umweltbescheids an das Bergwerk Turów zur Fortsetzung des Kohlenabbaus bis 2044 abgeschlossen wurde.
 • grenzübergreifendes Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens, abgeschlossen mit einem gemeinsam unterzeichneten, mit der deutschenund tschechischen Seite abgestimmten Protokoll,
 • strategische Folgenabschätzung für die Verabschiedung eines lokalen Raumordnungsplans,
 • Verfahren zur grenzübergreifenden strategischen Folgenabschätzung für den lokalen Raumordnungsplan.
pgegiek_site