Nasze oddziały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podjęło 27 czerwca 2013 r. następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok;
  • w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnego z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2012 rok;
  • w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 1.509.363.376,04 zł w następujący sposób: 1). kwotę 26.969.527,54 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych; 2). kwotę 1.482.393.848,50 zł - na kapitał zapasowy.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym 2012 r. – wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutoria.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Spółka, na podstawie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jest obowiązana do nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 3 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, w celu umorzenia. Przymusowy odkup akcji, o którym mowa wyżej, obejmuje wnioski akcjonariuszy, które zostały skierowane w trybie art. 4181 Ksh pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2013 r. Cena odkupu jednej akcji jest wyliczona w zgodnie z art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych i wynosi 25,19 zł za jedną akcję. Akcje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna będą przedmiotem odkupu, pod warunkiem, iż są wolne od umów zastawów, blokad, zajęć komorniczych oraz wszelkich innych praw osób trzecich.  

pgegiek_site