Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zwołał na dzień 22 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w Bełchatowie przy ul. 1-Maja 63. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. Ponadto w porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok 2010, udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r., a także rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PGE GiEK S.A. za rok 2010. Powyższe uchwały zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. za pełnienie funkcji w 2010 r. W uchwale o podziale zysku za 2010 r. przewidziana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 3,20 zł na 1 akcję, pozostała kwota przeznaczona została na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy został ustalony na 22.06.2011 r., zaś wypłata dywidendy nastąpi do dnia 09.08.2011 r.

pgegiek_site