Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 66.990.000,00 zł brutto, tj. 2,03 zł na jedną akcję. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 r. sygn. akt I ACa 690/11, uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A w dniu 30 czerwca 2010 r. Od powyższego wyroku Spółka zamierza wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Załączniki:

pgegiek_site