Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 (PGE GiEK S.A.) oraz IMPEL CLEANING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zapraszają zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia: 172 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, stanowiących 90,52 % udziałów w spółce działającej pod firmą ELKOM sp. z o.o. i adresem: 46-021 Brzezie k. Opola, ul. Norweska 11, KRS 0000005121. Pozostałe 18 udziałów w Spółce należy do osób fizycznych i nie wyklucza się  przystąpienia tych osób do procesu wspólnej sprzedaży. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki upływa w dniu 30 września 2015 roku o godz. 15.00 (decyduje data wpływu odpowiedzi na adres PGE GiEK S.A.). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dostawa ciepła i eksploatacja systemu ciepłowniczego, wywóz odpadów komunalnych, obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz własnych zasobów lokalowych i budownictwo wielorodzinne. Ogólne informacje na temat ELKOM sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.elkom.com.pl Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów Spółki, zwane dalej Potencjalnymi Inwestorami, winny zgłaszać się do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego PGE GiEK S.A. w terminie od dnia 11 września 2015 r. do dnia 29 września 2015 r. ( w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00), celem otrzymania „Informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki” oraz „Procedury sprzedaży udziałów Spółki”. Osobą odpowiedzialną za wydawanie wyżej wskazanych dokumentów jest pani Edyta Pawłowska (edyta.pawlowska@gkpge.pl), tel. 44 737-71-94. Wydanie wyżej wskazanych dokumentów nastąpi po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”. Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, sporządzone według zasad określonych w „Procedurze sprzedaży udziałów Spółki”, należy składać w zaklejonej kopercie (umożliwiającej identyfikację Potencjalnego Inwestora) z napisem: „Departament Nadzoru Właścicielskiego – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów ELKOM sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 lub osobiście w siedzibie Spółki – Kancelaria ogólna. Sprzedający zastrzegają sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmą negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed upływem wyznaczonego terminu, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Dodatkowe informacje: Departament Nadzoru Właścicielskiego PGE GiEK S.A., tel. 44 737-71-93, 44 737-71-94.

pgegiek_site