Nasze oddziały

We wrześniu 2012 roku zakończył się trzymiesięczny ruch próbny nowo wybudowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) bloków 1 i 2 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

Czas realizacji całej inwestycji to 34 miesiące, z czego faktyczny czas budowy (do podania pierwszych spalin) to 16 miesięcy. Jest to najszybciej zrealizowana budowa IOS w Polsce. Generalnym wykonawcą zadania było Rafako S.A.

Od początku istnienia Elektrowni Bełchatów, mając świadomość działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowano kroki zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania procesu energetycznego na środowisko. Przyjęta została podstawowa zasada - poszczególne działania ekologiczne winny stanowić spójny system dający optymalny efekt we wszystkich komponentach środowiska.

System ten obejmuje ochronę powietrza atmosferycznego, ziemi, wód, gospodarkę odpadami i zasobami wodnymi, ochronę przed hałasem, ochronę środowiska przed działaniem substancji niebezpiecznych, a także ochronę ludzkiego zdrowia.

Kontrakt na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2 został podpisany 19.11.2009 r. Realizacja inwestycji prowadzona była jako „budowa pod klucz” - od projektu do rozruchu i przekazania do eksploatacji.

Zadanie było podzielone na dwa etapy:

1. Wybudowanie stacji ciepłowniczej i przekazanie jej do eksploatacji (zakończenie prac - 17.02.2011 r.);

2. Budowa pompowni oraz właściwa budowa i montaż urządzeń technologicznych (zakończenie montażu - 9.05.2012 r.).

Pierwsze podanie spalin nastąpiło 9.06.2012 r., natomiast 24.06.2012 r. rozpoczął się trzymiesięczny ruch próbny, w trakcie którego zostały wykonane pomiary gwarancyjne. Pomiary wykonane przez Energopomiar Gliwice w dniach 7-20.07.2012 r. wykazały, że zrealizowana instalacja spełnia w pełni wymagane kontraktem parametry technologiczne.

W trakcie pomiarów gwarancyjnych zostały przeprowadzone również pomiary środowiskowe, tj. pomiary natężenia oświetlenia, zapylenia, hałasu i skuteczności wentylacji.

Zrealizowana inwestycja to kolejny krok zmierzający do spełnienia przez Elektrownię Bełchatów standardów emisji określonych w nowej dyrektywie IED obowiązującej od roku 2016, wynoszącej 200 mg SO2/Nm3.

Wszystkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska wynikają z przyjętej strategii i misji Polskiej Grupy Energetycznej.

pgegiek_site