Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. realizuje kolejne inwestycje znacząco poprawiające jakość powietrza w miastach, w których funkcjonują elektrowniei elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE. W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz wmurowany został kamień węgielny pod budowę instalacji odsiarczania spalin.

 

Inwestycja o wartości ok. 61 mln zł netto pozwoli obniżyć emisję tlenków siarki (SOx) nawet siedmiokrotnie.

Budowana instalacja pozwoli na dostosowanie urządzeń wytwórczych Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz do norm emisyjnych określonych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych IED, czyli zredukuje stężenia tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3. Jednocześnie realizacja tego projektu umożliwi dalszą eksploatację dwóch kotłów parowych oraz zapewni dostawy ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po roku 2015 – mówi Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  

Budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz jest jednym z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez PGE GiEK S.A.,  który w istotny sposób ograniczy wpływ Grupy Kapitałowej PGE na środowisko. W latach 2014-2020 na modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa planuje wydać 16,3 mld zł. Dzięki planowanym inwestycjom do 2016 r. obniżona zostanie emisja dwutlenku siarki o ok. 60 proc., tlenków azotu o 40 proc., a pyłów o ponad połowę. Warto zauważyć, że są to dodatkowe redukcje w stosunku do dotychczasowych. Elektrownie Grupy Kapitałowej PGE w ciągu ostatnich lat ograniczyły już o 80 proc. emisje dwutlenku siarki, o 40 proc. tlenków azotu i pyłów o 97 proc.

Inwestycja w ZEC Bydgoszcz polega na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem wolnostojącym. Koszt realizacji zadania będzie wynosił ok. 61 milionów zł netto. Wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu są środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki.

Przynależność do Grupy Kapitałowej PGE daje nam szansę na osiągnięcie lepszej pozycji rynkowej oraz zwiększony dostęp do nowych technologii. Przykładem jest rozpoczęta w grudniu 2013 roku budowa instalacji odsiarczania spalin metodą NID™. Metoda ta jest jedną z najnowocześniejszych z zakresu systemów ochrony środowiska i charakteryzuje się zarówno prostotą funkcjonowania, jak i bardzo dobrymi parametrami odsiarczania. Uzyskanie środków z WFOŚiGW w Toruniu i z NFOŚiGW w Warszawie potwierdza proekologiczny charakter inwestycji, która przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń na lokalne środowisko naturalne – mówi Ryszard Popowski, dyrektor Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Inwestycję  w formule „zaprojektuj – wybuduj – uruchom” realizuje Alstom Power. Nowa instalacja ma być gotowa 15 listopada 2015 roku.

PGE GiEK  S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, w skład którego wchodzą trzy elektrociepłownie, wytwarza energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 500 tys. MWh oraz ciepła ok. 4,7 mln GJ. Głównym klientem oddziału na rynku ciepła w zakresie wody grzewczej jest Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz zakłady przemysłowe wykorzystujące parę technologiczną. Sprzedaż ciepła z oddziału stanowi ok. 2/3 zapotrzebowania miasta oraz ponad 90 proc. ciepła dostarczanego odbiorcom poprzez scentralizowaną sieć ciepłowniczą.

                       

pgegiek_site