Nasze oddziały

Odnosząc się do EEA Technical report No15/2011, który został opublikowany na podstawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna stoi na stanowisku, że opracowany raport nie przedstawia pełnego obrazu oddziaływania naszych elektrowni na środowisko naturalne. To prawda, że elektrownie wchodzące w skład naszej spółki, a w szczególności Oddziały Elektrownia Bełchatów i Elektrownia Turów są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych, co wynika z faktu, iż są to największe jednostki produkujące energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny, w Polsce i jedne z największych w Europie. Elektrownia Bełchatów dysponuje mocą osiągalną w wysokości 5.318 MW natomiast Elektrownia Turów mocą 1.900 MW. Należy podkreślić, iż elektrownie wchodzące w skład Grupy PGE spełniają wyprzedzająco wszystkie wymogi stawiane przez prawo unijne i krajowe w odniesieniu do norm związanych z ochroną środowiska. Zaprezentowany raport, tak chętnie cytowany przez media, od wielu lat jest przedmiotem krytyki ze strony ocenianych w nim przedsiębiorstw,  nie przedstawia on bowiem danych w ujęciu względnym, czyli nie pokazuje ilości emitowanych zanieczyszczeń na jednostkę produkcji, czy mocy zainstalowanej. W takim – zdecydowanie bardziej obiektywnym ujęciu jednostki  wytwórcze PGE GiEK SA lokowałyby się na wysokim poziomie jeżeli chodzi o troskę o środowisko naturalne. Raporty E-PRTR nie posiadają danych dotyczących produkcji, mocy, czy zużycia paliw, wobec czego nie zawierają danych dotyczących wszystkich emisji, a monitorują jedynie te jednostki, które są do tego zobowiązane. Dlatego też zauważyć należy, że wyniki prowadzonego od wielu lat systematycznego monitoringu środowiskowego, oraz prac badawczych realizowanych przez niezależne instytucje  naukowe, dotyczących zintegrowanego wpływu Elektrowni Bełchatów na wszystkie komponenty środowiska (m.in. emisje do powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne, stan środowiska leśnego) wykazują, że taki wpływ jest relatywnie niewielki, na poziomie porównywalnym z innymi podobnych rozmiarów instalacjami w Europie (np. w Niemczech). Zdając sobie jednak sprawę ze stopnia przewidywanej ingerencji w środowisko Elektrowni Bełchatów, od początku jej istnienia podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie takiego oddziaływania. Zintegrowany system ochrony środowiska obejmuje tu nie tylko ochronę powietrza  atmosferycznego, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami wodnymi i odpadami oraz ochronę przed hałasem. Każdy z kotłów w Elektrowni Bełchatów wyposażony jest w dwa elektrofiltry, które zatrzymują pyły powstające w procesie spalania węgla. Skuteczność odpylania wynosi 99,6%. Niezmiernie ważną inwestycją proekologiczną w Elektrowni Bełchatów jest sukcesywne wyposażenie kolejnych bloków w Instalacje Odsiarczania Spalin (IOS).  Pierwszy IOS w Polsce zainstalowany został właśnie w Bełchatowie w 1994 roku. W roku 2007 przekazano do eksploatacji 9 i 10 z kolei IOS, co było równoznaczne z objęciem odsiarczaniem wszystkich bloków energetycznych tego wytwórcy. Obecnie skuteczność odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów oscyluje na poziomie 95%. W Oddziale Elektrownia Turów  ilość emitowanego dwutlenku siarki zredukowano  ponad 5,5 krotnie, a tlenków azotu 1,5 krotnie w stosunku do roku 1994. Największa redukcja dotyczy emisji pyłu, którą obniżono 23  razy. Funkcjonowanie elektrowni w obszarze oddziaływania na środowisko naturalne reguluje w każdym przypadku Pozwolenie Zintegrowane. Również Elektrownia Turów dotrzymuje wszystkich wymaganych niniejszą decyzją administracyjną warunków.  Sposób prowadzenia procesów technologicznych oparty na ciągłym monitoringu zanieczyszczeń  gwarantuje ograniczenie oddziaływania tej elektrowni na środowisko do poziomu znacznie poniżej wyznaczonych prawem norm. Elektrownia Turów jest ponadto dobitnym przykładem pomyślnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych - sześć kompletnie zmodernizowanych bloków energetycznych wyposażono w nowoczesne kotły, spalające węgiel brunatny w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, których parametry ekologiczne spełniają krajowe i unijne wymogi ochrony środowiska. Pomimo braku możliwości zdecydowanej zmiany struktury paliw wykorzystywanych w Elektrowni Bełchatów i Turów,  Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  prowadzi szereg działań ograniczających ich oddziaływanie na środowisko. Podstawowy kierunek naszych działań to zwiększenie efektywności wykorzystania surowców dzięki modernizacji istniejących bloków energetycznych oraz budowa kolejnych jednostek wytwórczych o wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Dużą wagę przykładamy do zwiększenie udziału współspalania biomasy w istniejących instalacjach. Realizujemy budowę nowych bloków stricte biomasowych, bloków gazowo – parowych oraz prowadzimy działania modernizacyjne polegające na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne naszych elektrowni.

pgegiek_site