Nasze oddziały

Uchwałami Nr 23 i Nr 24 podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (PGE GiEK S.A.) w dniu 30.05.2012 r., wszczęta została procedura przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych PGE GiEK S.A., w trybie art. 418 Ksh, przez akcjonariusza większościowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.). W dniu 09.10.2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 196 (4313) poz. 14208 zostało opublikowane ogłoszenie Zarządu PGE GiEK S.A. o określeniu przez biegłego rewidenta ceny jednej akcji dla potrzeb procedury przymusowego wykupu akcji. Biegły rewident określił cenę godziwą jednej akcji PGE GiEK S.A. na kwotę 33,62 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy, 62/100). Zgodnie z brzmieniem art. 417 § 2 i § 3 Ksh, po ustaleniu ceny przymusowego wykupu akcji, zarząd spółki dokonuje wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy mniejszościowych dopiero po wpłaceniu należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji (ceny wykupu) przez akcjonariusza zamierzającego wykupić akcje. PGE GiEK S.A. pisemnie wezwała PGE S.A. do uiszczenia należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji uczestniczących w procedurze przymusowego wykupu, na rachunek bankowy PGE GiEK S.A, w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Zarząd PGE GiEK S.A., tj. do dnia 30.10.2013 r., informując, iż po uzyskaniu tej kwoty przystąpi do realizacji procedury przymusowego wykupu akcji. We wskazanym terminie PGE S.A. nie uiściła ceny wykupu, rezygnując tym samym definitywnie z nabycia akcji  od akcjonariuszy mniejszościowych w ramach procedury przymusowego wykupu, wszczętej zgodnie z Uchwałami przywołanymi na wstępie. W tym stanie rzeczy Zarząd PGE GiEK S.A. informuje, że wobec niewpłacenia żądanej kwoty przez akcjonariusza większościowego procedura przymusowego wykupu akcji upadła, a tym samym nie dojdzie do wykupu akcji wymienionych w Uchwałach Nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 30 maja 2012 r.  

pgegiek_site