Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9 mln złotych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zamierza zrealizować projekt „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 w Elektrowni Dolna Odra”.

Dzięki realizacji projektu ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym poprawi się jakość powietrza w regionie. Instalacja spalania biomasy wybudowana zostanie na kotle nr 8, na którym obecnie funkcjonuje instalacja spalania węgla. Po zakończeniu realizacji projektu, elektrownia będzie spalać nie tylko węgiel, ale również biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego. Powstanie także niezbędna infrastruktura, m.in.: zbiornik magazynowy, budynek, w którym rozdrabniana będzie biomasa, a także węzeł dozowania i podawania biomasy do komory paleniskowej kotła. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (działanie 4.5. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza), Programu Infrastruktura i Środowisko. PGE GiEK SA  wnioskuje o kolejne środki pomocowe dla podobnych inwestycji w grupie. Biorąc jednak pod uwagę zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki 29 maja 2012 roku projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii, istnieje realna możliwość wstrzymania realizacji projektu ze względu na brak opłacalności ekonomicznej w związku ze zbyt niskim poziomem  wsparcia dla współspalających jednostek OZE.

pgegiek_site