Nasze oddziały

Do podpisania porozumienia o współpracy naukowo - technicznej między PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym doszło 21 maja br. W uroczystości ze strony PGE  GiEK S.A. wzięli udział: Wojciech Dobrak dyrektor Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Jan Nowysz dyrektor ekonomiczno – finansowy Oddziału.

Porozumienie ma na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy podmiotami, a w szczególności wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni. Rolą PGE GiEK S.A. jest wsparcie działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej przez ZUT i dzięki temu osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia.

- Kolejny raz spółka angażuje się we współpracę z uczelnią. Otwierają się kolejne drzwi, nowe możliwość. W ramach współpracy z ZUT przewiduje się m.in. organizację praktyk studenckich, przyznawanie stypendiów dla najlepszych studentów związanych z branżą wydobywczą i wytwórczą, organizację staży, pomoc przy modernizacji laboratoriów dydaktycznych i badawczych, a także współorganizację kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych dla kadry inżynieryjno - technicznej spółki oraz udział we wspólnych pracach naukowo - badawczych – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO.

- Nie do przecenienia są umowy zawierane z dużymi zakładami pracy, zwłaszcza w kontekście głoszonych opinii, że studenci  opuszczają uczelnie zaopatrzeni w wiedzę teoretyczną, a ich wiedza  praktyczna jest niewystarczająca. Będziemy zabiegać o jak najszerszy wachlarz wzajemnych powiązań wynikających z tej umowy,  mając na względzie przede wszystkim korzyści, jakie z tej współpracy wyniosą  nasi studenci  - mówi prof. Włodzimierz Kiernożycki, rektor ZUT.

Zawarte porozumienie obejmuje współpracę m.in. w dziedzinie, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, a także ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa.

pgegiek_site