Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jako firma zaangażowania społecznie podejmuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie biznes - nauka i szkolnictwo. W związku z powyższym zaproponowała uczelniom wyższym tj. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Łódzki oraz Politechniki Łódzka, Śląska, Warszawska, Wrocławska i Gdańska podpisanie umów Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej. Celem ww. porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i biznesem, a w szczególności wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni wyższych przy jednoczesnym wsparciu działalności naukowej i dydaktycznej. Proponowana współpraca realizowana będzie z dbałością o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń. W dniu 11.04.2011r. podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Węgla Brunatnego miało miejsce podpisanie trzech porozumień – umów o współpracy naukowo – technicznej, w tym z  Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim. Aktu podpisania ze strony uczelni dokonali prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka prorektor ds. ogólnych reprezentujący AGH oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki rektor Politechniki Łódzkiej. Natomiast ze strony PGE GiEK SA umowy podpisali Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu oraz Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu. – Kontynuujemy współpracę z uczelniami wyższymi, którą przed laty rozpoczęła Kopalnia Bełchatów, będąc jeszcze samodzielnym  podmiotem – powiedział prezes Zarządu PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski. – Rozszerzyliśmy współpracę o  kolejne ośrodki licząc na zaangażowanie w problematykę, która jest przedmiotem obrad tegorocznego kongresu. Dzisiaj dyskutujemy o przyszłości energetyki konwencjonalnej w oparciu o paliwa kopalne z dużym ładunkiem odpowiedzialności. To od nas będzie zależało, czy dobro narodowe, którym dysponujemy, wykorzystamy w sposób efektywny, zoptymalizowany w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych. Dziękując za podjęcie tej inicjatywy, liczę na wspólne efekty, którymi będziemy mogli się dzielić i chwalić – dodał.  Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Zofia Wysokińska, dziękując za inicjatywę, podkreśliła, że podpisanie umowy – Otwiera szereg możliwości nie tylko dla studentów; różnorodnych praktyk, przygotowywania  prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich. Otwiera również możliwości dla uczelni w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych i naukowych. Otwiera nam ogromne pole do współpracy międzynarodowej. I z tej szansy na pewno będziemy korzystać dodała. W dniu 12.04.2010r. zostało podpisane kolejne porozumienia tym razem z Politechniką Wrocławską.

pgegiek_site