Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wystawiła firmom ALSTOM Power Systems SA (Francja), ALSTOM Power Sp z o.o. (Polska) i ALSTOM Power Systems GmbH (Niemcy) - tworzącym konsorcjum zgodnie z umową z dnia 20 grudnia 2004 r. o realizację bloku energetycznego 833 MW (obecnie 858 MW) w Elektrowni Bełchatów - notę obciążeniową wzywającą do zapłaty w ciągu 14 dni łącznej kwoty 257 689 652,43 zł oraz łącznej kwoty 44 348 975,37 euro. Roszczenie zapłaty wynika z faktu naliczenia przez PGE GiEK S.A. kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez ww. konsorcjum zakończenia realizacji w terminie przewidzianym Umową, tj. do 30 kwietnia 2011 r. Wysłane obciążenie stanowi ostateczne wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 47912 k.p.c. Jednocześnie jest zawiadomieniem konsorcjum firm Alstom przez PGE GiEK S.A. o zamiarze skorzystania z Gwarancji Należytego Wykonania. W razie niedokonania wpłaty w powyżej wskazanym terminie, PGE GiEK S.A. zastrzega sobie żądanie ustawowych odsetek oraz podjęcie wszelkich możliwych kroków przewidzianych Umową lub obowiązującym prawem, w celu dochodzenia wskazanych w obciążeniu-wezwaniu roszczeń. Postępowanie przetargowe na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów rozpoczęto w 2002 r. i przeprowadzono zgodnie z procedurą i standardami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Komisja przetargowa wskazała na ofertę konsorcjum firm ALSTOM jako tę, która spełniła wymogi zapytania ofertowego. W dniu 5 listopada 2004 r. doszło do ostatecznego uzgodnienia zapisów treści kontraktu na projektowanie, dostawę, montaż i rozruch bloku energetycznego. Umowę na realizację „pod klucz” nowoczesnego bloku energetycznego podpisano 20 grudnia 2004 r. Oddanie bloku do użytku miało nastąpić w dniu 30 kwietnia 2011 r. Ostateczne oddanie inwestycji nastąpiło dopiero 28 września 2011 r.

pgegiek_site