Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 964 382 240 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 395, 399§1 i 402 Ksh oraz § 13 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.05.2012 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1-Maja 63 (sala konferencyjna SPORT HOTEL).

pgegiek_site