Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 964 382 240 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Ksh oraz § 13 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  21.09.2012 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1-Maja 63 (sala konferencyjna SPORT HOTEL).

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bloki 4-6 – budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Blok 11 – budowa nowego bloku energetycznego”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji  Spółki w trybie art. 4181 Ksh.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z/s w Warszawie, ul. Wołoska 18. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu znajdującym się w Rogowcu przy ul. Energetycznej 7 (budynek Elektrowni Bełchatów oznaczony, jako U-11, pokój 408, w godz. 8.00 - 14.00), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W tym samym miejscu w godzinach 8.00-14.00,  w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udostępnione odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 11.00. Załącznik:

pgegiek_site