Nasze oddziały

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 964 382 240 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14.02.2014 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotel).Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Blok 11 – budowa nowego bloku energetycznego”, realizowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z/s w Warszawie, ul. Wołoska 18. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu znajdującym się w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5 (siedziba PGE GiEK S.A., IV piętro, pokój 406, w godz. 800 - 1400), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W tym samym miejscu, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-14.00, będą udostępnione odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 11.00.   Załącznik:

pgegiek_site