Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6511612360 zł w pełni wpłacony, informuje iż zmienia się termin oraz miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (poprzednio działającej pod firmą PGE Elektrownia Bełchatów S.A.) i zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.09.2010 r. na godz. 14.00 w Rogowcu, ul. Energetyczna 9 (budynek U-17) ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 170 z dnia 01.09.2010 r., odbędzie się w dniu 15.10.2010 r. o godz. 14.00 w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 61 (Hala Widowiskowo-Sportowa). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu Zgromadzenia począwszy od godz. 13.00. Ponadto zmianie ulega porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez umieszczenie w porządku obrad punktu 7 o brzmieniu: „7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki, w trybie art. 4181 ksh”. W związku z umieszczeniem w porządku obrad ww. punktu dotychczasowy punkt 7 porządku obrad otrzymuje oznaczenie pkt 8. Mając na względzie powyższe zmiany, porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zwołanego na dzień 15.10.2010 r. o godz. 14.00 w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 61, przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na nabycie aktywów trwałych wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego „kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 7-12” będącego składową przedsięwzięcia m inwestycyjnego „Kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 3-12”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki, w trybie art. 418 1 ksh.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zmianie terminu i miejsca NWZ

pgegiek_site