Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6511612360 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż na wniosek akcjonariusza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – pismo znak: NZ/1137/2010 z dnia 26.10.2010 r., zmienia porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 18.11.2010 r. na godz. 14.00 w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo Sportowa) ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 208 z dnia 25.10.2010 r. poz. 12944 , poprzez umieszczenie w porządku obrad punktu 7 o brzmieniu: „7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczeń wykonania transakcji sprzedaży energii elektrycznej.” W związku z umieszczeniem w porządku obrad ww. punktu dotychczasowy punkt 7 porządku obrad otrzymuje oznaczenie pkt 8. Mając na względzie powyższe zmiany, porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zwołanego na dzień 18.11.2010 r. o godz. 14.00 w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 61, przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Ksh.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczeń wykonania transakcji sprzedaży energii elektrycznej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad w MSiG

pgegiek_site