Nasze oddziały

Ogłoszenie o określeniu przez biegłego rewidenta ceny jednej akcji dla potrzeb procedury przymusowego wykupu akcji (art. 418 ksh). Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 964 382 240 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 5 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, nawiązując do Uchwał Nr 23 i Nr 24 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, które odbyło się w Bełchatowie w dniu 30.05.2012r.  ogłasza, iż  zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego rewidenta w osobie Jerzego Majdziaka powołanego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4.09.2012r. celem wyceny akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. będących przedmiotem wykupu (w sprawie o sygnaturze akt: LD. XX Ns – Rej. KRS 11764/12/322 w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta w celu ustalenia ceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi) jednostkowa cena akcji podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 33,62 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze).

pgegiek_site