Nasze oddziały

Spółki Grupy Kapitałowej PGE w dniu 18.09.2014 podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). Projekt ten służy realizacji celów zawartych w Strategii Grupy PGE na lata 2014 – 2020, która zakłada, że PGE będzie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. Wiąże się to z koniecznością inwestowania w nowe moce wytwórcze i majątek dystrybucyjny. Planowane nakłady inwestycyjne rzędu 50 mld zł do roku 2020 wymuszają częściowe pozyskiwane środków finansowych na rynku zewnętrznym. PGK jest jednym z mechanizmów mających na celu obniżenie obciążeń związanych z finansowaniem inwestycji poprzez m.in. osiągnięcie efektu synergii ze wspólnie rozliczanego podatku dochodowego.

Status PGK uregulowany jest w art. 1a i 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP). PGK można zasadniczo zdefiniować jako grupę, co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym.

Ustawa o PDOP traktuje PGK jako odrębnego podatnika podatku dochodowego. Oznacza to, że po założeniu PGK spółki wchodzące w jej skład tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a podmiotowość tę zyskuje PGK jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK jest dochód ustalony od łącznego dochodu Spółek będących członkami PGK PGE. Wspomniana odrębność podmiotowa PGK istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej więc utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK będzie nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek CIT będzie nadal odprowadzany lokalnie, proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w danej lokalizacji.

W Grupie Kapitałowej PGE działały dotychczas dwie grupy podatkowe:

  • PGE GiEK SA jako spółka dominująca i 8 spółek zależnych PGE GiEK SA
  • PGE SA jako spółka dominująca oraz PGE Systemy SA i PGE Obrót SA

Ustawa PDOP precyzuje szereg warunków niezbędnych do spełnienia przy rejestracji PGK. Kluczowymi, z perspektywy działań podejmowanych w ramach procesu w GK PGE, są następujące kryteria:

  • spółka pełniąca funkcję podmiotu dominującego w PGK powinna mieć bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych wchodzących w skład PGK,
  • jednocześnie spółki zależne w PGK nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

 

Utworzenie jednej, dużej Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) znacząco zwiększy skalę korzyści. Nowa PGK będzie składała się z kilkudziesięciu spółek, wchodzących obecnie w skład Grupy Kapitałowej PGE. Mając na uwadze ustawowe wymogi dotyczące tworzenia grup podatkowych konieczne było odkupienie od PGE GiEK SA 9 Spółek pośrednio i bezpośrednio zależnych, które teraz będą bezpośrednio zależne od PGE SA. Pozwoliło to na uzyskanie tzw. płaskiej struktury, czyli takiej, w której spółka dominująca (PGE SA) ma ponad 95% akcji/ udziałów w spółkach zależnych, a spółki nie posiadają wzajemnie swoich akcji / udziałów.

Zmiany właścicielskie, mimo iż odbywały się w ramach Grupy Kapitałowej PGE zostały skonsultowane ze stroną społeczną. Pracownicy spółek, które w strukturze organizacyjnej znalazły się bezpośrednio pod PGE SA zachowali wszelkie dotychczasowe uprawnienia, zagwarantowane w obowiązujących wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy. Siedziby spółek pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach. Spółki będą rozliczały się między sobą zgodnie z dotychczas przyjętymi schematami. W bieżącym działaniu spółek nie zajdą żadne zmiany spowodowane utworzeniem PGK.

Jednocześnie należy uwzględnić fakt, iż jakakolwiek zmiana w składzie PGK (np. dodanie lub usunięcie spółki, zmiana właściciela spółki) wiąże się z automatycznym rozwiązaniem PGK. Oznacza to, że spółka, która weszła w skład grupy podatkowej ma zagwarantowane pozostanie w Grupie Kapitałowej PGE przez okres obowiązywania umowy PGK, czyli przez 25 lat. 

pgegiek_site