Nasze oddziały

W dniu 18 lipca 2011 r. w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki, polegających w szczególności na dostosowaniu jego treści do aktualnej wysokości kapitału zakładowego i emisji akcji wpisanych w Rejestrze Sądowym  oraz w zakresie połączenia Spółek. Uchwała NWZ w powyższej sprawie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Ksh. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami prawa, obowiązek  nabycia akcji, zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych,  posiada Spółka w terminie 3 m-cy od dnia walnego zgromadzenia, celem umorzenia.

pgegiek_site