Nasze oddziały

W związku z tym, iż w dniu  29.10.2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210/2014 (4589) poz. 14579 ogłoszona została treść Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 Ksh (scan wyciągu z MSiG w załączeniu), PGE GiEK S.A. przypomina akcjonariuszom mniejszościowym o złożeniu, zgodnie z art. 418 § 2a Ksh, w terminie miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia uchwały, dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki.

W przypadku gdy akcje PGE GiEK S.A. są zdeponowane w Depozycie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, jako spełnienie obowiązku wynikającego z art. 418 § 2a Ksh uważa się złożenie w Spółce oświadczenia w tym zakresie.  Stosowne oświadczenie w tej sprawie (wzór do pobrania), akcjonariusze mogą przekazać do Spółki do dnia 01.12.2014 r. osobiście w siedzibie Spółki lub drogą pocztową na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
ul. Węglowa 5,
97-400 Bełchatów
(z dopiskiem: Biuro Zarządu)

Jeżeli akcjonariusz nie złoży dokumentu akcji w terminie, Zarząd PGE GiEK S.A. unieważnia go w trybie art. 358 Ksh, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

Dodatkowo PGE GiEK S.A. informuje, iż w celu prawidłowej realizacji procedury przymusowego wykupu, w tym ułatwienia akcjonariuszom, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, odebrania ceny za wykupywane akcje, zamierza powierzyć CDM Pekao S.A. wykonywanie czynności związanych z wykupem akcji, w tym gromadzenia od akcjonariuszy mniejszościowych dyspozycji wypłaty. Informacja co do dalszego postępowania ukaże się w odrębnym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

pgegiek_site