Nasze oddziały

Komunikat dla akcjonariuszy mniejszościowych PGE GiEK S.A., których akcje są objęte procedurą przymusowego wykupu na podstawie art. 418 Ksh.

Zarząd PGE GiEK S.A. informuje, iż w dniu 12.03.2015 r. zawarta została umowa z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. („CDM”) w zakresie obsługi procesu przymusowego wykupu akcji PGE GiEK S.A., w tym  przyjmowania Dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji na rachunek bankowy akcjonariusza mniejszościowego. W związku z powyższym  akcjonariusze mniejszościowi mogą złożyć Dyspozycję wypłaty:

  • od dnia 12.03.2015 r. w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów CDM („POK”) na terenie kraju,
  • oraz w dniach 23-27.03.2015 r. w  Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów CDM („T-POK”) zlokalizowanym w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 12 (Budynek Bramy Głównej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów).

Wykaz POK jest dostępny na stronie internetowej CDM: www.cdmpekao.com.pl

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w POK, wypełnioną i podpisaną Dyspozycję wypłaty akcjonariusz mniejszościowy może wysłać drogą pocztową. Wówczas podpis złożony na Dyspozycji wypłaty powinien być poświadczony notarialnie - dla pewności obrotu i minimalizacji ryzyka związanego z wypłatą środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji, a dokument winien zostać wysłany na adres: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Zespół Obsługi Finansowej, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Do realizacji wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji nie będą wykorzystane numery rachunków bankowych zawarte w jakichkolwiek dyspozycjach złożonych przez akcjonariuszy mniejszościowych w CDM przed dniem 12.03.2015 r.

Wzór Dyspozycji wypłaty jest dostępny do pobrania poniżej oraz znajduje się na stronie  internetowej CDM: www.cdmpekao.com.pl i w każdym POK.

Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego poświadczonym notarialnie lub też w formie aktu notarialnego.

Dyspozycja wypłaty/pełnomocnictwo sporządzone/udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, albo poprzez apostille zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst dokumentów musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do dokumentów.

Złożenia Dyspozycji wypłaty  w zakresie odbioru środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu Akcji w imieniu niepełnoletniego może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub w przypadku ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna/kuratora.  

Spadkobiercy akcjonariusza mniejszościowego powinni przedstawić m.in. akt zgonu akcjonariusza mniejszościowego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza oraz jeśli był przeprowadzony dział spadku - prawomocne postanowienie o dziale spadku lub umowę o dział spadku/zniesienia współwłasności sporządzoną w formie aktu notarialnego bądź w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika CDM. W przypadku, gdy spadkobiercy nie dokonali działu spadku/zniesienia współwłasności, wypłata może nastąpić na podstawie Dyspozycji wypłaty złożonej przez wszystkich spadkobierców lub przez jednego ze spadkobierców po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współspadkobierców.

W przypadku współwłaścicieli, wypłata środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji nastąpi na podstawie Dyspozycji wypłaty złożonej przez wszystkich współwłaścicieli lub przez jednego ze współwłaścicieli po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli, a w przypadku zniesienia współwłasności – na podstawie Dyspozycji wypłaty każdego współwłaściciela, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał prawo do środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji.

Akcjonariusz mniejszościowy lub jego pełnomocnik  - przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do okazania w POK, T-POK ważnego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość.

Szczegółowe informacje na temat wypłat środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku:

  • pod numerem telefonu infolinii CDM: 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (w godz. 10-18),
  • w PGE GiEK S.A. – pod następującymi numerami telefonów: (44) 737 71 65, (44) 737 71 64, (44) 737 71 66 (w godz. 7-15).

W przypadku niedokonania przez  akcjonariusza większościowego, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) w ustawowym terminie wpłaty do PGE GiEK S.A.  środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę akcjonariuszom mniejszościowym ceny należnej za wykupowane akcje, procedura przymusowego wykupu upadnie, a tym samym nie dojdzie do przymusowego wykupu akcji wymienionych w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 15.10.2014 r. 

Po dokonaniu wpłaty przez PGE S.A. środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu, wypłata akcjonariuszom mniejszościowym przedmiotowych środków będzie realizowana: przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź gotówką, po zgłoszeniu się do dowolnego POK.

Nieodebrane należności z tytułu przymusowego wykupu akcji, PGE GiEK S.A. złoży do depozytu sądowego.

Informacja o kolejnych etapach realizacji procedury przymusowego wykupu akcji, w tym o terminie uruchomienia przez CDM wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, ukaże się w trybie odrębnym.

Plik do pobrania:

pgegiek_site