Nasze oddziały

Wchodzący w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin w dniu 25 stycznia 2012 r. obchodził podwójne święto związane z oddaniem do eksploatacji kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy oraz jubileusze: 100-lecie decyzji o budowie i 65-lecie przejęcia do eksploatacji przez władze polskie. Elektrownia Szczecin jest najstarszą elektrownią w PGE GiEK SA. Elektrownia Szczecin - początkowo była to elektrownia konwencjonalna opalana miałem węgla kamiennego. Jej pierwsze turbiny zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwo stoczniowo-maszynowe Aktien-Gesellschaft (AG) Vulcan Stettin. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. elektrownia ta została zajęta przez wojska radzieckie, które eksploatowały ją przez 2 lata. Po przejęciu jej przez władze polskie w 1947 r. rozpoczęły się gruntowne prace polegające na odbudowie i modernizacji elektrowni, które trwały do 1957 r. Już wtedy widoczne były w Elektrowni Szczecin działania jakościowe (jednostkowe zużycie węgla umownego w 1948 r. wynosiło 1127 g/ KWH, w 1957 r. kształtowało się ono na poziomie 624 g/ KWH). W latach 60-tych Elektrownia Szczecin była największą jednostką w Zachodnim Okręgu Energetycznym i jedną z największych w kraju. W latach 70-tych została przystosowana do pracy ciepłowniczej. Ostateczną przebudowę zakończono w 1978 r., od tego czasu produkcja ciepła odbywa się podstawowo w skojarzeniu. W 1976 r. Elektrownia Szczecin wraz z Elektrownią Pomorzany i nowo wybudowaną Elektrownią Dolna Odra weszła w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie. Z uwagi na okres eksploatacji podstawowych urządzeń wytwórczych i nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska w latach 1992 – 1994 w Elektrowni Szczecin wybudowano nowe, wysokosprawne elektrofiltry oraz zabudowano palniki niskoemisyjne na kotłach pyłowych, ograniczając przez to emisję NOx. W 2000 r. w ramach I etapu modernizacji oddano do eksploatacji nowoczesny turbozespół upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjny 4UCK65 o mocy 65 MWe i 143 MWt. W 2008 r. podjęto decyzję o realizacji II etapu modernizacji, której wynikiem była budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy. Kocioł zbudowano zgodnie ze stosowanymi w energetyce europejskiej Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) oraz zapisami Dyrektywy „Integrated Pollution Prevention and Control” (IPPC). Kocioł typu BFB ze złożem fluidalnym o mocy 183 MW jest największym tego typu obiektem w Polsce, który zastąpił wszystkie eksploatowane do tej pory w Elektrowni Szczecin kotły węglowe. Stosowane paliwo to zrębka leśna i biomasa rolna. Zaletą kotła jest prawie stuprocentowe spalanie paliwa, elastyczność w stosowaniu biomasy oraz wysoka niezawodność. Wraz z kotłem wybudowano niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturę techniczną. Realizacja tej inwestycji powoduje osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji do powietrza zanieczyszczeń w następujących ilościach: SO2 o 1.100,00 Mg/ r, pyłu o 120,00Mg/ r.  Ponadto nastąpi redukcja wytarzanych odpadów paleniskowych o 20.000,00 Mg/ r  oraz zerowa emisja CO2. Kocioł parowy wytwarzający energię z biomasy daje Elektrowni Szczecin nowe, drugie życie, a stuletnia elektrownia staje się dzięki temu jednym z najbardziej nowoczesnych, wysokosprawnych, przyjaznych dla środowiska producentów ciepła i energii elektrycznej, natomiast Oddział ZEDO wzmacnia swoją pozycję jednego z największych w Spółce PGE GiEK SA producentów „zielonej energii”.

pgegiek_site