Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Turów w tym roku obchodzi 50-lecia swego istnienia. Obchody jubileuszu Oddział rozpoczął od organizacji sympozjum Naukowo-Technicznym „Energia elektryczna produkowana z węgla brunatnego – 50-lecie Elektrowni Turów”, które odbyło się w dniu 9 lutego 2012 r. w siedzibie Elektrowni Turów. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Marek Aleksander Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Frank Kupfer – Minister Środowiska i Rolnictwa Wolnego Państwa Saksonia oraz Paweł Skowroński – Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Sympozjum podzielone było na bloki tematyczne związane z inwestycjami w energetyce opartej na węglu oraz ochronie środowiska i inwestycjach w energetyce węglowej. Po bloku prezentacji miała miejsce debata „Energetyka oparta na węglu brunatnym – co dalej?”, w której uczestniczyli: Tadeusz Witos, dr. Hartmuth Zeiß, profesorowie Tadeusz Chmielniak, Wojciech Nowak, Maciej Pawlik i Jerzy Zwoździak oraz gospodarz sympozjum, dyrektor Oddziału Elektrownia Turów - Roman Walkowiak. Debatę poprowadził Herbert Leopold Gabryś. Podczas dyskusji poruszano głównie tematy związane z przyszłością energetyki opartej na węglu, w tym budowy i eksploatacji instalacji CCS (Carbon Capture and Storage). Elektrownia Turów – usytuowana jest w Kotlinie Żytawskiej u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Pracująca nieprzerwanie od 1962 roku elektrownia jest jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Elektrowni Turów jest produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Obecnie Elektrownia Turów dysponuje mocą osiągalną 1900 MW wytwarzaną przez osiem bloków energetycznych. Trzydzieści lat pracy elektrowni, wyczerpało możliwości techniczne dalszej eksploatacji bloków energetycznych. W 1992 roku podjęto decyzję o kompleksowej rekonstrukcji mocy wytwórczych przedsiębiorstwa. Przeprowadzona w latach 1993–1995 modernizacja bloków nr 8-10, polegała m.in. na montażu elektrofiltrów oraz instalacji suchego odsiarczania spalin. W latach 1995-2004 miała miejsce modernizacja bloków nr 1-6 w wyniku, której nastąpiła kompleksowa wymiana jednostek wytwórczych. Kotły pyłowe zastąpiono kotłami wykorzystującymi innowacyjną wówczas technologię spalania w złożu fluidalnym. W tym czasie wybudowano także przemiałownię kamienia wapiennego, która zapewnia sorbent wykorzystywany do odsiarczania spalin oraz rozpoczęto przygotowania do procesu rekultywacji części wyrobiska kopalnianego. Powstało wtedy również wiele innych instalacji pomocniczych służących zmniejszeniu uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska naturalnego. Modernizacja pozwoliła przedłużyć żywotność elektrowni jednocześnie dostosowując ją do zaostrzających się wymogów UE w zakresie ochrony środowiska. W 2009 roku (kotły bloków 5 i 6) oraz w 2011 roku (kotły bloków 1-4) dzięki uruchomieniu dwóch instalacji do spalania biomasy wraz z węglem, elektrownia rozpoczęła produkcję „zielonej energii”. Udział masowy spalanej biomasy leśnej i rolniczej w stosunku do ilości spalanego węgla w tych kotłach wynosi do 9%. Największą inwestycją rozwojową Elektrowni Turów jest budowa nowego bloku energetycznego, w miejsce sukcesywnie już wyłączanych, wyeksploatowanych bloków. Moc nowego bloku została określona na 460 MW, a planowany czas rozpoczęcia jego pracy to 2016 rok. Blok wyposażony zostanie w kocioł pyłowy na parametry nadkrytyczne oraz instalację mokrego odsiarczania z odprowadzeniem spalin przez chłodnię kominową. Zastosowanie najnowocześniejszych światowych rozwiązań technologicznych zagwarantuje wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej do roku 2040 oraz pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów złoża węgla brunatnego Turów. Rewitalizacja mocy produkcyjnych Elektrowni Turów polegająca na budowie nowego bloku energetycznego w miejsce likwidowanych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10 wpłynie korzystnie na środowisko naturalne. Szacuje się, że w 2020 roku emisja dwutlenku siarki zmniejszy się ponad dwudziestokrotnie, tlenków azotu ponad trzykrotnie a pyłu ponad trzydziestokrotnie w stosunku do roku 1994. Planowana inwestycja jest także elementem budującym trwałość istnienia Elektrowni Turów w regionie pod marką PGE aż do 2040 roku. Budowa pomoże również zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Energetycznym. O wysokiej pozycji Elektrowni w branży energetycznej świadczą liczne certyfikaty, wyróżnienia, tytuły i nagrody. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można nagrodę przyznaną w konkursie Ministra Środowiska za wkład w ochronę środowiska naturalnego – Lider Polskiej Ekologii, wpis na Białą Listę skupiającą rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorców, tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju czy Medal Europejski przyznany już dwukrotnie przez Business Centre Club za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. W 2005 roku Elektrownia Turów, jako pierwsza w branży energetycznej, a czwarta w Polsce, dołączyła do elitarnego grona firm mogących się poszczycić akredytowanym certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ZSZ-ISO. Obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonuje certyfikowany, poczwórnie skojarzony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego,
  • PN-N 18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO/IEC 27001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

pgegiek_site