Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Spółka) w dniu 18.11.2015 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • zmiany Statutu Spółki - uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od dnia dokonania ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • przystąpienia Spółki do Grupy PGE;
  • poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A.
Po wyczerpaniu porządku, obrady zostały zamknięte.

pgegiek_site