Nasze oddziały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zatwierdziło Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki  i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE GiEK i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE GiEK za 2014 rok.

Uchwała ZWZ w sprawie podziału zysku  nie przewiduje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w 2014 r., udzielone zostało absolutorium.

W związku z upływem VI wspólnej  kadencji  Rady Nadzorczej, ZWZ odwołało z dniem 30.06.2015 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Roswaga oraz Pana Romana Brodniaka oraz powołało z dniem 01.07.2015 r., do składu Rady Nadzorczej na VII wspólną kadencję, Pana Sławomira Dariusza Wochnę.

W wyniku podjęcia uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,  obrady ZWZ będą kontynuowane w miejscu jego zwołania, tj. Bełchatów, ul. 1 Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotel) w dniu 17.07.2015 r. o godz. 12.00.

pgegiek_site