Nasze oddziały

W dniu 27.06.2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE GiEK i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE GiEK za 2013 rok.

ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

Wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, pełniący obowiązki w 2013 r., otrzymali absolutorium.

Zgodnie z porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych do łącznej kwoty 1 000 000 000 zł, w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia wykonania transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ponadto uchwałą ZWZ wprowadzono zmiany Statutu Spółki, które wejdą w życie po dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

pgegiek_site