Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 11.09.2014 r. podjęło uchwały w sprawach: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie NWZ podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 10.10.2014 r. do godz. 12.00. Miejsce obrad nie uległo zmianie, tj. Bełchatów, ul. 1- go Maja 63 (Sport Hotel).

Po wznowieniu obrad zostaną rozpatrzone pozostałe punkty ogłoszonego porządku obrad NWZ.

pgegiek_site