Nasze oddziały

I. PROCEDURA SKŁADANIA OFERTY I ZLECENIA SPRZEDAŻY AKCJI

 1.  Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji PGE GiEK S.A. (Akcje) powinni umówić się telefonicznie, za pośrednictwem infolinii CDM (nr tel. 22 591 25 95) na wizytę w wybranym Punkcie Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. (POK).
 2. Dokumenty wymagane od Akcjonariuszy zgłaszających się do POK: a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna, także reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), b) Imienne Zaświadczenie Depozytowe dotyczące Akcji, c) w przypadku osób nie będących osobą fizyczną - wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający dane Akcjonariusza, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, numer REGON, oraz inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, d) w przypadku osób reprezentowanych przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub przez pracownika CDM Pekao S.A. (CDM) lub złożone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone do CDM w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”. W przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną i będącego nierezydentem wyciąg wymieniony w pkt c) powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W POK Akcjonariusze podpisują: a) formularz Oferty i Zlecenia Sprzedaży Akcji, b) Wniosek o udzielenie zgody na zbycie Akcji kierowany do Zarządu PGE GiEK S.A., c) Kwestionariusz Adekwatności Usług.
 4. PGE S.A. w okresie ważności Oferty Sprzedaży Akcji może przyjąć bądź odrzucić Ofertę Sprzedaży Akcji. W przypadku przyjęcia Oferty Akcje zostaną nabyte przez PGE S.A. Sprzedaż Akcji nastąpi poza rynkiem regulowanym, na podstawie Zleceń Sprzedaży złożonych CDM zarówno przez Akcjonariuszy, jak i przez PGE S.A. Podmiotem pośredniczącym w realizacji transakcji jest CDM.
 5. Zapłata ceny zakupu nastąpi po: • uzyskaniu zgody Zarządu PGE GiEK S.A. na zbycie Akcji, • przyjęciu przez PGE S.A. złożonej Oferty Sprzedaży Akcji, na rachunek bankowy Akcjonariusza lub w kasie POK, w terminie nie późniejszym niż ważność złożonej Oferty, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
II. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusze przy składaniu Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać przez pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji pełnomocnictwo zgodne z poniższymi zasadami:
 1. pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem mocodawcy poświadczonym przez pracownika CDM lub notariusza, lub w formie aktu notarialnego oraz złożone do CDM w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”;
 2. pełnomocnictwo udzielane za granicą winno być poświadczone poprzez apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 3. pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa: - dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu oraz obywatelstwo, - podmioty niebędące osobami fizycznymi: nazwę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, numer REGON, - podmioty niebędące osobami fizycznymi i będące nierezydentami: nazwę, siedzibę i adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego;
 4. pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawiony do udzielania dalszych pełnomocnictw;
 5. niezależnie od wymagań z pkt 1) - 4) powyżej, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną i będącego nierezydentem ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski);
 6. wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 2) – 5), z których wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (lub ich kopie) pozostają w POK przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji w oryginale lub uwierzytelnionej przez CDM kopii, natomiast pełnomocnictwo pozostaje w POK w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszej Informacji nie stanowi, ani też nie będzie stanowić zobowiązania, czy też przyrzeczenia do przyjęcia Oferty Sprzedaży Akcji przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wobec jakiegokolwiek Akcjonariusza. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uprawniona jest do odrzucenia Ofert Sprzedaży bez podawania przyczyn.  

pgegiek_site