W dniu 22 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna nie podjęło uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji. W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 418 1 § 4 Ksh, obowiązek nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy złożyli żądanie w terminie, przechodzi na spółkę, która jest zobligowana do ich nabycia w terminie 3 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, celem umorzenia. Akcjonariuszom, którzy w terminie miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: do 22 lipca 2011 r. przekażą do spółki dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółce w trybie art. 418 1 § 5 Ksh, będzie przysługiwało prawo zbycia posiadanych akcji, po cenie ustalonej zgodnie z art. 418 1 § 6 Ksh, tj.: 17,68 zł za jedną akcję.

pgegiek_site