Nasze oddziały

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) Nr 51/2015 (4682), poz. 3158, z dnia 16 marca 2015 r. ukazało się ogłoszenie o jednostkowej cenie akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.), ustalonej przez biegłego dla procedury przymusowego wykupu akcji (art. 418 k.s.h.) – wyciąg z MSiG w załączeniu.

Cena ta wynosi 34,85 zł za jedną akcję PGE GiEK S.A.

Dodatkowo informujemy, że począwszy od dnia ogłoszenia ceny w MSiG biegnie trzytygodniowy termin na wpłacenie przez  akcjonariusza większościowego, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) na rachunek bankowy PGE GiEK S.A. należności równej cenie wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem. Po dokonaniu ww. wpłaty, PGE GiEK S.A., za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., przystąpi do realizacji na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych wypłaty należności pieniężnych za wykupywane akcje.

pgegiek_site