Nasze oddziały

Zarząd PGE GiEK S.A. informuje, iż na rachunek bankowy Spółki została wpłacona przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zgodnie z art. 417 § 2 ksh, należność równa cenie wszystkich nabywanych akcji objętych procedurą przymusowego wykupu zgodnie z art. 418 ksh.

W związku z powyższym, od dnia 15.04.2015 r.  zostanie uruchomiona wypłata środków pieniężnych dla akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje są objęte procedurą przymusowego wykupu, za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. („CDM”).

Środki pieniężne zostaną wypłacone:

  • przelewem - na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza mniejszościowego
    w dyspozycji wypłaty

lub

  • gotówką - po zgłoszeniu się akcjonariusza mniejszościowego do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM („POK”) na terenie kraju, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wysokość środków pieniężnych dla akcjonariusza mniejszościowego jest większa niż 20.000 zł, akcjonariusz mniejszościowy o takiej wypłacie powinien zawiadomić POK, w którym chce dokonać wypłaty gotówki, jeden dzień roboczy wcześniej.

W przypadku, gdy akcje lub środki pieniężne z tytułu przymusowego wykupu akcji objęte są prawami osób trzecich (np. zajęcie komornicze), realizacja wypłaty nastąpi po uprzednim zaspokojeniu wierzyciela lub innej osoby uprawnionej. 

Zgodnie z zawartą umową, CDM będzie wypłacał akcjonariuszom mniejszościowym środki pieniężne do 31.08.2015 r.

W przypadku nieodebrania przez akcjonariuszy mniejszościowych należności pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji w powyższym terminie, środki te zostaną przez PGE GiEK S.A. złożone do depozytu sądowego. Zdeponowane środki pieniężne będą mogły być odebrane przez osoby uprawnione, po uprzednim  złożeniu wniosku do sądu o wydanie ich z depozytu.

 

Szczegółowe informacje na temat wypłat środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku:

  • pod numerem telefonu infolinii CDM: 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (w godz. 10-18),
  • w PGE GiEK S.A. – pod następującymi numerami telefonów: (44) 737 71 65, (44) 737 71 64, (44) 737 71 66 (w godz. 7-15).

pgegiek_site