Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („GiEK”) informuje, iż na podstawie zawartej umowy, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („CDM”) do dnia 31.08.2015 r. realizuje wypłatę środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych GiEK. Cena wykupu wynosi 34,85 zł za 1 akcję.

Środki pieniężne są wypłacane:

  • przelewem - na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza mniejszościowego
    w dyspozycji wypłaty

  lub

  • gotówką - po zgłoszeniu się akcjonariusza mniejszościowego do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM na terenie kraju.

W przypadku nieodebrania przez akcjonariuszy mniejszościowych należności pieniężnych
z tytułu przymusowego wykupu akcji w powyższym terminie, środki te zostaną przez GiEK złożone do depozytu sądowego. Zdeponowanie przedmiotowych środków w depozycie sądowym będzie podstawą do przeniesienia własności wykupowanych akcji na rzecz akcjonariusza większościowego.

Odbiór zdeponowanych środków pieniężnych będzie możliwy dopiero po uprzednim złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego wniosku do sądu i po przeprowadzeniu postępowania sądowego w tym zakresie.  

Szczegółowe informacje na temat wypłat środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku:

  • pod numerem telefonu infolinii CDM: 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych
    z telefonów stacjonarnych (w godz. 10-18),
  • w GiEK – pod następującymi numerami telefonów: (44) 737 71 65, (44) 737 71 64,
    (44) 737 71 66 (w godz. 7-15).

pgegiek_site