Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pomoże samorządom opracować założenia do strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców - Złoczew.

List intencyjny w tej sprawie podpisali w dniu dzisiejszym przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz 21 samorządów. Efektem nawiązanej współpracy ma być wypracowanie, wdrożenie i realizacja strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew. Spółka PGE GiEK udzieli w tym zakresie wsparcia merytorycznego, niezbędnego do opracowania ww. strategii, spójnej z wizją rozwoju PGE GiEK S.A. i wspierającej planowane przez Spółkę inwestycje, realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew odgrywa istotną rolę w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - znalazł się na drugim miejscu, tuż za Łódzkim Obszarem Metropolitalnym. Strategia województwa wyodrębnia pięć obszarów, które ze względu na swą specyfikę mogą stanowić fundament silnej pozycji konkurencyjnej regionu. Z tego względu niezwykle ważne jest podjęcie działań mających na celu społecznie odpowiedzialny rozwój obszaru, na którym znaczącą rolę odgrywa PGE GiEK S.A.

Zagłębie Górniczo – Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew jest rejonem, w którym dominuje gospodarka surowcowa oparta na bogatych zasobach węgla brunatnego oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła. Funkcjonuje tam jedna z największych elektrowni węglowych na świecie, produkująca 20 proc. krajowej energii elektrycznej, a także jedna z największych w Europie kopalni odkrywkowych pokrywająca 50 proc. krajowego wydobycia(w 2013 roku KWB Bełchatów wyprodukowała 42 mln ton węgla).

Obecność przedsiębiorstw Grupy PGE na obszarze zagłębia stabilizuje rynek pracy i skupia wysoko wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w przemyśle energetyczno – wydobywczym. Funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo – energetycznego jest źródłem korzystnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost jakości infrastruktury technicznej i społecznej gmin oraz wspiera przedsiębiorczość.

Kolejnym przykładem zaangażowania spółki w projekty dotyczące rozwoju województwa łódzkiego jest porozumienie podpisane przez PGE GiEK S.A., zarząd Województwa Łódzkiego oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie planowanej linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego Złoczew. Efektem zawartego porozumienia będzie opracowanie wstępnego studium koncepcyjnego dla planowanej inwestycji. 

pgegiek_site