Nasze oddziały

W dniu 22.05.2014 r. w siedzibie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni podpisano umowę na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie. Zaporę odbuduje Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Wartość umowy to 57 274 080,00 zł netto.

 

 

 

Zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie 2016 roku, z zastrzeżeniem że wykonanie kompletu robót budowlanych dla odbudowy zapory zostanie zakończone do maja 2016 roku, a odbiór końcowy nastąpi w listopadzie 2016 roku, czyli maksymalnie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odbiór zostanie poprzedzony przeprowadzeniem tzw. próbnego obciążenia wodą oraz uzyskaniem przez wykonawcę na rzecz Elektrowni Turów ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla odbudowanej zapory.

- Podpisana dzisiaj umowa to wydarzenie ważne, nie tylko dla Elektrowni Turów, z dwóch przyczyn. Po przerwaniu zapory w trakcie powodzi, w sierpniu 2010 roku, utraciliśmy swoje podstawowe źródło zasilania w wodę technologiczną. Należy także pamiętać, że zbiornik na Witce odgrywa również bardzo istotną rolę dla mieszkańców Bogatyni - jest jej podstawowym źródłem wody pitnej - powiedział Artur Kin, p.o. dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Zapora na sztucznym zbiorniku technologicznym wody chłodzącej dla turoszowskiej elektrowni uległa zniszczeniu w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku. Natychmiast po jej przerwaniu  elektrownia rozpoczęła roboty budowlane dla zabezpieczenia terenu wokół niej oraz w celu najszybszego umożliwienia piętrzenia wody do czasu odbudowy docelowej zapory. W ramach tych działań zakończono w grudniu 2010 roku budowę grodzy tymczasowej, która umożliwiła piętrzenie wody, a w konsekwencji dostawy wody przemysłowej do Elektrowni Turów do czasu zakończenia odbudowania zapory. Grodza tymczasowa miała również na celu odsunięcie „linii wody” od terenu budowy docelowej zapory oraz zabezpieczenie terenu budowy przed podtopieniami.

 

Zapora na Witce - stan sprzed powodzi

 

Partnerem Elektrowni Turów w procesie przygotowania dokumentacji projektowej oraz pozyskania wymaganych decyzji administracyjnych dla budowy nowej zapory był dr inż. Wojciech Rędowicz z Politechniki Wrocławskiej (Generalny Projektant) oraz Biuro Projektowe Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. W ramach tej współpracy między innymi:

 • przeprowadzono proces optymalizacji rozwiązań projektowych zapory oraz wybór optymalnego wariantu odbudowy zapory –  marzec 2011 roku;
 • wykonano badania modelowe dla przyjętego wariantu odbudowy – sierpień 2011 roku;
 • przeprowadzono konsultacje społeczne i postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia – maj 2012 roku;
 • pozyskano decyzję administracyjną o uwarunkowaniach środowiskowych – sierpień 2012 roku;
 • opracowano Projekt Budowlany – listopad 2012 roku;
 • pozyskano decyzję administracyjną o warunkach zabudowy – grudzień 2012 roku;
 • pozyskano decyzję wodnoprawną na odbudowę zapory – sierpień 2013 roku;
 • pozyskano decyzję administracyjną pozwolenia na budowę – grudzień 2013 roku.

Odbudowana zapora będzie zaporą betonową typu filarowego.

 • Długość zapory prawej                - 94,1 m
 • Długość zapory lewej                  - 120,0 m
 • Rzędna korony                           - 211,90 m  n.p.m.
 • Szerokość korony zapory             - 5 m.

W ramach odbudowy zapory powstanie również bezobsługowa budowla upustowa w postaci przelewu labiryntowego, nastąpi rozbudowa budynku pompowni oraz powstanie przepławka dla ryb. Podczas budowy nowej zapory zostanie użytych około 1.800 ton stali zbrojeniowej oraz 20.650 m3 betonu.

Uszkodzona w 2010 roku zapora roku była zaporą ziemną, nowa z uwagi na konstrukcję betonową oraz dodatkowe urządzenie upustowe będzie obiektem nieporównywalnie bardziej wytrzymałym na okoliczność podobnego, nadzwyczajnego zdarzenia, jakie miało miejsce w 2010 roku.

 

 

pgegiek_site