Nasze oddziały

 

 

Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin gwarantuje uzyskanie trwałego i pewnego ograniczenia emisji SO2 do poziomu poniżej 130 mg/m3 i pyłu - poniżej 10 mg/m3. Dzięki temu bydgoska elektrociepłownia spełni normy emisyjne zawarte zarówno w Dyrektywie IED (o emisjach przemysłowych) jak i docelowo w konkluzjach BAT, które wymagają stosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie ochrony środowiska.
Zakres prac zawarty w umowie, który zrealizuje GE Power, obejmie dostarczenie kompletnej instalacji odsiarczania spalin dla kotła OP-230 nr 4 z możliwością odsiarczenia całego strumienia spalin z kotła OP-230 nr 3, w technologii półsuchej NID™, wraz z podłączeniem do istniejącego komina. Zastosowana technologia oparta jest na wapnie palonym jako reagencie, wykorzystuje najnowocześniejszy filtr workowy pełniący rolę odpylacza, kompaktowy reaktor oraz zintegrowany mieszalnik-nawilżacz. 
Realizacja projektu umożliwi pełne wykorzystanie mocy dwóch kotłów i tym samym zapewni bezpieczne dostawy ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy – mówi Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Inwestycja rozbudowy IOS wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PGE, której ambicją jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. 
Korzystamy z zasobów naturalnych, prowadzimy restrykcyjną politykę środowiskową, która będzie konsekwentnie realizowana także w przyszłości. Jesteśmy świadomi swojego wpływu na otoczenie i z tego względu koncentrujemy się na redukcji oddziaływania na środowisko m.in. poprzez dostosowanie aktywów wytwórczych do nowego modelu rynku energii – dodał Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Zgodnie z zapisami kontraktu, rozbudowana instalacja odsiarczania spalin przekazana zostanie do eksploatacji w grudniu 2018 roku. Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu dostosowania jednostek wytwórczych w Bydgoszczy do konkluzji BAT. 
PGE GiEK planuje w ZEC Bydgoszcz realizację kolejnego zadania inwestycyjnego – budowę instalacji odazotowania spalin. 
W następstwie wejścia w życie Konkluzji BAT w 2021 r., które zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów, wprowadzone zostaną wymogi emisyjne w zakresie innych substancji, a także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia pomiarów emisji i nowe standardy jakości ścieków z instalacji oczyszczania spalin. Dlatego też, aby umożliwić dalszą pracę jednostek PGE konieczne jest zrealizowanie programu inwestycyjnego dostosowującego aktywa wytwórcze do przyszłych rygorystycznych wymogów. Biorąc pod uwagę zakres koniecznych do zrealizowania inwestycji, w pierwszej kolejności zrealizowane zostaną programy inwestycyjne dostosowujące aktywa wytwórcze zlokalizowane w trzech elektrowniach – Bełchatów, Opole oraz Dolna Odra – powiedział Sławomir Zawada. 
Obecnie w tych lokalizacjach uruchamiane są postępowania przetargowe dla wyboru wykonawców prac na blokach nr 3–12, nr 14 i nr 2 w Elektrowni Bełchatów, bloków nr 1–4 w Elektrowni Opole, bloków nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra.

 

pgegiek_site