Doradcą i inżynierem kontraktu dla budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Elektrociepłowni Rzeszów zostało konsorcjum Grontmij Polska sp. z o.o., Poznań i Grontmij GmbH, Bremen. 16 stycznia podpisano w tej sprawie umowę.

Konsorcjum Grontmij zostało wybrane przez PGE GiEK SA na wykonawcę usługi za kwotę 3 590 000 zł netto. Planowana w Elektrociepłowni Rzeszów budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE) będzie posiadała docelowo moc przerobową na poziomie 180 tys. ton na rok zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych czy komunalnych osadów ściekowych. – W pierwszej kolejności przewidujemy wybudowanie jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów – informuje dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów Grzegorz Gilewicz.

Podpisanie umowy z Inżynierem kontraktuPodpisanie umowy z Inżynierem kontraktu

Realizacja umowy z inżynierem kontraktu będzie podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zadaniem doradcy będzie m.in. opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz doradztwo w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. - Opracowanie SIWZ będzie poprzedzone analizą przyjętych rozwiązań technologicznych pod kątem możliwości ich dodatkowego zoptymalizowania, szczególnie w zakresie efektywności procesu odzysku energii - wyjaśnia dyrektor oddziału.

Umowę podpisali dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów Grzegorz Gilewicz, dyrektor techniczny Tadeusz Kępski oraz dyrektor Biura Regionalnego Południe Grontmij Polska sp. z o.o. Dariusz Terlecki. 

Prąd i ciepło z odpadów

Moc elektryczna brutto projektowanej ITPOE z jedną linią technologiczną - przy założonej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg - wyniesie 7,87 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji. - Natomiast zakładana moc cieplna instalacji przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych to 15,4 MWt – wylicza główny inżynier ds. inwestycji i rozwoju Elektrociepłowni Rzeszów Grzegorz Pelczar. - Proces termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będzie odbywał się w instalacji w oparciu o sprawdzoną i popartą wieloletnim doświadczeniem eksploatacyjnym technologię z zastosowaniem kotła rusztowego – wyjaśnia Grzegorz Pelczar.

Instalacja będzie spełniała najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej techniki tzw. BAT (Best Available Techniques). - Dla zapewnienia najlepszych właściwości techniczno – ruchowych instalacji oraz wysokiej efektywności energetycznej przy produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zgodnie z powszechną praktyką stosowaną w krajach Europy Zachodniej, ITPOE będzie stanowiła integralną część Elektrociepłowni Rzeszów – podkreśla Grzegorz Pelczar. W Europie takie instalacje zlokalizowane są w obrębie istniejących elektrociepłowni z uwzględnieniem centrów miast, np. w Wiedniu, Brnie, Sztokholmie i Paryżu. - Dzięki bliskości rozdzielni ciepła oraz stacji elektroenergetycznej całość wyprodukowanego ciepła oraz energii elektrycznej z odpadów będzie przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej i systemu elektroenergetycznego – dodaje Grzegorz Pelczar.

Logo NFOŚiGW

Zgodnie z przewidywaniami generalny realizator inwestycji może zostać wybrany w I kwartale 2016 r. Okres budowy tego rodzaju obiektów wynosi ok. 30-36 miesięcy.

pgegiek_site