Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  z dnia 15.10.2014 r. (NWZ) Uchwałą Nr 3 podjęło decyzję w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., na podstawie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych (Ksh).

       W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A., Spółka) przez akcjonariuszy, odnośnie pisma Spółki  z dnia 08.01.2015 r., w którym akcjonariusze mniejszościowi zostali poinformowani, że wobec niezłożenia przez nich oświadczenia woli o złożeniu dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, zgodnie z art. 418 § 2a Ksh, dokumenty akcji objęte przymusowym wykupem zostaną unieważnione w trybie art. 358 Ksh, dodatkowo informujemy, że:

1. proces unieważnienia dokumentu akcji wynika z procedury przymusowego wykupu akcji, prowadzonej na podstawie art. 418 Ksh i jest konsekwencją niezłożenia przez akcjonariusza oświadczenia woli o złożeniu dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki;

2. unieważnienie dokumentu akcji nie jest tożsame z pozbawieniem któregokolwiek z akcjonariuszy praw majątkowych z akcji, a takowe następuje w momencie uiszczenia akcjonariuszowi mniejszościowemu ceny za wykupywane akcje;

3. procedura przymusowego wykupu będzie realizowana przez Spółkę zgodnie z następującym scenariuszem:

  • biegły, wskazany Uchwałą NWZ, dokona wyceny akcji;
  • cena określona przez biegłego zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i  Gospodarczym;
  • akcjonariusz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekaże Spółce środki pieniężne     na realizację przymusowego wykupu;
  • Spółka przystąpi do wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy w zamian za akcje, które obejmie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., po cenie ustalonej przez biegłego.

Informacje dotyczące poszczególnych etapów realizacji przymusowego wykupu akcji będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

pgegiek_site