Projekty dofinansowane ze środków pieniężnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013   
Data podpisania umowy Nazwa projektu Umowa nr Link     
16.06.2009r. „Nowa oczyszczalnia wód kopalnianych jako istotny element rozbudowy zakładu PGE KWB Turów S.A” w ramach działania 4.4 priorytetu IV 04.04.00-00-006/08
07.01.2010r. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.” w ramach działania 4.5 priorytetu IV 04.05.00-00-032/08
16.04.2010r. „Przebudowa kwatery 4b składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w celu ich odzysku” w ramach działania 4.2 priorytetu IV 04.02.00-00-011/09-00
26.04.2010r. „Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe” w Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów w ramach działania 9.1 priorytetu IX 09.01.00-00-116/09-00
26.05.2010r. „Rejestracja PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w systemie EMAS” w ramach działania 4.1 priorytetu IV 04.01.00-00-031/09-00
24.06.2010r. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra” w ramach działania 4.5 priorytetu IV 04.05.00-00-19/08-00
28.06.2011r. „Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx” w ramach działania 4.5 priorytetu IV 04.05.00-00-017/10-00
06.03.2013r. „Modernizacja instalacji spalania (kocioł nr 5) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx w ramach działania 4.5 priorytetu IV 04.05.00-00-034/12-00
06.03.2013r. „Modernizacja instalacji spalania (kocioł nr 8) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx w ramach działania 4.5 priorytetu IV 04.05.00-00-035/12-00
23.12.2013r. „Zwiększenie w PGE Elektrociepłowni Kielce S.A. produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej poprzez rozbudowę istniejących mocy wytwórczych o upustowo-kondensacyjną turbinę parową (moc około 6,5 MWe), wymiennik ciepłowniczy (moc około 14 MWt) współpracujących z posiadanym kotłem parowym OS20 opalanym biomasą” w ramach działania 9.4 priorytetu IX 09.04.00-00-048/10-00
07.06.2010r. „Odsiarczanie – budowa III linii technologicznej do przemiału kamienia wapiennego” w ramach działania 4.3 priorytetu IV 04.03.00-00-016/09-00
01.06.2012r. Wykonanie instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole 04.05.00-00-00-016/10-00
19.03.2013r. „Budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloku nr 1 w Elektrowni Opole” 04.05.00-00-00-043/12-00
19.03.2013r. „Budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu z bloku nr 4 w Elektrowni Opole” 04.05.00-00-00-042/12-00